Terug na bo


1. Baccalaureus Educationis in Intermediêre Fase (SAKO-nr. 97189)

Wiskunde en Natuurwetenskappe

Hierdie fase strek van graad 4 tot 7. Die kennis waaraan leerders blootgestel word, word duidelik in hierdie fase omskryf.  Leerdissiplines in hierdie fase sluit tale, wiskunde, natuurwetenskappe en sosiale wetenskappe in. Die onderwyser moet akademiese vaardighede se basiese beginsels in hierdie fase ontwikkel, daarom is die vakkennis van opvoedkundiges in die Intermediêre Fase meer uitgebreid.  

Kwalifikasie-inligting

  • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating
  • NKR-vlak: 7
  • Minimum tydperk: 4 jaar

Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

Koste per jaar

  • Aansoekfooi: R250.00
  • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2025)
  • Klasgeld: R47 420.00
  • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

Beskikbare kurrikulums

O212P Wiskunde en Natuurwetenskappe

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%
Wiskunde 50%

Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

  • Universiteitstoelating
  • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder nie as vier E’s op HG of SG (nie LG nie). Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

Studente wat die Wiskunde en Natuurwetenskappe-kurrikulums (O210P en O212P) wil volg, moet vir Wiskunde SG 'n E-simbool behaal het.

Onderwyspraktyk

Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in skole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die skool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde skole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag skole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die skole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n skool geplaas.

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK232, PRAK332 en PRAK432. Studente sal bewys moet lewer dat hierdie sertifikate behaal is alvorens die module geslaag kan word.

PRAK122

Geen

PRAK232

ʼn Afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport

PRAK332

ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:      

  • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport;
  • ʼn kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite); en
  • ‘n erkende hulpverleningskursus soos Mind Moves Institute se leeropkikker-werkswinkels.

PRAK432

Noodhulpsertifikaat (vlak 1)

Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van akademiese jaar 2, 3 en 4 behaal het, verwerf die kwalifikasie met onderskeiding.

ʼn Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie program geslaag het, insluitende RELS111, BYBK121, BYBK211, BYBK221, BYBK311, BYBK321 en BYBK411 of WBSL111, OTOB121, OTOB211, NTOB221 en NTOB311. Ten einde ’n onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.

Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

O210P en O211P   

70% of meer vir [(ENGT311 {modulepunt} + ENGT321 {modulepunt} +  ENGT411 {modulepunt} ) / 3 + ENGT421 {mondelingpunt} ]  / 2

O212P en O213P   

70% of meer vir [Begripsassesseringpunt+skryfassesseringspunt+mondelingsassesseringspunt]/3.

Bogenoemde assesserings sal apart van enige modules geskied en sal aan die einde van die finale jaar afgeneem word.

Kurrikulums

Kurrikulummodulelys

O212P Wiskunde en Natuurwetenskappe
O210P Wiskunde en Natuurwetenskappe (Eindig 2025)
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O212P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AFRO112 Afrikaans Huistaalonderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
LVON111 Oriëntering tot Lewensvaardighede-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
SWET112 Oriëntering tot Sosiale Wetenskappe-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENGT122 English First Additional Language Teaching 1 5 6 Elektief Uitkomste
GVWO111 Grondslag van Wiskunde-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
IEBW121 Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5 6 Elektief Uitkomste
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
PRAK122 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
WISO122 Wiskunde-onderrig 1 5 6 Elektief GVWO111 Uitkomste
WTEG121 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
O212P Jaarvlak 1 totale krediete 138
O212P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
AFRO212 Afrikaans Huistaalonderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
WISO212 Wiskunde-onderrig 2A 6 6 Elektief WISO122 Uitkomste
Tweede kwartaal
ENGT212 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK122 AFRO212, AFRO222, WISO212, WISO222, SWET212, SWET222 Uitkomste
WTEG211 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
ENGT222 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK122 AFRO212, AFRO222, WISO212, WISO222, SWET212, SWET222 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
WISO222 Wiskunde-onderrig 2B 6 6 Elektief WISO212 Uitkomste
Vierde kwartaal
AFRO222 Afrikaans Huistaalonderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
WTEG221 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
O212P Jaarvlak 2 totale krediete 126
O212P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
AFRO312 Afrikaans Huistaalonderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
WTEG311 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
ENGT311 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
LOND313 Leerondersteuning 3 6 12 Kern OPVS121, OPVS211, OPVS123, OPVS213, OPVS223 Uitkomste
PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK232 ENGT311, ENGT321, LVON312, LVON322, WTEG311, WTEG321 Uitkomste
WISO312 Wiskunde-onderrig 3A 6 6 Elektief WISO222 Uitkomste
Derde kwartaal
AFRO322 Afrikaans Huistaalonderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK232 ENGT311, ENGT321, LVON312, LVON322, WTEG311, WTEG321 Uitkomste
WTEG321 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
ENGT321 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
WISO322 Wiskunde-onderrig 3B 6 6 Elektief WISO312 Uitkomste
O212P Jaarvlak 3 totale krediete 108
O212P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
ENGT412 English First Additional Language Teaching 4A 6 6 Elektief Uitkomste
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
WISO412 Wiskunde-onderrig 4A 7 8 Elektief WISO322 Uitkomste
Tweede kwartaal
AFRO412 Afrikaans Huistaalonderrig 4A 7 8 Elektief Uitkomste
PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK332 AFRO412, AFRO422, ENGT412, ENGT422, WISO412, WISO422, WTEG411, WTEG421, LVON412, LVON422, SWET412, SWET422 Uitkomste
WTEG412 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 4A 7 8 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
LOND422 Leerderondersteuning 4 7 12 Kern Uitkomste
PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK332 AFRO412, AFRO422, ENGT412, ENGT422, WISO412, WISO422, WTEG411, WTEG421, LVON412, LVON422, SWET412, SWET422 Uitkomste
WISO422 Wiskunde-onderrig 4B 7 8 Elektief WISO412 Uitkomste
WTEG422 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 4B 7 8 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
AFRO422 Afrikaans Huistaalonderrig 4B 7 8 Elektief Uitkomste
ENGT422 English First Additional Language Teaching 4B 6 6 Elektief Uitkomste
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
O212P Jaarvlak 4 totale krediete 132
O212P O212P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O210P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG112 Akademiese Geletterdheid 5 4 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel Uitkomste
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
ONSA111 Onderwys in Suid-Afrika 5 12 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AFRO111 Afrikaans Huistaalonderrig 1 5 8 Elektief Uitkomste
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
LVON111 Oriëntering tot Lewensvaardighede-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
RELS111 Religiestudies 5 6 Kern Uitkomste
SWET111 Oriëntering tot Sosiale Wetenskappe-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENGT121 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
IEBW121 Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5 6 Elektief Uitkomste
ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
PRAK122 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
BYBK121 Bybelkunde 1 5 6 Kern Uitkomste
OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
WISO121 Wiskunde-onderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
WTEG121 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
O210P Jaarvlak 1 totale krediete 128
O210P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
AFRO211 Afrikaans Huistaalonderrig 2A 6 8 Elektief Uitkomste
ASSE211 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
WISO211 Wiskunde-onderrig 2A 6 6 Elektief WISO121 Uitkomste
Tweede kwartaal
BYBK211 Bybelkunde 2A 6 6 Kern Uitkomste
BYBK221 Bybelkunde 2B 6 6 Kern Uitkomste
ENGT211 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121 Uitkomste
PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK122 AFRO212, AFRO222, WISO212, WISO222, SWET212, SWET222 Uitkomste
WTEG211 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
ENGT221 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK122 AFRO212, AFRO222, WISO212, WISO222, SWET212, SWET222 Uitkomste
SEPE221 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel Uitkomste
WISO221 Wiskunde-onderrig 2B 6 6 Elektief WISO211 Uitkomste
Vierde kwartaal
AFRO221 Afrikaans Huistaalonderrig 2B 6 8 Elektief Uitkomste
OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
SEPE221 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel Uitkomste
WTEG221 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
O210P Jaarvlak 2 totale krediete 136
O210P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
AFRO311 Afrikaans Huistaalonderrig 3A 6 8 Elektief Uitkomste
BYBK311 Bybelkunde 3A 6 6 Kern Uitkomste
FILO321 Filosofie van die Opvoedkunde 3 7 12 Kern Uitkomste
OOVO311 Omgewingsopvoeding vir Volhoubare Ontwikkeling 6 6 Kern Uitkomste
SPED311 Sosiopedagogiek 6 12 Kern Uitkomste
WTEG311 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
ENGT311 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
LOND311 Leerondersteuning 3 7 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK232 ENGT311, ENGT321, LVON312, LVON322, WTEG311, WTEG321 Uitkomste
WISO311 Wiskunde-onderrig 3A 6 6 Elektief WISO221 Uitkomste
Derde kwartaal
AFRO321 Afrikaans Huistaalonderrig 3B 6 8 Elektief Uitkomste
BYBK321 Bybelkunde 3B 6 6 Kern Uitkomste
KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK232 ENGT311, ENGT321, LVON312, LVON322, WTEG311, WTEG321 Uitkomste
WTEG321 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
ENGT321 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
WISO321 Wiskunde-onderrig 3B 6 6 Elektief WISO311 Uitkomste
O210P Jaarvlak 3 totale krediete 142
O210P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
AFRO411 Afrikaans Huistaalonderrig 4A 7 8 Elektief Uitkomste
ENGT411 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 4A 6 6 Elektief Uitkomste
NAVT411 Navorsingsteorie 7 12 Kern Uitkomste
WISO411 Wiskunde-onderrig 4A 7 6 Elektief WISO321 Uitkomste
Tweede kwartaal
BYBK411 Bybelkunde 4 7 6 Kern Uitkomste
LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311, LOND313 Uitkomste
PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK332 AFRO412, AFRO422, ENGT412, ENGT422, WISO412, WISO422, WTEG411, WTEG421, LVON412, LVON422, SWET412, SWET422 Uitkomste
WTEG411 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 4A 7 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411 Uitkomste
NAVP421 Navorsingsprojek 7 12 Kern NAVT411 Uitkomste
PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK332 AFRO412, AFRO422, ENGT412, ENGT422, WISO412, WISO422, WTEG411, WTEG421, LVON412, LVON422, SWET412, SWET422 Uitkomste
WISO421 Wiskunde-onderrig 4B 7 6 Elektief WISO411 Uitkomste
Vierde kwartaal
AFRO421 Afrikaans Huistaalonderrig 4B 7 8 Elektief Uitkomste
ENGT421 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 4B 7 6 Elektief Uitkomste
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
WTEG421 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 4B 7 6 Elektief Uitkomste
O210P Jaarvlak 4 totale krediete 142
O210P O210P totale krediete 548