Terug na bo

INAV411 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • kennis dra van basiese navorsingsbegrippe ten einde lewenslange navorsers binne ‘n spesifieke dissipline of onderwerp te word;
  • geïntegreerde metodes en werkwyses met betrekking tot die beginsels van opvoedkundige navorsing vanuit ‘n Reformatoriese perspektief kan verstaan, dit krities evalueer en ’n navorsingsopdrag daaroor uitvoer; en
  • etiese en professionele oorwegings kan demonstreer deur die volg van ‘n strategiese benadering om ‘n bepaalde navorsingsprobleem aan die hand van stawende bewyse op te los.

After completing this module, students will be able to

  • know basic research terms to become life-long researchers within a specific field of study or subject;
  • understand integrated methods and working methods in relation to the principles of educational research from a Reformational perspective, evaluate them critically and carry out a research assignment on them; and
  • demonstrate ethical and professional considerations by following a strategic approach to solving a research problem based on supporting evidence.