Lys van Kwalifikasies

Kliek hier om aansoek te doen vir 2019

Jaarboek


Klasbywoning en onderrigmodel

Aros se onderrigmodel is weeklikse verpligte kontaksessies asook deurlopende e-leerondersteuning. Die kontaksessies vind Vrydae of Saterdae plaas by Aros se kampus in Waverley, Pretoria. Deur die week vind skakeling deur middel van e-Klas (elektroniese ondersteuning op die internet) plaas. Studente kan self 'n keuse maak tussen hierdie twee dae tydens aansoek vir toelating.


Taal van onderrig

Aros se unieke taalbeleid

Die onderrigmedium by Aros is Afrikaans met die prinsipiële vertrekpunt van veeltaligheid en moedertaalonderrig.


Wat is 'n APS-telling?

Hoe werk ek my APS-toelatingspunt uit?

Voornemende studente wat hulle Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) verwerf het, kan hul APS-telling op die volgende wyse uitwerk:


Aros beurse

Aros bied verskeie beurse aan Aros-studente wat aan die vereistes voldoen:


Prestige onderwysbeurs bepalings en voorwaardes

Kliek hier vir meer inligting oor die beurs

Bepalings en voorwaardes

 • Alle verdienstelike persone met ʼn gemiddeld van 70% en hoër wat belangstel om hul roeping in onderwys te volg, kan aansoek doen.
 • Die beurs is beskikbaar vir een van die volgende kwalifikasies:
  • BEd in Grondslagfase Onderrig
  • BEd in Intermediêre Fase Onderrig (Wiskunde en Natuurwetenskappe)
  • BEd in Intermediêre Fase (Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe)
 • Die beurs geld net vir aansoeke vir 2019-studies by Aros.
 • Deel van Aros se gemengde onderwysmodel behels bywoning van verpligte kontaksessie op Vrydae OF Saterdae by Aros se kampus in Waverley, Pretoria. 

Reëls

 1. Die reëls en inligting op hierdie kompetisieblad maak deel uit van die voorwaardes en bepalings vir deelname en inskrywing.
 2. Deelname aan die kompetisie impliseer aanvaarding van alle bepalings, reëls en spesifieke beursvoorwaardes van die kompetisie asook die vereistes van studie by Aros.
 3. Indien enige inligting op die aansoekvorm onwaar of vals is, sal die aansoek summier afgekeur word.
 4. Geen persoon wat by Aros, Rapport Onderwysfonds of Pretoria FM werksaam is, sal toegelaat word om aan die kompetisie deel te neem nie.
 5. Aros, Rapport Onderwysfonds en Pretoria FM behou die reg voor om ʼn onderhoud met die beurswenner te voer, foto’s te neem en onderhoude te voer wat gepubliseer of uitgesaai mag word.
 6. Deelname aan hierdie kompetisie veronderstel toestemming om deur Aros, Rapport Onderwysfonds en Pretoria FM gekontak te word.
 7. Vul die aansoekvorm VOLLEDIG in. Enige onvolledige aansoeke of aanhangsels wat nie aangeheg is nie, kan veroorsaak dat die aansoek sonder enige kennisgewing afgekeur word. U gaan dus uself benadeel as inligting nie volledig deurgegee word nie.
 8. Beurs- en prysgeld mag nie oorgedra, geskenk of vir kontant omgeruil word nie.
 9. Die beurs geld slegs vir aansoeke vir 2019-studies.
 10. Alle deelnemers vrywaar Aros, Rapport Onderwysfonds en Pretoria FM van enige skade en/of koste voortspruitend uit eise wat die deelnemer mag hê of opdoen deur deelname aan die kompetisie.
 11. Slegs een inskrywing per deelnemer is voldoende.
 12. Die kompetisie sal oop wees vanaf 09:00 op 18 Junie 2018 tot 23:59 op 28 Oktober 2018.
 13. Om vir die beurs in aanmerking te kom, mag by geen ander instansie vir die tydperk van studies by Aros studeer word nie.
 14. Indien Aros, Rapport Onderwysfonds en Pretoria FM nie daarin slaag om die beurswenner binne vyf werksdae na die sluiting van die kompetisie telefonies te kontak nie, sal ʼn ander wenner aangewys word.
 15. Die beurswenner sal op 17 November 2018 aangewys word.
 16. Aros, Rapport Onderwysfonds en Pretoria FM is nie aanspreeklik vir enige tegniese fout wat daartoe kan lei dat ʼn inskrywing nie suksesvol ingedien word nie. Aros, Rapport Onderwysfonds en Pretoria FM aanvaar geen verantwoordelikheid vir inskrywings wat onafgelewer is, verlore raak of vertraag word nie. Bewys van 'n e-pos gestuur, is nie ʼn bewys van ontvangs nie. ʼn Inskrywer moet self ontvangs van sy/haar inskrywing bevestig.
 17. Die beurswenner is self verantwoordelik vir verblyf tydens studies.
 18. Die beurswenner is self verantwoordelik vir vervoer tydens studies.
 19. Die beurswenner is self verantwoordelik vir kostes buiten klasgelde, handboeke en studiegidse soos voorgeskryf per jaar van studie deur Aros.
 20. Die beurswenner moet toestem om gereeld deur die Studentesuksessentrum en Rapport Onderwysfonds opgevolg en gekontak te word vir monitering van hy/haar studies.
 21. Handboekaankope: Slegs handboeke wat voorgeskryf word vir die beurswenner se studies kan by Aros se boekwinkel aangekoop word.
 22. Registrasiegelde per jaar: Gelde word deur Aros se finansiële afdeling geadministreer.
 23. Studies moet in vier jaar voltooi word. Die beurswenner moet gedurende die 4 jaar deurgaans ʼn gemiddelde persentasie van 65% behaal en mag geen vakke druip nie.
 24. Die beurs dek alle klasse aangebied deur Aros by die kampus in Waverley, Pretoria ter voltooiing van die vier jaar graadstudie. Indien die beurswenner ʼn vak druip of sy/haar jaar druip, verval die beurs en sal die beurswenner verantwoordelik gehou word vir die terugbetaling van die studiebeurs se uitstaande bedrag vir die spesifieke jaar wat gedruip is.
 25. Die beurs sluit alle studiegidse en handboeke wat deur Aros verskaf word, in.
 26. Die beurswenner gee hiermee toestemming dat Rapport Onderwysfonds die akademiese resultate direk by Aros mag aanvra.
 27. Daar sal van enige beurswenner by Aros verwag word om ʼn skuldbewys in te vul alvorens so ʼn beurs bekragtig word.
 28. Die deelnemer word voorlopig gekeur op rekordeksamenpunte, maar voorlopige keuring is onderhewig aan finale matriekuitslae. Deelnemers wat reeds graad 12 voltooi het, sal op NSS-punte gekeur word.

Kliek hier om aansoek te doen

Navrae

Navrae kan skriftelik gerig word aan info@aros.ac.za


Navrae en afsprake

hallo@aros.ac.za

Ons nooi alle voornemende studente uit om ons te kom besoek by die Aros-kampus in Pretoria. Spreekure is Maandae tot Vrydae 08:00-16:00.