Terug na bo

Jaarboek1.

Inleidend

Aros is daarvan oortuig dat dit vir die land in sy geheel, maar ook vir die onderwysberoep in die besonder, tot groot voordeel sal wees indien nuwe onderwysers die taak wat hulle verrig as ʼn roeping sien. Om in hierdie doel te slaag, moet studente gelei word om God se koningskap in alle aspekte van die onderwys eerste te stel.

Met hierdie opleiding poog Aros om ʼn bydrae te lewer tot die uitbouing van Christelike onderwys en die reformasie van Suid-Afrika. Die groot tekort aan onderwysers wat tans heers, bied die ideale geleentheid om gelowige en kundige onderwysers op te lei en sodoende ʼn hoë onderrigstandaard te verseker. Christenonderwysers kan ʼn wesenlike invloed op gelowige Suid-Afrikaners uitoefen en só die gemeenskap dien.

2.

Toelatingsvereistes

2.1

Toelating op grond van Senior Sertifikaat (SS) en Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)

Ten einde vir toelating te kwalifiseer, moet ʼn persoon oor ‘n Senior Sertifikaat (voor 2008) of ‘n Nasionale Senior Sertifikaat (vanaf 2008) beskik en aan die spesifieke vereistes van die kurrikulum voldoen. Die verpligte toelatingspunt en ander addisionele vereistes van elke kurrikulum is by die kurrikulumuiteensetting beskikbaar.

2.2

Toelating op grond van ouderdom

‘n Persoon ouer as 45 jaar kwalifiseer onvoorwaardelik vir graadstudie, maar nie vir NGOS of Honneurs nie. 

2.3

Toelating op grond van naskoolse kwalifikasies vir die BEd-kurrikulums

ʼn Persoon wat nie goedkeuring vir graadstudie ontvang het nie, maar oor ʼn Senior Sertifikaat (SS) of Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) en 'n naskoolse kwalifikasie beskik, moet by USAf (Universities South Africa) aansoek doen vir moontlike universiteitstoelating.

2.4

Toelating op grond van kwalifikasie anders as die Senior Sertifikaat of Nasionale Senior Sertifikaat

Studente wat ‘n GED of kwalifikasie anders as die SS of NSS het, moet aan die volgende toelatingsvereistes voldoen: 

 • Die student moet tydens die aansoekproses ‘n SAKO- (SAQA) evaluasie-sertifikaat aanvra waarop die NKR-vlak en aantal krediete aangedui word. ‘n NSS is op ‘n NKR-vlak 4 met 130 krediete en dit is die standaard wat verwag word vir toelating tot studies by Aros. 
 • Indien die GED of kwalifikasie anders as die SS of NSS op dieselfde NKR-vlak en aantal krediete is as ‘n NSS, sal Aros die student toelaat om in te skryf vir die Hoër Sertifikaat. 
 • Indien die Hoër Sertifikaat geslaag is, sal die student kan inskryf vir die volgende BEd-programme: BEd Grondslagfase, BEd Intermediêre Fase:  Sosiale Wetenskappe en Lewensvaardighede, BEd Senior Fase en VOO: Ekonomiese Bestuurswetenskappe. 
 • Na die voltooiing van die Hoër Sertifikaat in Onderwys (een jaar), sal daar by USAf aansoek gedoen word vir Senaat Diskresionêre Toelating.

2.5

Erkenning van vorige leer

2.5.1

Erkenning van vorige leer dien as ‘n alternatiewe toelatingsroete tot die instelling of ‘n wyse waarop module-erkenning kan geskied. Erkenning van vorige leer is daarop gemik om ‘n student se vorige informele leerervarings te vergelyk met die uitkomste van ‘n formele kwalifikasie waarvoor die student ingeskryf is of beplan om voor in te skryf. Bewyse van vorige leer moet gevolglik direk in verband gebring word met die program en die module-uitkomste van die formele kwalifikasie waarvoor daar aansoek gedoen word.

2.5.2

Die prosedure vir sodanige erkenning kan volgens die oordeel van Aros voldoening aan een of meer van die volgende vereistes insluit:

 • bepaalde resultate in ʼn stel toetse;
 • ’n voorlegging wat as bewys dien van die vaardighede waarop daar aanspraak gemaak word;
 • geslaagde onderhoude; en/of
 • die bereiking van bepaalde uitkomste(s) in ʼn goedgekeurde kurrikulum by Aros. 

2.5.3

Daar is kostes aan 'n aansoek om EVL verbonde, soos vasgestel in die Betaalbare gelde en Finansiële reëls van die instelling. 

2.5.4

Ingevolge module-erkenning word 'n module as geslaag beskou. Geen krediete word tydens module-erkenning toegeken nie. 

2.6

Bykomende vereistes

2.6.1

Studente dra kennis dat Aros 'n Christelik-Reformatoriese karakter het en dat leer en onderrig vanuit hierdie perspektief gegee word. 

2.6.2

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse. 

2.6.3

Studente moet rekenaarvaardig wees in die gebruik van Microsoft Office en die gebruik van die internet. Toegang tot ʼn rekenaar met 'n kamera en die internet is verpligtend aangesien elektroniese kommunikasie ʼn belangrike deel van onderrig vorm. Die minimumrekenaarvereistes is soos volg: ’n i3-rekenaar, 4GB RAM, 320-500GB HDD, Windows 10/11 en Office 2019/2021 of Office 365. Die aanbevole rekenaarvereistes is soos volg: ’n i5-rekenaar, 8GB RAM, 500GB SDD, Windows 11 en Office 2019/2021 of Office 365.

2.7

Berekening van die toelatingspunt

2.7.1

Die prestasie wat in sewe vakke behaal is, word gebruik om die toelatingspunt te bereken.

2.7.2

Goedkeuring vir graadstudie word verleen wanneer ʼn NSS geëndosseer is met die inskrywing dat die persoon aan die minimumvereistes vir toelating tot graadstudie aan ʼn tersiêre instelling voldoen. ‘n Persoon verkry goedkeuring vir graadstudie indien 50% in minstens vier vakke behaal is (Lewensoriëntering uitgesluit).

2.7.3

Toelating tot Aros word bepaal deur van ‘n formule gebruik te maak om ‘n punt per vak te bereken. Die toelatingspunt is die totaal van al sewe vakke en bepaal verder vir watter kurrikulums toelating verkry kan word. Die onderstaande tabelle dui die formule aan wat gebruik word ten einde die toelatingspunt te bepaal. Sien spesifieke vereiste by elke kurrikulum.

Groep 1 : Persentasie behaal X2, byvoorbeeld 60% = 120 punte

Besigheidstudies
Dramatiese Kunste
Ekonomie
Fisiese Wetenskappe
Geografie
Geskiedenis
Ingenieursgrafika en -Ontwerp
Inligtingstegnologie
Landbouwetenskappe
Lewenswetenskappe
Musiek
Rekeningkunde
Religiestudies
Tale (‘n derde taal mag bygevoeg word)
Verbruikerstudies
Visuele Kunste
Wiskunde

Groep 2 : Persentasie behaal X1, byvoorbeeld 60% = 60 punte

Dansstudies
Elektriese Tegnologie
Gasvryheidstudies
Landboubestuurspraktyk
Landboutegnologie
Lewensoriëntering
Meganiese Tegnologie
Ontwerp
Rekenaartoepassingstegnologie
Siviele Tegnologie
Tale (nie-amptelike tale)
Tegniese Wetenskappe
Tegniese Wiskunde
Toerisme
Wiskundige Geletterdheid
Enige ander vak wat nie in groep 1 en 2 genoem is nie.

2.8

Kapasiteitsbepalings

Dit kan as gevolg van spesifieke kapasiteitsbepalings beteken dat voornemende studente wat aan die minimumtoelatingsvereistes voldoen nie noodwendig tot die betrokke kurrikulum toegelaat sal word nie.

3.

Registrasie

3.1

Aros-fasiliteite

Slegs geregistreerde Aros-studente mag van Aros se fasiliteite gebruik maak.

3.2

Dissipline

Alle geregistreerde studente is onderworpe aan die bepalings van die Wet op Hoër Onderwys, 101 van 1997 (soos gewysig), asook Aros se beleide, reëls en prosedures.

3.3

Aanvaarding van reëls

Deur die ondertekening van die amptelike registrasievorm bevestig die student dat die reëls, besluite, beleide, regulasies en prosedures van Aros vir die duur van studie by Aros as bindend aanvaar word.

3.4

Jaarlikse registrasie

3.4.1

Niemand word as ʼn student geregistreer alvorens die persoon nie tot ʼn spesifieke kurrikulum toegelaat is nie.

3.4.2

Die registrasieproses is verpligtend en moet jaarliks deur die student gedoen word.

3.4.3

ʼn Student wat tot ʼn spesifieke kurrikulum toegelaat is, registreer jaarliks:

 • vir die duur van die studie van die spesifieke kurrikulum;
 • op die tyd en plek wat deur Aros daarvoor bepaal is;
 • deur die voorgeskrewe deposito te betaal; en
 • deur die registrasievorm te voltooi en die nodige handtekeninge aan te bring.

Ná registrasie word ‘n bewys van registrasie aan die student op die Studenteportaal beskikbaar gestel.

3.4.4

ʼn Student wat lesings bywoon, toetse aflê, werkopdragte indien en eksamen skryf, sonder dat die student amptelik vir die spesifieke module(s) geregistreer is, sal geen krediete verwerf vir enige sodanige module nie. Hierdie reël geld selfs indien die student die voorgeskrewe geld betaal het.

3.5

Verandering van kurrikulum

ʼn Student kan aansoek doen om van kurrikulum te verander ooreenkomstig die instelling se toelatings- en ander interne vereistes. 

Dit is belangrik om daarop te let dat kredietakkumulering en -oordrag (KAO) in hierdie gevalle moontlik is, maar dat dit ook in uitsonderlike gevalle met 'n oorbruggingsassessering gepaard kan gaan in gevalle waar die aantal krediete en NKR-vlakke van modules verskil. 

3.6

Kredietakkumulering- en oordrag (KAO)

KAO geskied wanneer ‘n student ‘n module by ‘n ander tersiêre instansie geslaag het en die krediete vir hierdie module na ‘n soortgelyke module op dieselfde NKR-vlak by Aros oorgedra word. Die student hoef hierdie module nie by Aros te herhaal nie. Dit is belangrik om daarop te let dat KAO slegs toegepas kan word op hoogtens 50% van die modules wat vir die betrokke kurrikulum by Aros vereis word. 

3.7

Registrasie vir bykomende modules

'n Student kan 'n versoek rig om bykomende modules in 'n kwartaal te neem. Dit is belangrik om daarom te let dat hierdie versoek redelik moet wees, aangesien 'n student nie met 'n oormaat modules in 'n kwartaal oorlaai kan word nie.  

3.8

Gelyktydige registrasie aan meer as een instelling

ʼn Student mag nie sonder die toestemming van Aros gelyktydig by Aros en ʼn ander hoëronderwysinstelling vir dieselfde module, kurrikulum of kwalifikasie registreer nie.

4.

Onbevredigende akademiese prestasie

ʼn Student wie se akademiese prestasie onbevredigend is, ontvang ʼn aantal formele waarskuwings en word vir akademiese advies en studievoorligting verwys. As vordering steeds nie na wense is nie, kan die student se studie getermineer word.

5.

Eksamens

5.1

Eksamengeleenthede

5.1.1

ʼn Student wat in ʼn module ʼn deelnamepunt van 40% verwerf het, moet van die geskeduleerde eksamen gebruik maak. Indien ʼn student weens siekte of dood van naaste familie nie van die geskeduleerde eksamengeleentheid gebruik kon maak nie, kan die student aansoek doen (met die nodige bewyse) om van die siekte-eksamen gebruik te maak. 

5.1.2

ʼn Student wat tydens die geskeduleerde eksamen ʼn eksamenpunt van meer as 40% behaal het, maar ‘n modulepunt van minder as 50% behaal het, word outomaties tot die hereksamen toegelaat. 

5.1.3

ʼn Student word na afloop van die geskeduleerde eksamen met ‘n modulegemiddeld van 50% of hoër outomaties tot die hereksamen toegelaat, al het die student nie 40% tydens die geskeduleerde eksamen behaal nie.

5.1.4

ʼn Student wat na afloop van die geskeduleerde eksamen nie die eksamensubminimum of ‘n modulegemiddeld van 50% behaal het nie, verkry nie toegang tot die hereksamen nie en druip gevolglik die module.  

5.1.5

Die maksimum wat ‘n student in ‘n hereksamen kan behaal, is ‘n modulepunt van 50%.

5.1.6

ʼn Vasgestelde bedrag is betaalbaar indien ʼn student wat daarop geregtig is van die siekte- of hereksamen gebruik maak. Dit sluit diegene uit wat die nodige sieke- of begrafnisbriewe gelewer het. Hierdie bedrag word outomaties op die student se rekening gehef.

5.1.7

ʼn Student wat na afloop van die kwartaal se eksamen nie ʼn module geslaag het nie, moet die betrokke module herhaal.

5.1.8

Geen student verwerf ʼn kwalifikasie tensy die student aan al die vereistes vir die betrokke kurrikulum voldoen het nie.

5.1.9

'n Eksamenhandleiding en amptelike assesseringsvoorskrifte is op die studenteportaal beskikbaar.

5.2

Slaagvereistes

5.2.1

ʼn Student slaag ʼn module as ‘n modulepunt van ten minste 50% behaal is (hierby is modules ten opsigte van onderwyspraktyk uitgesluit).

5.2.2

Die modulepunt word saamgestel uit die deelnamepunt (50%) en die eksamenpunt (50%) wat in die module verwerf is.

5.2.3

Die subminimum vir eksamens in al die modules is 40% (hierby is modules ten opsigte van onderwyspraktyk uitgesluit).

5.2.4

‘n Student slaag die onderwyspraktykmodules as ‘n deelnamepunt van ten minste 60% behaal is, die student ‘n minimum van 40% vir elke werkopdrag/portefeulje behaal het en ‘n minimum van 50% vir die kritles behaal is. (Neem kennis dat PRAK122 - die onderwyspraktykmodule van die eerste jaar binne die Intermediêre Fase - ‘n slaagvereiste van 70% het.)

5.2.5

Indien die student in enige eksamen volgens die eenparige oordeel van die eksaminatore slaag, is die uitslag finaal.

5.2.6

Indien die eksaminatore nie eenparig kan besluit of die student die module geslaag het nie, berus die finale besluit by die Rektoraat.

5.3

Senaatseksamen

5.3.1

Die senaatseksamen vind in Januarie van die daaropvolgende jaar plaas teen 'n fooi, soos uiteengesit in die Finansiële Reëls. Die datum word deur die Senaat goedgekeur en in die Jaarbeplanning gepubliseer.

5.3.2

‘n Student kan vir die senaatseksamen aansoek doen, mits

 1. die student ‘n finalejaarstudent met slegs een uitstaande module is; en
 2. die student vir die module tot die eksamen toegelaat is.

5.3.3

Wanneer daar studente is wat vir die senaatseksamen kwalifiseer, moet dit vir kennisname aan die Senaat voorgelê word. Dit is die verantwoordelikheid van die student om oor die senaatsgeleentheid navraag te doen.

5.3.4

Studente wat kwalifiseer vir die senaatseksamen se eksamenantwoordstelle word nagesien slegs tot op die punt waar hul finale modulepunt 50% bereik.

6.

Beëindiging van studie

6.1

Aros kan, ooreenkomstig die voorgeskrewe reëls, die studie van ʼn student beëindig:

 • wanneer die student die maksimum duur van die studietydperk soos deur die reëls bepaal, oorskry; 
 • wanneer die student in enige twee opeenvolgende studiejare nie minstens die helfte van die krediete wat vir die twee jare voorgeskryf is, verwerf het nie; 
 • wanneer die student reeds vorige formele kennisgewings ontvang het; 
 • wanneer die student op grond van dissiplinêre optrede geskors is; en
 • wanneer die student nie aan die vereistes, soos in die Finansiële Reëls vervat, voldoen nie.

6.2

ʼn Student wat ná registrasie besluit om nie met studie voort te gaan nie, moet dit skriftelik aan Aros deurgee.

7.

Herhaling van modules

ʼn Student wat ʼn module druip, moet opnuut vir daardie module registreer en ʼn deelnamepunt verwerf of aan al die ander vereistes voldoen om tot die eksamen in daardie module toegelaat te word.

8.

Verlenging van studietydperk

ʼn Student wat verwag om nie die kurrikulum binne die maksimum aantal jare te voltooi nie, moet by die Senaat  om verlenging van die studietydperk aansoek doen.

Dit is belangrik om daarop te let dat Aros-studente by uitstek voltyds studeer. Voltydse studie behels dat die student sy of haar studie binne die volgende tydperk voltooi:

 • NGOS: een jaar
 • Diploma: drie jaar
 • Graad: vier jaar 
 • Hoër Sertifikaat: een jaar
 • Honneurs: een jaar 

Indien 'n student verkies om deeltyds te studeer, word die studieperiodes as volg verleng: 

 • NGOS: twee jaar
 • Diploma: vyf jaar
 • Graad: ses jaar 
 • Hoër Sertifikaat: twee jaar
 • Honneurs: twee jaar 

9.

Plagiaat

Werkstukke is individuele take en nie groepaktiwiteite nie (tensy dit uitdruklik as ʼn groepaktiwiteit aangedui word). Die Beleid vir Goeie Akademiese Verslaglewering en die Studentedissiplinebeleid is op die Studenteportaal beskikbaar en moet studente hulself van die inhoud vergewis. 

10.

Taalendossement

Die nasionale beleid rakende onderwysersopleiding (MRTEQ - Minimum Requirements for Teacher Education Qualifications) vereis dat die taal van leer en onderrig op die student se diploma- of graadsertifikaat aangedui moet word. Assessering daarvan geskied soos en wanneer deur Aros vasgestel is. Assessering is verpligtend, maar dit geskied sonder enige koste.

Die vereistes om Engels as taal van leer en onderrig op ‘n sertifikaat te ontvang, word by elke kwalifikasie aangedui.

Die samestelling van alle Aros-kurrikulums is van so aard dat dit studente begelei om in skole Afrikaans Huistaal en Engels Eerste Addisionele Taal aan te bied.

11.

Hoër Sertifikaat in Onderwys (SAKO-nr. 120165)

Die Hoër Sertifikaat in Onderwys het ten doel om aan kandidate wat potensiaal toon maar nie aan die minimum-intreevlakvereistes vir Aros se BEd-programme voldoen nie ’n billike kans op sukses te bied. Dit dien as 'n oorbrugging na graadstudie. 

Dit is belangrik dat aansoekers daarop let dat die Hoër Sertifikaat nie die uitreiking van ‘n SARO-nommer vir die doeleindes van ‘n onderwysassistentpos verseker nie. Ná afloop van die Hoër Sertifikaat moet die kandidaat vir ‘n BEd-program inskryf ten einde vir ‘n SARO-nommer te kan aansoek doen.

11.1

Koste per jaar

 • Aansoekfooi: R250.00
 • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2024)
 • Klasgeld: R39 200.00
 • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

11.2

Beskikbare kurrikulums

11.2.1

O140P

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 45%
Engels Eerste Addisionele Taal 45%
Wiskundige Geletterdheid 50%

11.3

Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

 • Senior Sertifikaat

11.4

Onderwyspraktyk

Geen praktiese tydperke nie.

11.5

Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kredietdraende modules van die kurrikulum behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

11.6

Kurrikulums

O140P
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O140P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
INRV112 Inligtingstegnologie en Kommunikasie 5 6 Fundamenteel Uitkomste
OKIS111 Onderrig-en-leerteorie 5 12 Elektief Uitkomste
TVAF111 Taalvaardigheid in Afrikaans 5 12 Fundamenteel Uitkomste
Tweede kwartaal
FIBY111 Bybelkunde en Filosofie 5 12 Kern Uitkomste
INRV112 Inligtingstegnologie en Kommunikasie 5 6 Fundamenteel Uitkomste
TVEN121 Taalvaardigheid in Engels 5 12 Fundamenteel Uitkomste
Derde kwartaal
INAT121 Inleiding tot Afrikatale 5 12 Fundamenteel Uitkomste
LEER114 Logika, Kritiese en Analitiese Denke 5 12 Fundamenteel Uitkomste
Vierde kwartaal
OKIS121 Onderrig en Leer (toegepas) 5 12 Elektief Uitkomste
OWIS121 Inleidende Wiskunde 5 12 Fundamenteel Uitkomste
TEOR121 Teoretiese Raamwerk vir OPVS (Opvoedkundige Filosofie en Teorie in Perspektief) 5 12 Kern Uitkomste
O140P Jaarvlak 1 totale krediete 120
O140P O140P totale krediete 120

11.7

Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met hoërsertifikaattoelating
 • NKR-vlak: 5
 • Minimum tydperk: 1 jaar

11.8

Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

12.

Baccalaureus Educationis in Grondslagfase (SAKO-nr. 86167)

Die Grondslagfase strek van graad 0 tot graad 3.  Hier word daar gebou aan die kind se etiese, sosiale en fundamentele grondslag as onderwyser.  Om in hierdie fase te onderrig, moet jy 'n liefde hê om met jong kinders te werk en dit geniet om deur middel van 'n praktiese aanslag te onderrig.  Die onderwyser moet selfs in hierdie fase 'n kenner in die taal-, syfer- en lewensvaardighede-leefareas wees.  Geduld, kreatiwiteit en empatie is tipiese kenmerke van 'n Grondslagfase-onderwyser. 

12.1

Koste per jaar

 • Aansoekfooi: R250.00
 • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2024)
 • Klasgeld: R44 700.00
 • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

12.2

Beskikbare kurrikulums

12.2.1

O202P

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%

12.3

Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

 • Universiteitstoelating
 • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E’s op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

12.4

Onderwyspraktyk

Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in skole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die skool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde skole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag skole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die skole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n skool geplaas.

Volgens die vereistes van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding word daar aanbeveel dat studente gedurende hul opleiding van vier jaar praktiese ondervinding by ‘n verskeidenheid skole opdoen.

PRAK431 begin reeds met die aanvang van die eerste skoolkwartaal. Vierdejaarstudente wat PRAK431 moet neem, moet kennis neem dat hulle amptelik geregistreer moet wees alvorens hulle met Onderwyspraktyk 4 in die skool mag begin. Vir hierdie rede vind die amptelike registrasie van vierdejaars normaalweg plaas in die week voor die eerste skoolkwartaal in aanvang neem.

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK231, PRAK331 en PRAK431. Studente sal bewys moet lewer van hierdie sertifikate alvorens die module geslaag kan word.

PRAK121

Geen

PRAK231

ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:

 • ʼn afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike provinsiale liggaam) in ‘n skoolsport; en
 • 'n kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite)

PRAK331

ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:

 • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak ) in ‘n skoolsport; en
 • 'n kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite)

PRAK431

Noodhulpsertifikaat (vlak 1)

12.5

Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kredietdraende modules van die kurrikulum behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

'n Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie program geslaag het, insluitende RELS111, BYBK121, BYBK211, BYBK221, BYBK311, BYBK321 en BYBK411 of WBSL111, OTOB121, OTOB211, NTOB221 en NTOB311. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal.

12.6

Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

70% of meer vir [ENGL221 + ONAT321] / 2 

12.7

Kurrikulums

O202P
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O202P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
ONHT111 Onderrig van Huistaal 1 5 12 Elektief Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFRI111 Afrikaans 5 12 Fundamenteel Uitkomste
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
ONWS121 Onderrig van Wiskunde 1 5 12 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
PRAK121 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
ONRI121 Onderrig in Graad R 5 12 Elektief Uitkomste
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
O202P Jaarvlak 1 totale krediete 138
O202P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
ONHT212 Onderrig van Huistaal 2 6 12 Elektief Uitkomste
ONLV223 Onderrig van Lewensvaardighede: Uitvoerende Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
ONLV222 Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 Uitkomste
Derde kwartaal
ENGL221 Engels 6 12 Fundamenteel Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
Vierde kwartaal
ONWS211 Onderrig van Wiskunde 2 6 12 Elektief Uitkomste
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
O202P Jaarvlak 2 totale krediete 126
O202P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
EWIS311 Elementêre Wiskunde 5 12 Elektief Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
ONWS312 Onderrig van Wiskunde 3 6 12 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
LOND313 Leerondersteuning 3 6 12 Kern OPVS121, OPVS211, OPVS123, OPVS213, OPVS223 Uitkomste
ONHT311 Onderrig van Huistaal 3A 7 12 Elektief Uitkomste
PRAK331 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK231 ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT311, ONLV321, ONWS312 Uitkomste
Derde kwartaal
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
ONHT321 Onderrig van Huistaal 3B 7 6 Elektief Uitkomste
PRAK331 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK231 ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT311, ONLV321, ONWS312 Uitkomste
Vierde kwartaal
ONAT322 Onderrig van 'n Addisionele Taal 6 12 Elektief ONHT111, ONHT212, ONHT311 Uitkomste
ONLV321 Onderrig van Lewensvaardighede: Liggaamlike Opvoeding 6 6 Elektief Uitkomste
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
O202P Jaarvlak 3 totale krediete 120
O202P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK331 ONLV411, ONLV321, ONHT321, ONHT311, ONWS312, ONAT322 Uitkomste
Tweede kwartaal
LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311, LOND313 Uitkomste
ONLV411 Onderrig van Lewensvaardighede: Aanvangskennis 7 12 Elektief Uitkomste
PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK331 ONLV411, ONLV321, ONHT321, ONHT311, ONWS312, ONAT322 Uitkomste
Derde kwartaal
LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411 Uitkomste
PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK331 ONLV411, ONLV321, ONHT321, ONHT311, ONWS312, ONAT322 Uitkomste
ROBO421 Robotika en Kodering 6 6 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
ONLV421 Onderrig van Lewensvaardighede 4 6 6 Elektief Uitkomste
O202P Jaarvlak 4 totale krediete 120
O202P O202P totale krediete 504

12.8

Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating
 • NKR-vlak: 7
 • Minimum tydperk: 4 jaar
 • Aros-toelatingspunt: 600
 • Toelating waglys: 570
 • 12.9

  Metode van aanbieding

  Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

  13.

  Baccalaureus Educationis in Intermediêre Fase (SAKO-nr. 97189)

  Hierdie fase strek van graad 4 tot 7. Die kennis waaraan leerders blootgestel word, word duidelik in hierdie fase omskryf.  Leerdissiplines in hierdie fase sluit tale, wiskunde, natuurwetenskappe en sosiale wetenskappe in. Die onderwyser moet akademiese vaardighede se basiese beginsels in hierdie fase ontwikkel, daarom is die vakkennis van opvoedkundiges in die Intermediêre Fase meer uitgebreid.  

  13.1

  Koste per jaar

  • Aansoekfooi: R250.00
  • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2024)
  • Klasgeld: R44 700.00
  • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

  13.2

  Beskikbare kurrikulums

  13.2.1

  O213P Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe

  Spesifieke voorvereistes

  Afrikaans Huistaal 50%
  Engels Eerste Addisionele Taal 50%

  13.2.2

  O212P Wiskunde en Natuurwetenskappe

  Spesifieke voorvereistes

  Afrikaans Huistaal 50%
  Engels Eerste Addisionele Taal 50%
  Wiskunde 50%

  13.3

  Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

  • Universiteitstoelating
  • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder nie as vier E’s op HG of SG (nie LG nie). Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

  Studente wat die Wiskunde en Natuurwetenskappe-kurrikulums (O210P en O212P) wil volg, moet vir Wiskunde SG 'n E-simbool behaal het.

  13.4

  Onderwyspraktyk

  Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in skole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die skool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde skole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag skole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die skole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n skool geplaas.

  Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK232, PRAK332 en PRAK432. Studente sal bewys moet lewer dat hierdie sertifikate behaal is alvorens die module geslaag kan word.

  PRAK122

  Geen

  PRAK232

  ʼn Afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport

  PRAK332

  ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:      

  • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport;
  • ʼn kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite); en
  • ‘n erkende hulpverleningskursus soos Mind Moves Institute se leeropkikker-werkswinkels.

  PRAK432

  Noodhulpsertifikaat (vlak 1)

  13.5

  Kwalifikasie-inligting

  • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating
  • NKR-vlak: 7
  • Minimum tydperk: 4 jaar
 • Aros-toelatingspunt: 600
 • Toelating waglys: 570
 • 13.6

  Kwalifikasie met onderskeiding

  ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van akademiese jaar 2, 3 en 4 behaal het, verwerf die kwalifikasie met onderskeiding.

  ʼn Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie program geslaag het, insluitende RELS111, BYBK121, BYBK211, BYBK221, BYBK311, BYBK321 en BYBK411 of WBSL111, OTOB121, OTOB211, NTOB221 en NTOB311. Ten einde ’n onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.

  13.7

  Metode van aanbieding

  Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

  13.8

  Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

  O210P en O211P   

  70% of meer vir [(ENGT311 {modulepunt} + ENGT321 {modulepunt} +  ENGT411 {modulepunt} ) / 3 + ENGT421 {mondelingpunt} ]  / 2

  O212P en O213P   

  70% of meer vir [Begripsassesseringpunt+skryfassesseringspunt+mondelingsassesseringspunt]/3.

  Bogenoemde assesserings sal apart van enige modules geskied en sal aan die einde van die finale jaar afgeneem word.

  13.9

  Kurrikulums

  O213P Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe
  O212P Wiskunde en Natuurwetenskappe
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O213P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AFRO112 Afrikaans Huistaalonderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
  WISO111 Oriëntering tot Wiskunde-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
  WTEG111 Oriëntering tot Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGT122 English First Additional Language Teaching 1 5 6 Elektief Uitkomste
  IEBW121 Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5 6 Elektief Uitkomste
  IWIS111 Elementêre Wiskunde vir Intermediêre Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK122 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  LVON122 Lewensvaardighede-onderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  SWET122 Sosiale Wetenskappe-onderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
  O213P Jaarvlak 1 totale krediete 138
  O213P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  AFRO212 Afrikaans Huistaalonderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  SWET212 Sosiale Wetenskappe-onderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ENGT212 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
  LVON212 Lewensvaardighede-onderrig 2A 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK122 AFRO212, AFRO222, WISO212, WISO222, SWET212, SWET222 Uitkomste
  Derde kwartaal
  ENGT222 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK122 AFRO212, AFRO222, WISO212, WISO222, SWET212, SWET222 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  SWET222 Sosiale Wetenskappe-onderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AFRO222 Afrikaans Huistaalonderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
  LVON222 Lewensvaardighede-onderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  O213P Jaarvlak 2 totale krediete 126
  O213P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  AFRO312 Afrikaans Huistaalonderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
  LVON312 Lewensvaardighede-onderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ENGT311 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
  LOND313 Leerondersteuning 3 6 12 Kern OPVS121, OPVS211, OPVS123, OPVS213, OPVS223 Uitkomste
  PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK232 ENGT212, ENGT222, WTEG211, WTEG221, LVON212, LVON222 Uitkomste
  SWET312 Sosiale Wetenskappe-onderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRO322 Afrikaans Huistaalonderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  LVON322 Lewensvaardighede-onderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
  PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK232 ENGT212, ENGT222, WTEG211, WTEG221, LVON212, LVON222 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ENGT321 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  SWET322 Sosiale Wetenskappe-onderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
  O213P Jaarvlak 3 totale krediete 108
  O213P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  ENGT412 English First Additional Language Teaching 4A 6 6 Elektief Uitkomste
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  SWET412 Sosiale Wetenskappe-onderrig 4A 7 8 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFRO412 Afrikaans Huistaalonderrig 4A 7 8 Elektief Uitkomste
  LVON412 Lewensvaardighede-onderrig 4A 7 8 Elektief Uitkomste
  PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK332 AFRO412, AFRO422, ENGT412, ENGT422, WISO412, WISO422, WTEG411, WTEG421, LVON412, LVON422, SWET412, SWET422 Uitkomste
  Derde kwartaal
  LOND422 Leerderondersteuning 4 7 12 Kern Uitkomste
  LVON422 Lewensvaardighede-onderrig 4B 7 8 Elektief Uitkomste
  PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK332 AFRO412, AFRO422, ENGT412, ENGT422, WISO412, WISO422, WTEG411, WTEG421, LVON412, LVON422, SWET412, SWET422 Uitkomste
  SWET422 Sosiale Wetenskappe-onderrig 4B 7 8 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AFRO422 Afrikaans Huistaalonderrig 4B 7 8 Elektief Uitkomste
  ENGT422 English First Additional Language Teaching 4B 6 6 Elektief Uitkomste
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  O213P Jaarvlak 4 totale krediete 132
  O213P O213P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O212P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AFRO112 Afrikaans Huistaalonderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
  LVON111 Oriëntering tot Lewensvaardighede-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
  SWET112 Oriëntering tot Sosiale Wetenskappe-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGT122 English First Additional Language Teaching 1 5 6 Elektief Uitkomste
  GVWO111 Grondslag van Wiskunde-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
  IEBW121 Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5 6 Elektief Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK122 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  WISO122 Wiskunde-onderrig 1 5 6 Elektief GVWO111 Uitkomste
  WTEG121 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
  O212P Jaarvlak 1 totale krediete 138
  O212P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  AFRO212 Afrikaans Huistaalonderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  WISO212 Wiskunde-onderrig 2A 6 6 Elektief WISO122 Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ENGT212 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK122 AFRO212, AFRO222, WISO212, WISO222, SWET212, SWET222 Uitkomste
  WTEG211 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  ENGT222 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK122 AFRO212, AFRO222, WISO212, WISO222, SWET212, SWET222 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  WISO222 Wiskunde-onderrig 2B 6 6 Elektief WISO212 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AFRO222 Afrikaans Huistaalonderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  WTEG221 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
  O212P Jaarvlak 2 totale krediete 126
  O212P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  AFRO312 Afrikaans Huistaalonderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  WTEG311 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ENGT311 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
  LOND313 Leerondersteuning 3 6 12 Kern OPVS121, OPVS211, OPVS123, OPVS213, OPVS223 Uitkomste
  PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK232 ENGT212, ENGT222, WTEG211, WTEG221, LVON212, LVON222 Uitkomste
  WISO312 Wiskunde-onderrig 3A 6 6 Elektief WISO222 Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRO322 Afrikaans Huistaalonderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK232 ENGT212, ENGT222, WTEG211, WTEG221, LVON212, LVON222 Uitkomste
  WTEG321 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ENGT321 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  WISO322 Wiskunde-onderrig 3B 6 6 Elektief WISO312 Uitkomste
  O212P Jaarvlak 3 totale krediete 108
  O212P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  ENGT412 English First Additional Language Teaching 4A 6 6 Elektief Uitkomste
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  WISO412 Wiskunde-onderrig 4A 7 8 Elektief WISO322 Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFRO412 Afrikaans Huistaalonderrig 4A 7 8 Elektief Uitkomste
  PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK332 AFRO412, AFRO422, ENGT412, ENGT422, WISO412, WISO422, WTEG411, WTEG421, LVON412, LVON422, SWET412, SWET422 Uitkomste
  WTEG412 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 4A 7 8 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  LOND422 Leerderondersteuning 4 7 12 Kern Uitkomste
  PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK332 AFRO412, AFRO422, ENGT412, ENGT422, WISO412, WISO422, WTEG411, WTEG421, LVON412, LVON422, SWET412, SWET422 Uitkomste
  WISO422 Wiskunde-onderrig 4B 7 8 Elektief WISO412 Uitkomste
  WTEG422 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 4B 7 8 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AFRO422 Afrikaans Huistaalonderrig 4B 7 8 Elektief Uitkomste
  ENGT422 English First Additional Language Teaching 4B 6 6 Elektief Uitkomste
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  O212P Jaarvlak 4 totale krediete 132
  O212P O212P totale krediete 504

  14.

  Baccalaureus Educationis in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding (SAKO-nr. 111014)

  Hierdie fase strek van graad 7 tot 12.  Die onderwyser in hierdie fase is dus 'n vakspesialis wat leerders vir hul loopbaan voorberei.  Daar word op die integrasie van rou vakkennis  gefokus, asook die oordrag van hierdie kennis aan die graad 7- tot 12-leerders.  Onderwysers in hierdie fase moet gemaklik wees met verandering en vakaanbieding wat meer akademies en tegnies van aard is.  Voorbereiding en genoegsame ondersteuning vir die leerder is noodsaaklik.

  Daar is vier spesialiseringsrigtings wat Aros aanbied:

  • Tale
  • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
  • Natuurwetenskappe - Wiskunde en Lewenswetenskappe OF Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe
  • Verbruikerswetenskappe - Verbruikerstudies en Besigheidstudies OF Verbruikerstudies en Rekeningkunde 

  14.1

  Kwalifikasie-inligting

  • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating
  • NKR-vlak: 7
  • Minimum tydperk: 4 jaar
 • Aros-toelatingspunt: 600
 • Toelating waglys: 570
 • 14.2

  Metode van aanbieding

  Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

  Studente wat die Verbruikerswetenskappe-kurrikulums volg, moet van die volgende praktiese tydperke kennis neem:

  • Jaar 2: drie dae aaneenlopend (Donderdag, Vrydag en Saterdag)
  • Jaar 3: drie dae aaneenlopend (Donderdag, Vrydag en Saterdag)
  • Jaar 4: drie dae aaneenlopend (Donderdag, Vrydag en Saterdag)

  Studente is self verantwoordelik om verblyf vir die verpligte praktiese tydperke te reël, en die onkoste aan die reis en verblyf is vir die student se eie rekening. 

  14.3

  Koste per jaar

  • Aansoekfooi: R250.00
  • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2024)
  • Klasgeld: R40 570.00
  • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

  14.4

  Beskikbare kurrikulums

  14.4.1

  O225P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

  Spesifieke voorvereistes

  Afrikaans Huistaal 50%
  Engels Eerste Addisionele Taal 50%

  14.4.2

  O226P Natuurwetenskappe Wiskunde en Lewenswetenskappe

  Spesifieke voorvereistes

  Wiskunde 50%
  Afrikaans Huistaal 50%
  Engels Eerste Addisionele Taal 50%

  14.4.3

  O227P Natuurwetenskappe Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe

  Spesifieke voorvereistes

  Afrikaans Huistaal 50%
  Engels Eerste Addisionele Taal 50%

  Wiskunde of Wiskundige geletterdheid geslaag in matriek.

  14.4.4

  O224P Tale

  Spesifieke voorvereistes

  Afrikaans Huistaal 60%
  Engels Eerste Addisionele Taal 60%

  14.4.5

  O228P Verbruikerswetenskappe Verbruikerstudies en Besigheidstudies

  Spesifieke voorvereistes

  Afrikaans Huistaal 50%
  Engels Eerste Addisionele Taal 50%

  Verbruikerstudies 40% OF Gasvryheidstudies 40% op matriekvlak. 

  14.4.6

  O229P Verbruikerswetenskappe Verbruikerstudies en Rekeningkunde

  Spesifieke voorvereistes

  Afrikaans Huistaal 50%
  Engels Eerste Addisionele Taal 50%

  Verbruikerstudies 40% OF Gasvryheidstudies 40% op matriekvlak. 
  Dit word aanbeveel dat Rekeningkunde op matriekvlak geslaag is.

  14.5

  Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

  • Universiteitstoelating
  • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E’s op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

  Studente wat die Wiskunde en Lewenswetenskappe-kurrikulum (O227P) wil volg, moet vir Wiskunde SG 'n E-simbool behaal het.

  Studente wat die Verbruikerswetenskappe-kurrikulums (O228P en O229P) wil volg, moet vir Huishoudkunde SG 'n E-simbool behaal het. 

  14.6

  Onderwyspraktyk

  Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in hoërskole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die hoërskool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde hoërskole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag hoërskole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die hoërskole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n hoërskool geplaas.  Let wel: Die student moet prakties by ‘n hoërskool vir onderwyspraktyk in die Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding doen en nie by ’n laerskool nie.

  PRAK433 begin reeds met die aanvang van die eerste skoolkwartaal. Vierdejaarstudente wat PRAK433 moet neem, moet kennis neem dat hulle amptelik geregistreer moet wees alvorens hulle met Onderwyspraktyk 4 in die skool mag begin. Die amptelike registrasie van vierdejaars vind vir hierdie rede normaalweg plaas in die laaste week voor die eerste skoolkwartaal ’n aanvang neem.

  Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK233, PRAK333 en PRAK433. Studente sal bewys moet lewer dat hierdie sertifikate behaal is alvorens die module geslaag kan word. 

   

  PRAK123

  Geen

  PRAK233

  ʼn Afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport

  PRAK333

  ʼn Keuse van EEN van die volgende:

  • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport; en
  • ʼn kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante
   opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite); en
  • erkende opleiding in berading of hulpverlening (moet deur ‘n geregistreerde opleidingsinstansie aangebied word, deur Aros goedgekeur word en as ten minste ses PD-punte geregistreer wees), byvoorbeeld:
   • traumaberading vir kinders (word deur verskeie instansies aangebied)
   • HI-/Vigs-berading (word deur Unisa aangebied)
   • verliesberading (word deur verskeie instansies aangebied)

  PRAK433

    Noodhulpsertifikaat (vlak 1)

  14.7

  Kwalifikasie met onderskeiding

  ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van akademiese jaar 2, 3 en 4 behaal het, verwerf die kwalifikasie met onderskeiding.

   ʼn Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie kurrikulum geslaag het, insluitende WBSL112, OTOB122, OTOB212, NTOB222 en NTOB312. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.

  14.8

  Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

  70% of meer vir [ENNT221 + ENNT311] / 2 

  14.9

  Kurrikulums

  O225P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
  O226P Natuurwetenskappe Wiskunde en Lewenswetenskappe
  O227P Natuurwetenskappe Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe
  O224P Tale
  O228P Verbruikerswetenskappe Verbruikerstudies en Besigheidstudies
  O229P Verbruikerswetenskappe Verbruikerstudies en Rekeningkunde
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O225P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ABES111 Besigheidstudies vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  BESA111 Besigheidstudies 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
  REKA111 Rekeningkunde 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  BESA121 Besigheidstudies 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
  REKA121 Rekeningkunde 1B 6 6 Elektief REKA111 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AEKN121 Ekonomie vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  O225P Jaarvlak 1 totale krediete 124
  O225P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  AREK211 Rekeningkunde vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  BESA211 Besigheidstudies 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  REKA211 Rekeningkunde 2A 6 8 Elektief REKA121 Uitkomste
  Tweede kwartaal
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121 PRAK123 Uitkomste
  REKM221 Rekeningkunde-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESM221 Besigheidstudiesmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121 PRAK123 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  Vierde kwartaal
  BESA221 Besigheidstudies 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  REKA221 Rekeningkunde 2B 6 8 Elektief REKA211 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  O225P Jaarvlak 2 totale krediete 134
  O225P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  BESM321 Besigheidstudiesmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  REKM321 Rekeningkunde-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BESA311 Besigheidstudies 3A 6 10 Elektief Uitkomste
  ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221 PRAK233 Uitkomste
  REKA311 Rekeningkunde 3A 6 10 Elektief REKA221 Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESA321 Besigheidstudies 3B 7 10 Elektief Uitkomste
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221 PRAK233 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  REKA321 Rekeningkunde 3B 7 10 Elektief REKA311 Uitkomste
  O225P Jaarvlak 3 totale krediete 122
  O225P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BESA411 Besigheidstudies 4A 7 10 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321 PRAK333 Uitkomste
  REKA411 Rekeningkunde 4A 7 10 Elektief REKA321 Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESM421 Besigheidstudiesmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321 PRAK333 Uitkomste
  REKM421 Rekeningkunde-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  BESA421 Besigheidstudies 4B 7 10 Elektief Uitkomste
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  REKA421 Rekeningkunde 4B 7 10 Elektief REKA411 Uitkomste
  O225P Jaarvlak 4 totale krediete 124
  O225P O225P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O226P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ALWG111 Algemene Wetenskappe en Geografie 5 6 Elektief Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
  LWWA111 Lewenswetenskappe 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  WSKA111 Wiskunde 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  LWWA121 Lewenswetenskappe 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
  WSKA121 Wiskunde 1B 6 6 Elektief WSKA111 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ISTA121 Statistiek vir die Opvoedkunde 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  O226P Jaarvlak 1 totale krediete 124
  O226P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  FICH211 Fisiese Wetenskappe en Chemie 5 6 Elektief Uitkomste
  LWWA211 Lewenswetenskappe 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  WSKA211 Wiskunde 2A 6 8 Elektief WSKA121 Uitkomste
  Tweede kwartaal
  LWWM221 Lewenswetenskappe-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121 PRAK123 Uitkomste
  Derde kwartaal
  ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121 PRAK123 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  WSKM221 Wiskunde-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  LWWA221 Lewenswetenskappe 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  WSKA221 Wiskunde 2B 6 8 Elektief WSKA211 Uitkomste
  O226P Jaarvlak 2 totale krediete 134
  O226P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  LWWM321 Lewenswetenskappe-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  WSKM321 Wiskunde-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
  LWWA311 Lewenswetenskappe 3A 6 10 Elektief LWWA111, LWWA121, LWWA211, LWWA221 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221 PRAK233 Uitkomste
  WSKA311 Wiskunde 3A 6 10 Elektief WSKA221 Uitkomste
  Derde kwartaal
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  LWWA321 Lewenswetenskappe 3B 7 10 Elektief LWWA311 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221 PRAK233 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  WSKA321 Wiskunde 3B 7 10 Elektief WSKA311 Uitkomste
  O226P Jaarvlak 3 totale krediete 122
  O226P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  LWWA411 Lewenswetenskappe 4A 7 10 Elektief LWWA321 Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321 PRAK333 Uitkomste
  WSKA411 Wiskunde 4A 7 10 Elektief WSGL321 Uitkomste
  Derde kwartaal
  LWWM421 Lewenswetenskappe-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321 PRAK333 Uitkomste
  WSKM421 Wiskunde-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  LWWA421 Lewenswetenskappe 4B 7 10 Elektief LWWA411 Uitkomste
  WSKA421 Wiskunde 4B 7 10 Elektief WSKA411 Uitkomste
  O226P Jaarvlak 4 totale krediete 124
  O226P O226P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O227P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ALWG111 Algemene Wetenskappe en Geografie 5 6 Elektief Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
  LWWA111 Lewenswetenskappe 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  WSGL111 Wiskundige Geletterdheid 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  LWWA121 Lewenswetenskappe 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
  WSGL121 Wiskundige Geletterdheid 1B 6 6 Elektief WSGL111 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ISTA121 Statistiek vir die Opvoedkunde 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  O227P Jaarvlak 1 totale krediete 124
  O227P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  FICH211 Fisiese Wetenskappe en Chemie 5 6 Elektief Uitkomste
  LWWA211 Lewenswetenskappe 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  WSGL211 Wiskundige Geletterdheid 2A 6 8 Elektief WSGL121 Uitkomste
  Tweede kwartaal
  LWWM221 Lewenswetenskappe-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121 PRAK123 Uitkomste
  Derde kwartaal
  ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121 PRAK123 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  WSGM221 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  LWWA221 Lewenswetenskappe 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  WSGL221 Wiskundige Geletterdheid 2B 6 8 Elektief WSGL211 Uitkomste
  O227P Jaarvlak 2 totale krediete 134
  O227P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  LWWM321 Lewenswetenskappe-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  WSGM321 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
  LWWA311 Lewenswetenskappe 3A 6 10 Elektief LWWA111, LWWA121, LWWA211, LWWA221 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221 PRAK233 Uitkomste
  WSGL311 Wiskundige Geletterdheid 3A 6 10 Elektief WSGL221 Uitkomste
  Derde kwartaal
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  LWWA321 Lewenswetenskappe 3B 7 10 Elektief LWWA311 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221 PRAK233 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  WSGL321 Wiskundige Geletterdheid 3B 7 10 Elektief WSGL311 Uitkomste
  O227P Jaarvlak 3 totale krediete 122
  O227P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  LWWA411 Lewenswetenskappe 4A 7 10 Elektief LWWA321 Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321 PRAK333 Uitkomste
  WSGL411 Wiskundige Geletterdheid 4A 7 10 Elektief WSGL321 Uitkomste
  Derde kwartaal
  LWWM421 Lewenswetenskappe-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321 PRAK333 Uitkomste
  WSGM421 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  LWWA421 Lewenswetenskappe 4B 7 10 Elektief LWWA411 Uitkomste
  WSGL421 Wiskundige Geletterdheid 4B 7 10 Elektief WSGL411 Uitkomste
  O227P Jaarvlak 4 totale krediete 124
  O227P O227P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O224P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFHA111 Afrikaans Huistaal 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENAA111 Engels Eerste Addisionele Taal 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
  TVOA111 Taalvlakonderrig Afrikaans 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFHA121 Afrikaans Huistaal 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENAA121 Engels Eerste Addisionele Taal 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  TVOE121 Taalvlakonderrig Engels 5 6 Elektief Uitkomste
  O224P Jaarvlak 1 totale krediete 124
  O224P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  AFHA221 Afrikaans Huistaal 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  ENAA211 Engels eerste addisionele taal 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  ITEG211 Tegnologie in die Onderwys 5 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ENAM221 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121 PRAK123 Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFKM221 Afrikaans Huistaalmetodologie 2 6 6 Elektief Uitkomste
  ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121 PRAK123 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AFHA211 Afrikaans Huistaal 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  ENAA221 Engels eerste addisionele taal 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  O224P Jaarvlak 2 totale krediete 134
  O224P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  AFKM321 Afrikaans Huistaalmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  ENAM321 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFHA311 Afrikaans Huistaal 3A 6 10 Elektief Uitkomste
  ENAA311 Engels Eerste Addisionele Taal 3A 6 10 Elektief Uitkomste
  ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221 PRAK233 Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFHA321 Afrikaans Huistaal 3B 7 10 Elektief Uitkomste
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221 PRAK233 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ENAA321 Engels Eerste Addisionele Taal 3B 7 10 Elektief Uitkomste
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  O224P Jaarvlak 3 totale krediete 122
  O224P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFHA411 Afrikaans Huistaal 4A 7 10 Elektief Uitkomste
  ENAA411 Engels Eerste Addisionele Taal 4A 7 10 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321 PRAK333 Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFKM421 Afrikaans Huistaalmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  ENAM421 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321 PRAK333 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AFHA421 Afrikaans Huistaal 4B 7 10 Elektief Uitkomste
  ENAA421 Engels Eerste Addisionele Taal 4B 7 10 Elektief Uitkomste
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  O224P Jaarvlak 4 totale krediete 124
  O224P O224P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O228P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ABES111 Besigheidstudies vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  BESA111 Besigheidstudies 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  VERA111 Verbruikerstudie 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  BESA121 Besigheidstudies 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
  VERA121 Verbruikerstudie 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AEKN121 Ekonomie vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  O228P Jaarvlak 1 totale krediete 124
  O228P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  AREK211 Rekeningkunde vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  BESA211 Besigheidstudies 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  VERA211 Verbruikerstudies 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121 PRAK123 Uitkomste
  VERM221 Verbruikerstudies-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESM221 Besigheidstudiesmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121 PRAK123 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  Vierde kwartaal
  BESA221 Besigheidstudies 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  VERA221 Verbruikerstudies 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  O228P Jaarvlak 2 totale krediete 134
  O228P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  BESM321 Besigheidstudiesmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  VERM321 Verbruikerstudies-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BESA311 Besigheidstudies 3A 6 10 Elektief Uitkomste
  ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221 PRAK233 Uitkomste
  VERA311 Verbruikerstudies 3A 6 10 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESA321 Besigheidstudies 3B 7 10 Elektief Uitkomste
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221 PRAK233 Uitkomste
  VERA321 Verbruikerstudies 3B 7 10 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  O228P Jaarvlak 3 totale krediete 122
  O228P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BESA411 Besigheidstudies 4A 7 10 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321 PRAK333 Uitkomste
  VERA411 Verbruikerstudies 4A 7 10 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESM421 Besigheidstudiesmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321 PRAK333 Uitkomste
  VERM421 Verbruikerstudies-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  BESA421 Besigheidstudies 4B 7 10 Elektief Uitkomste
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  VERA421 Verbruikerstudies 4B 7 10 Elektief Uitkomste
  O228P Jaarvlak 4 totale krediete 124
  O228P O228P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O229P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ABES111 Besigheidstudies vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  REKA111 Rekeningkunde 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  VERA111 Verbruikerstudie 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
  REKA121 Rekeningkunde 1B 6 6 Elektief REKA111 Uitkomste
  VERA121 Verbruikerstudie 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AEKN121 Ekonomie vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  O229P Jaarvlak 1 totale krediete 124
  O229P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  AREK211 Rekeningkunde vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  REKA211 Rekeningkunde 2A 6 8 Elektief REKA121 Uitkomste
  VERA211 Verbruikerstudies 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121 PRAK123 Uitkomste
  REKM221 Rekeningkunde-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  VERM221 Verbruikerstudies-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121 PRAK123 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  Vierde kwartaal
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  REKA221 Rekeningkunde 2B 6 8 Elektief REKA211 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  VERA221 Verbruikerstudies 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  O229P Jaarvlak 2 totale krediete 134
  O229P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  REKM321 Rekeningkunde-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  VERM321 Verbruikerstudies-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221 PRAK233 Uitkomste
  REKA311 Rekeningkunde 3A 6 10 Elektief REKA221 Uitkomste
  VERA311 Verbruikerstudies 3A 6 10 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221 PRAK233 Uitkomste
  VERA321 Verbruikerstudies 3B 7 10 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  REKA321 Rekeningkunde 3B 7 10 Elektief REKA311 Uitkomste
  O229P Jaarvlak 3 totale krediete 122
  O229P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321 PRAK333 Uitkomste
  REKA411 Rekeningkunde 4A 7 10 Elektief REKA321 Uitkomste
  VERA411 Verbruikerstudies 4A 7 10 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321 PRAK333 Uitkomste
  REKM421 Rekeningkunde-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  VERM421 Verbruikerstudies-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  REKA421 Rekeningkunde 4B 7 10 Elektief REKA411 Uitkomste
  VERA421 Verbruikerstudies 4B 7 10 Elektief Uitkomste
  O229P Jaarvlak 4 totale krediete 124
  O229P O229P totale krediete 504

  15.

  Nagraadse Onderwyssertifikaat in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding (SAKO-nr. 110100)

  Beskik jy oor 'n graad en wil jy graag jou roeping as onderwyser uitleef?  NGOS is 'n nagraadse onderwyssertifikaat wat jou voorberei om vakkennis in jou vakgebied aan hoërskoolleerlinge oor te dra.  Aros bied drie NGOS-spesialiseringsrigtings aan, naamlik Tale, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, asook Natuurwetenskappe.  As jy 'n passie vir die onderwys het, is hierdie rigting net vir jou!

  Voornemende studente moet in besit wees van ʼn toepaslike NKR-vlak 6-diploma van 360 krediete of ’n NKR-vlak 7-baccalaureusgraad van 360 krediete, met die volgende vakkombinasies vir die aanbieding van twee onderrigmetodologieë, naamlik een Senior Fase-vak en een Verdere Onderwys en Opleidingsvak.

  'n Spesialisering in die Senior Fase (toepaslike vakke op tweedejaarsvlak) en 'n Verdere Onderwys en Opleidingspesialisering (’n toepaslike hoofvak wat ten minste op tweedejaarsvlak op ’n NKR-vlak 7 voltooi is) word vereis. 

  Indien Tale as hoofvakke in die VOO gekies word, is die voorvereiste dat dit tot op derdejaarsvlak (NKR-vlak 7) geslaag is.

  15.1

  Kwalifikasie-inligting

  • Minimumvoorvereiste: Baccalaureusgraad
  • NKR-vlak: 7
  • Minimum tydperk: 1 jaar

  15.2

  Metode van aanbieding

  Hierdie kurrikulum word deur middel van ’n afstandsonderrigmodel aangebied, met 'n hoë vlak van aanlyn ondersteuning. Ondersteuning vind deurlopend deur middel van e-Klas (aanlyn) plaas.

  15.3

  Koste per jaar

  • Aansoekfooi: R250.00
  • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2024)
  • Klasgeld: R45 870.00
  • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

  15.4

  Beskikbare kurrikulums

  15.4.1

  O352P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe VOO - Rekeningkunde, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe

  Spesifieke voorvereistes

  VOO: Rekeningkunde 2 of  
  Finansiële bestuur 2 en
  Rekeningkunde 1

  SF:  Rekeningkunde 2 of Ekonomie 2 of Besigheidsbestuur 2 of Besigheidsadministrasie 2

  15.4.2

  O353P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe VOO - Besigheidstudies, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe

  Spesifieke voorvereistes

  VOO:  Besigheidsbestuur 2 of Besigheidsekonomie 2 of Besigheidsadministrasie 2 of Kleinbesigheidsbestuur 2

  SF: Rekeningkunde 2 of Ekonomie 2 of Besigheidsbestuur 2 of Besigheidsadministrasie 2

  15.4.3

  O354P Natuurwetenskappe VOO - Lewenswetenskappe, SF - Wiskunde

  Spesifieke voorvereistes

  VOO:  Biologie 2 of
  Soölogie 2 en Botanie 1 of
  Botanie 2 en Soölogie 1 of

  SF: Wiskunde 2

  15.4.4

  O355P Natuurwetenskappe VOO - Lewenswetenskappe, SF - Natuurwetenskappe

  Spesifieke voorvereistes

  VOO:  Biologie 2 of
  Soölogie 2 en Botanie 1 of
  Botanie 2 en Soölogie 1

  SF: Biologie 2 of Botanie 2 of Soölogie 2 of Fisika 2 of Chemie 2 of Geografie 2

  15.4.5

  O356P Natuurwetenskappe VOO - Wiskunde, SF - Natuurwetenskappe

  Spesifieke voorvereistes

  VOO:  Wiskunde 2 of Statistiek 2 of Toegepaste Wiskunde 2

  SF: Biologie 2 of  Botanie 2 
  Soölogie 2 of  Fisika 2 of Chemie 2 of Geografie 2

  15.4.6

  O357P Natuurwetenskappe VOO - Wiskundige Geletterdheid, SF - Natuurwetenskappe

  Spesifieke voorvereistes

  VOO:  Wiskunde 2 of Statistiek 2 of Toegepaste Wiskunde 2

  SF:     Biologie 2 of Botanie 2 
  Soölogie 2 of Fisika 2 of Chemie 2 of Geografie 2

  15.4.7

  O358P Natuurwetenskappe VOO - Wiskundige Geletterdheid, SF - Wiskunde

  Spesifieke voorvereistes

  VOO en SF:  Wiskunde 2 of Statistiek 2 of Toegepaste Wiskunde 2

  15.4.8

  O359P Natuurwetenskappe VOO - Wiskunde, SF - Wiskunde

  Spesifieke voorvereistes

  VOO en SF:  Wiskunde 2 of Statistiek 2 of Toegepaste Wiskunde 2

  15.4.9

  O363P Natuurwetenskappe VOO - Fisiese Wetenskappe, SF - Natuurwetenskappe

  15.4.10

  O364P Natuurwetenskappe VOO - Fisiese Wetenskappe, SF - Wiskunde

  15.4.11

  O350P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal

  Spesifieke voorvereistes

  VOO: Afrikaans 3
  SF: Engels 2

  15.4.12

  O351P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Afrikaans Huistaal

  Spesifieke voorvereistes

  VOO: Engels 3
  SF: Afrikaans 2

  15.4.13

  O360P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Afrikaans Huistaal

  Spesifieke voorvereistes

  VOO en SF: Afrikaans 3

  15.4.14

  O361P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal

  Spesifieke voorvereistes

  VOO en SF: Engels 3

  15.4.15

  O362P Verbruikerswetenskappe VOO - Verbruikerstudies, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe

  Spesifieke voorvereistes

  VOO:  Verbruikerswetenskappe-graad of Huishoudkundegraad of Voeding en Gesinsekologie-graad

  SF:     Rekeningkunde 2 of Ekonomie 2 of Besigheidsadministrasie 2 of ‘n bestuursmodule op tweedejaarsvlak

  15.5

  Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

  Soos hier bo.

  15.6

  Onderwyspraktyk

  Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye praktiese ondervinding by skole op te doen.  Die praktiese tydperke sal bepaal word deur die student se keuse om die NGOS voltyds of deeltyds te voltooi.  Om aan die vereistes te voldoen, moet die student altesaam agt weke van praktiese onderwys voltooi.  Daar word aanbeveel dat ten minste vier van die agt weke se praktiese onderwys aaneenlopend voltooi word, met ‘n minimumvereiste van twee weke aaneenlopend. Dit is belangrik dat studente daarop let dat die agt weke prakties by ‘n hoërskool voltooi moet word. 

  15.7

  Kwalifikasie met onderskeiding

  ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

  15.8

  Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

  N.V.T. 

  15.9

  Kurrikulums

  O352P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe VOO - Rekeningkunde, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe
  O353P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe VOO - Besigheidstudies, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe
  O354P Natuurwetenskappe VOO - Lewenswetenskappe, SF - Wiskunde
  O355P Natuurwetenskappe VOO - Lewenswetenskappe, SF - Natuurwetenskappe
  O356P Natuurwetenskappe VOO - Wiskunde, SF - Natuurwetenskappe
  O357P Natuurwetenskappe VOO - Wiskundige Geletterdheid, SF - Natuurwetenskappe
  O358P Natuurwetenskappe VOO - Wiskundige Geletterdheid, SF - Wiskunde
  O359P Natuurwetenskappe VOO - Wiskunde, SF - Wiskunde
  O363P Natuurwetenskappe VOO - Fisiese Wetenskappe, SF - Natuurwetenskappe
  O364P Natuurwetenskappe VOO - Fisiese Wetenskappe, SF - Wiskunde
  O350P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal
  O351P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Afrikaans Huistaal
  O360P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Afrikaans Huistaal
  O361P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal
  O362P Verbruikerswetenskappe VOO - Verbruikerstudies, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O352P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
  PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
  TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
  EBWS511 Onderrig van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
  PRAK531 Onderwyspraktyk 7 12 Kern Uitkomste
  REKV511 Onderrig van Rekeningkunde vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  EBWS521 Onderrig van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief Uitkomste
  OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
  PRAK531 Onderwyspraktyk 7 12 Kern Uitkomste
  REKV521 Onderrig van Rekeningkunde vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
  FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
  LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
  O352P Jaarvlak 1 totale krediete 140
  O352P O352P totale krediete 140
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O353P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
  PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
  TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BESV511 Onderrig van Besigheidstudies vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
  BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
  EBWS511 Onderrig van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
  PRAK531 Onderwyspraktyk 7 12 Kern Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESV521 Onderrig van Besigheidstudies vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief Uitkomste
  EBWS521 Onderrig van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief Uitkomste
  OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
  PRAK531 Onderwyspraktyk 7 12 Kern Uitkomste
  Vierde kwartaal
  EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
  FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
  LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
  O353P Jaarvlak 1 totale krediete 140
  O353P O353P totale krediete 140