Terug na bo

Jaarboek 20231.

Inleidend

Aros is daarvan oortuig dat dit vir die land in sy geheel, maar ook vir die onderwysberoep in die besonder, tot groot voordeel sal wees indien nuwe onderwysers die taak wat hulle verrig as ʼn roeping sien. Om in hierdie doel te slaag, moet studente gelei word om God se koningskap in alle aspekte van die onderwys eerste te stel.

Met hierdie opleiding poog Aros om ʼn bydrae te lewer tot die uitbouing van Christelike onderwys en die reformasie van Suid-Afrika. Die groot tekort aan onderwysers wat tans heers, bied die ideale geleentheid om gelowige en kundige onderwysers op te lei en sodoende ʼn hoë onderrigstandaard te verseker. Christenonderwysers kan ʼn wesenlike invloed op gelowige Suid-Afrikaners uitoefen en só die gemeenskap dien.

2.

Toelatingsvereistes

2.1

Toelating op grond van Senior Sertifikaat (SS) en Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)

Ten einde vir toelating te kwalifiseer, moet ʼn persoon oor ‘n Senior Sertifikaat (voor 2008) of ‘n Nasionale Senior Sertifikaat (vanaf 2008) beskik en aan die spesifieke vereistes van die kurrikulum voldoen. Die verpligte toelatingspunt en ander addisionele vereistes van elke kurrikulum is by die kurrikulumuiteensetting beskikbaar.

2.2

Toelating op grond van ouderdom

‘n Persoon ouer as 45 jaar kwalifiseer onvoorwaardelik vir diploma- en graadstudie, maar nie vir NGOS nie.

2.3

Toelating op grond van naskoolse kwalifikasies vir die BEd-kurrikulums

ʼn Persoon wat nie goedkeuring vir graadstudie ontvang het nie, maar oor ʼn Senior Sertifikaat (SS) of Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) en 'n naskoolse kwalifikasie beskik, moet by USAf (Universities South Africa) aansoek doen vir moontlike universiteitstoelating.

2.4

Toelating op grond van kwalifikasie anders as die Senior Sertifikaat of Nasionale Senior Sertifikaat

ʼn Persoon kan op grond van kwalifikasies wat buite Suid-Afrika verwerf is vir voorwaardelike toelating in aanmerking kom vir BEd Grondslagfase of BEd Intermediêre Fase: Sosiale Wetenskappe en Lewensvaardighede.

Belangrike toelatingsvereistes

 • Die student moet tydens die aansoekproses ‘n SAKO- (SAQA) evaluasie-sertifikaat aanvra.
 • Die Toelatingskomitee sal dan besin oor die toelating.
 • Die student moet die twee verpligte brugmodules (KRIT en LEER) neem, wat  saam met die BEd-kurrikulum gevolg word.
 • Die student doen aansoek by USAf (Universities South Africa) vir  voorwaardelike toelating tot graadstudie. 

2.5

Erkenning van vorige leer

2.5.1

Erkenning van vorige leer dien as ‘n alternatiewe toelatingsroete tot die instelling of ‘n wyse waarop module-erkenning kan geskied. Erkenning van vorige leer is daarop gemik om ‘n student se vorige informele leerervarings te vergelyk met die uitkomste van ‘n formele kwalifikasie waarvoor die student ingeskryf is of beplan om voor in te skryf. Bewyse van vorige leer moet gevolglik direk in verband gebring word met die program en die module-uitkomste van die formele kwalifikasie waarvoor daar aansoek gedoen word.

2.5.2

Die prosedure vir sodanige erkenning kan volgens die oordeel van Aros voldoening aan een of meer van die volgende vereistes insluit:

 • bepaalde resultate in ʼn stel toetse;
 • ’n voorlegging wat as bewys dien van die vaardighede waarop daar aanspraak gemaak word;
 • geslaagde onderhoude; en/of
 • die bereiking van bepaalde uitkomste(s) in ʼn goedgekeurde kurrikulum by Aros. 

2.5.3

Daar is kostes aan 'n aansoek om EVL verbonde, soos vasgestel in die Betaalbare gelde en Finansiële reëls van die instelling. 

2.5.4

Ingevolge module-erkenning word 'n module word as geslaag beskou. Geen krediete word tydens module-erkenning toegeken nie

2.6

Bykomende vereistes

2.6.1

Studente dra kennis dat Aros 'n Christelik-Reformatoriese karakter het en dat leer en onderrig vanuit hierdie perspektief gegee word. 

2.6.2

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van direkte kontaksessies en/of interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse. Die NGOS word aangebied deur middel van afstandsonderrig wat ‘n hoë vlak van aanlyn ondersteuning insluit.

2.6.3

Studente moet rekenaarvaardig wees in die gebruik van Microsoft Office en die gebruik van die internet. Toegang tot ʼn rekenaar met 'n kamera en die internet is verpligtend aangesien elektroniese kommunikasie ʼn belangrike deel van onderrig vorm. Die minimumrekenaarvereistes is soos volg: ’n i3-rekenaar, 4GB RAM, 320-500GB HDD, Windows 7/8/10 en Office 2013/2016/2019 of Office.

2.7

Berekening van die toelatingspunt

2.7.1

Die prestasie wat in sewe vakke behaal is, word gebruik om die toelatingspunt te bereken.

2.7.2

Goedkeuring vir graadstudie word verleen wanneer ʼn NSS geëndosseer is met die inskrywing dat die persoon aan die minimumvereistes vir toelating tot graadstudie aan ʼn tersiêre instelling voldoen. ‘n Persoon verkry goedkeuring vir graadstudie indien 50% in minstens vier vakke behaal is (Lewensoriëntering uitgesluit).

 

 

2.7.3

Toelating tot Aros word bepaal deur van ‘n formule gebruik te maak om ‘n punt per vak te bereken. Die toelatingspunt is die totaal van al sewe vakke en bepaal verder vir watter kurrikulums toelating verkry kan word. Die onderstaande tabelle dui die formule aan wat gebruik word ten einde die toelatingspunt te bepaal. Sien spesifieke vereiste by elke kurrikulum.

Groep 1

Formule: Persentasie behaal X2, byvoorbeeld 60% = 120 punte

Besigheidstudies
Dramatiese Kunste
Ekonomie
Fisiese Wetenskappe
Geografie
Geskiedenis
Ingenieursgrafika en -Ontwerp
Inligtingstegnologie
Landbouwetenskappe
Lewenswetenskappe
Musiek
Rekeningkunde
Religiestudies
Tale (‘n derde taal mag bygevoeg word)
Verbruikerstudies
Visuele Kunste
Wiskunde

Groep 2

Formule: Persentasie behaal X1, byvoorbeeld 60% = 60 punte

Dansstudies
Elektriese Tegnologie
Gasvryheidstudies
Landboubestuurspraktyk
Landboutegnologie
Lewensoriëntering
Meganiese Tegnologie
Ontwerp
Rekenaartoepassingstegnologie
Siviele Tegnologie
Tale (nie-amptelike tale)
Tegniese Wetenskappe
Tegniese Wiskunde
Toerisme
Wiskundige Geletterdheid
Enige ander vak wat nie in groep 1 en 2 genoem is nie.

2.8

Kapasiteitsbepalings

Dit kan as gevolg van spesifieke kapasiteitsbepalings beteken dat voornemende studente wat aan die minimumtoelatingsvereistes voldoen nie noodwendig tot die betrokke kurrikulum toegelaat sal word nie.

 

 

3.

Registrasie

3.1

Aros-fasiliteite

Slegs geregistreerde Aros-studente mag van Aros se fasiliteite gebruik maak.

3.2

Dissipline

Alle geregistreerde studente is onderworpe aan die bepalings van die Wet op Hoër Onderwys, 101 van 1997 (soos gewysig), asook Aros se beleide, reëls en prosedures.

3.3

Aanvaarding van reëls

Deur die ondertekening van die amptelike registrasievorm bevestig die student dat die reëls, besluite, beleide, regulasies en prosedures van Aros vir die duur van studie by Aros as bindend aanvaar word.

3.4

Jaarlikse registrasie

3.4.1

Niemand word as ʼn student geregistreer alvorens die persoon nie tot ʼn spesifieke kurrikulum toegelaat is nie.

3.4.2

Die registrasieproses is verpligtend en moet jaarliks deur die student gedoen word.

3.4.3

ʼn Student wat tot ʼn spesifieke kurrikulum toegelaat is, registreer jaarliks

 • vir die duur van die studie van die spesifieke kurrikulum;
 • op die tyd en plek wat deur Aros daarvoor bepaal is;
 • deur die voorgeskrewe deposito te betaal; en
 • deur die registrasievorm te voltooi en die nodige handtekeninge aan te bring.

Ná registrasie word ‘n bewys van registrasie aan die student gegee.

3.4.4

ʼn Student wat lesings bywoon, toetse aflê, werkopdragte indien en eksamen skryf, sonder dat die student amptelik vir die spesifieke module(s) geregistreer is, sal geen krediete verwerf vir enige sodanige module nie. Hierdie reël geld selfs indien die student die voorgeskrewe geld betaal het.

3.5

Verandering van kurrikulum

ʼn Student kan aansoek doen om van kurrikulum te verander ooreenkomstig die instelling se toelatings- en ander interne vereistes. 

Dit is belangrik om daarop te let dat kredietakkumulering en -oordrag (KAO) in hierdie gevalle moontlik is, maar dat dit ook in uitsonderlike gevalle met 'n oorbruggingsassessering gepaard kan gaan in gevalle waar die aantal krediete en NKR-vlakke van modules verskil. 

3.6

Kredietakkumulering- en oordrag (KAO)

KAO geskied wanneer ‘n student ‘n module by ‘n ander tersiêre instansie geslaag het en die krediete vir hierdie module na ‘n soortgelyke module op dieselfde NKR-vlak by Aros oorgedra word. Die student hoef hierdie module nie by Aros te herhaal nie. Dit is belangrik om daarop te let dat KAO slegs toegepas kan word op hoogtens 50% van die modules wat vir die betrokke kurrikulum by Aros vereis word. 

3.7

Registrasie vir bykomende modules

3.7.1

ʼn Student kan in enige studiejaar (uitgesluit eerstejaars) met die nodige toestemming inskryf vir bykomende modules ooreenkomstig die toepaslike reëls, soos in die Jaarboek vervat.

3.7.2

ʼn Student mag nie vir meer as 12 krediete per semester bykomend tot die voorgeskrewe modules van die betrokke semester se kurrikulum registreer nie.

3.8

Gelyktydige registrasie aan meer as een instelling

ʼn Student mag nie sonder die toestemming van Aros gelyktydig by Aros en ʼn ander hoëronderwysinstelling vir dieselfde module, kurrikulum of kwalifikasie registreer nie.

3.9

Kansellasie van registrasie

Kennis dat registrasie gekanselleer moet word of dat ‘n student sy of haar studie staak, moet skriftelik aan Aros deurgegee word.

4.

Onbevredigende akademiese prestasie

ʼn Student wie se akademiese prestasie onbevredigend is, ontvang ʼn formele waarskuwing en word vir akademiese advies en studievoorligting verwys. As vordering steeds nie na wense is nie, kan daar ingevolge akademiese beleid en reëls met die student gehandel word.

5.

Eksamens

5.1

Eksamengeleenthede

5.1.1

ʼn Student wat in ʼn module ʼn deelnamepunt van 40% verwerf het, moet van die geskeduleerde eksamen gebruik maak. Indien ʼn student weens siekte of dood van naaste familie nie van die geskeduleerde eksamengeleentheid gebruik kon maak nie, kan die student aansoek doen (met die nodige bewyse) om van die siekte-eksamen gebruik te maak. 

5.1.2

ʼn Student wat tydens die geskeduleerde eksamen ʼn eksamenpunt van meer as 40% behaal het, maar ‘n modulepunt van minder as 50% behaal het, word outomaties tot die hereksamen toegelaat. 

5.1.3

ʼn Student word na afloop van die geskeduleerde eksamen met ‘n modulegemiddeld van 50% of hoër outomaties tot die hereksamen toegelaat, al het die student nie 40% tydens die geskeduleerde eksamen behaal nie.

5.1.4

ʼn Student wat na afloop van die geskeduleerde eksamen nie die eksamensubminimum of ‘n modulegemiddeld van 50% behaal het nie, verkry nie toegang tot die hereksamen nie en druip gevolglik die module.  

5.1.5

Die maksimum wat ‘n student in ‘n hereksamen kan behaal, is ‘n modulepunt van 50%.

5.1.6

ʼn Vasgestelde bedrag is betaalbaar indien ʼn student wat daarop geregtig is van die siekte- of hereksamen gebruik maak. Dit sluit diegene uit wat die nodige sieke- of begrafnisbriewe gelewer het. Hierdie bedrag word outomaties op die student se rekening gehef.

5.1.7

ʼn Student wat na afloop van die semester se eksamen nie ʼn module geslaag het nie, moet die betrokke module herhaal.

5.1.8

Geen student verwerf ʼn kwalifikasie tensy die student aan al die vereistes vir die betrokke kurrikulum voldoen het nie.

5.1.9

'n Eksamenhandleiding en amptelike assesseringsvoorskrifte is op die studenteportaal beskikbaar.

5.2

Slaagvereistes

5.2.1

ʼn Student slaag ʼn module as ‘n modulepunt van ten minste 50% behaal is (hierby is modules ten opsigte van onderwyspraktyk uitgesluit).

5.2.2

Die modulepunt word saamgestel uit die deelnamepunt (50%) en die eksamenpunt (50%) wat in die module verwerf is.

5.2.3

Die subminimum vir eksamens in al die modules is 40% (hierby is modules ten opsigte van onderwyspraktyk uitgesluit).

5.2.4

‘n Student slaag die onderwyspraktykmodules as ‘n deelnamepunt van ten minste 60% behaal is, die student ‘n minimum van 40% vir elke werkopdrag/portefeulje behaal het en ‘n minimum van 50% vir die kritles behaal is. (Neem kennis dat PRAK122 - die onderwyspraktykmodule van die eerste jaar binne die Intermediêre Fase - ‘n slaagvereiste van 70% het.)

5.2.5

Indien die student in enige eksamen volgens die eenparige oordeel van die eksaminatore slaag, is die uitslag finaal.

5.2.6

Indien die eksaminatore nie eenparig kan besluit of die student die module geslaag het nie, berus die finale besluit by die Rektoraat.

5.3

Senaatseksamen

5.3.1

Die senaatseksamen vind op die tweede Woensdag van Januarie van die daaropvolgende jaar plaas. Die datum word deur die Senaat goedgekeur en in die Jaarbeplanning gepubliseer.

5.3.2

‘n Student kan vir die senaatseksamen aansoek doen, mits

 1. die student ‘n finalejaarstudent met slegs een uitstaande module is; en
 2. die student vir die module tot die eksamen toegelaat is.

5.3.3

Wanneer daar studente is wat vir die senaatseksamen kwalifiseer, moet dit vir kennisname aan die Senaat voorgelê word. Dit is die verantwoordelikheid van die student om oor die senaatsgeleentheid navraag te doen.

5.3.4

Studente wat kwalifiseer vir die senaatseksamen se eksamenantwoordstelle word nagesien slegs tot op die punt waar hul finale modulepunt 50% bereik.

6.

Beëindiging van studie

6.1

Aros kan, ooreenkomstig die voorgeskrewe reëls, die studie van ʼn student beëindig

 • wanneer die student nie aan die vereistes, soos  in die Jaarboek en akademiese reëls vervat, voldoen nie;
 • wanneer die student op grond van dissiplinêre aksie geskors is; en
 • wanneer die student nie aan die vereistes, soos in die Finansiële Reëls vervat, voldoen nie.

6.2

ʼn Student wat ná registrasie besluit om nie met studie voort te gaan nie, moet dit skriftelik aan Aros deurgee.

7.

Herhaling van modules

ʼn Student wat ʼn module druip, moet opnuut vir daardie module registreer en ʼn deelnamepunt verwerf of aan al die ander vereistes voldoen om tot die eksamen in daardie module toegelaat te word.

8.

Verlenging van studietydperk

ʼn Student wat verwag om nie die kurrikulum binne die maksimum aantal jare te voltooi nie, moet by die Senaat  om verlenging van die studietydperk aansoek doen.

Dit is belangrik om daarop te let dat Aros-studente by uitstek voltyds studeer. Voltydse studie behels dat die student sy of haar studie binne die volgende tydperk voltooi:

 • NGOS: een jaar
 • Diploma: drie jaar
 • Graad: vier jaar 

Indien 'n student verkies om deeltyds te studeer, word diplomastudie verleng tot 'n periode van vyf jaar, graadstudie tot 'n periode van ses jaar en NGOS  tot twee jaar. 

9.

Plagiaat

Werkstukke is individuele take en nie groepaktiwiteite nie (tensy dit uitdruklik as ʼn groepaktiwiteit aangedui word). Die Beleid vir Goeie Akademiese Verslaglewering en die Studentedissiplinebeleid is op die Studenteportaal beskikbaar – vergewis asseblief jouself van die inhoud.

10.

Taalendossement

Die nasionale beleid rakende onderwysersopleiding (MRTEQ - Minimum Requirements for Teacher Education Qualifications) vereis dat die taal van leer en onderrig op die student se diploma- of graadsertifikaat aangedui moet word. Assessering daarvan geskied soos en wanneer deur Aros vasgestel is. Assessering is verpligtend, maar dit geskied sonder enige koste.

Die vereistes om Engels as taal van leer en onderrig op ‘n sertifikaat te ontvang, word by elke kwalifikasie aangedui.

Die samestelling van alle Aros-kurrikulums is van so aard dat dit studente begelei om in skole Afrikaans Huistaal en Engels Eerste Addisionele Taal aan te bied.

11.

Dipl. in Graad R-onderrig (SAKO-nr. 94833)

Hierdie is nie 'n volwaardige onderwyskwalifikasie vir Grondslagfase-onderrig nie. Die kwalifikasie is spesifiek daarop gerig om persone wat nie aan die vereistes vir graadstudie voldoen nie 'n toegangsroete tot BEd in Grondslagfase-onderrig te bied. Studente wat vir hierdie kwalifikasie wil inskryf, moet reeds 'n praktiserende graad R-assistent/onderwyser wees.

As deel van Grondslagfase-onderwys in Suid-Afrika is die Diploma in Graad R-onderrig spesifiek daarop gerig om onderwysers op te lei wat op die onderrig van graad R-leerders fokus . Praktykgebaseerde opleiding vorm die grondslag van hierdie kwalifikasie en dra daartoe by dat die student tot 'n professionele, kundige en roepingsgedrewe graad R-opvoeder ontwikkel.

Na afloop van die suksesvolle voltooiing van die kwalifikasie sal studente die nodige leierskap aan die dag kan lê om innoverend te werk te gaan om leerders binne die spesifieke konteks van graad R te onderrig. Die opvoeder leer hoe om graad R-leerders toe te rus met die nodige waardes, vaardighede en kennis wat as noodsaaklike boustene vir formele onderrig binne die graad dien.

11.1

Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met diplomatoelating
 • NKR-vlak: 6
 • Minimum tydperk: 3 jaar
 • Aros-toelatingspunt: 520
 • Toelating waglys: 480

11.2

Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van direkte kontaksessies en/of interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

11.3

Koste per jaar

 • Aansoekfooi: R250.00
 • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2023)
 • Klasgeld: R39 090.00
 • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

11.4

Beskikbare kurrikulums

11.4.1

O151P

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%

Voornemende studente moet bewys lewer dat hulle werksaam is in 'n Graad R-klas.

11.5

Onderwyspraktyk

Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waar studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in skole binne die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die skool gemonitor en geassesseer, soos wat die infrastruktuur van die betrokke Departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde skole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag skole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die skole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n skool geplaas.

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: OPRA121, OPRA231 en OPRA331. Studente sal bewys moet lewer van hierdie sertifikate wat behaal is alvorens die module geslaag kan word.

OPRA121

Geen

OPRA231

Kultuursertifikaat

OPRA232

Kultuursertifikaat

OPRA331

Noodhulpsertifikaat (vlak 1)

OPRA332

Noodhulpsertifikaat (vlak 1)

11.6

Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die modules van die kurrikulum behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

ʼn Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie kurrikulum geslaag het, insluitende RELS111, BYBK121, BYBK211, BYBK221 en BYBK311 of WBSL111, OTOB121, OTOB211, NTOB221 en NTOB311. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die modules behaal het.

11.7

Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

O150P: 70% of meer vir [ENAT311 + ENGA321] / 2

O151P: 70% of meer vir [ENAT211 + ENGA321] / 2

 

11.8

Bepalings met betrekking tot voorwaardelike toelating

'n Student se studie kan na vier formele waarskuwings getermineer word indien die student 36 en meer krediete per semester nie slaag nie.

11.9

Kurrikulums

O151P
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O151P Jaarvlak 1
Eerste Semester
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel Uitkomste
LEER114 Logika, Kritiese en Analitiese Denke 5 12 Fundamenteel Uitkomste
ONET111 Onderrig van Afrikaans Eerste Taal 5 12 Elektief Uitkomste
ORIE111 Oriëntering tot Graad R-onderrig 5 12 Elektief Uitkomste
WBSL111 Wêreldbeskouingsleer 1A 5 6 Kern Uitkomste
Tweede Semester
AFRI121 Afrikaans 5 12 Fundamenteel Uitkomste
LVLV121 Lewensvaardighede: Beweging en Uitvoerende Kunste 5 6 Elektief Uitkomste
ONWR121 Onderrig van Graad R-Wiskunde 5 12 Elektief Uitkomste
OPRA121 Onderwyspraktyk 1 vir Graad R 5 12 Elektief Uitkomste
OTOB121 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
OWIS121 Inleidende Wiskunde 5 12 Fundamenteel Uitkomste
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
O151P Jaarvlak 1 totale krediete 122
O151P Jaarvlak 2
Eerste Semester
ENAT211 Engels Addisionele Taalonderrig in Graad R 6 6 Elektief Uitkomste
GROM211 Gesondheid en Veiligheid in Graad R 5 12 Kern Uitkomste
LVKU211 Lewensvaardighede: Kuns 6 12 Elektief Uitkomste
OTOB211 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
TEOR211 Inleidende Teoretiese Raamwerk vir Graad R 5 12 Kern Uitkomste
Tweede Semester
LITT221 Kinderliteratuur vir Graad R 5 6 Elektief Uitkomste
NTOB221 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
ONET221 Onderrig van Afrikaans Eerste Taal 2 5 12 Elektief Uitkomste
OPVS222 Opvoedkundige Sielkunde 6 12 Kern Uitkomste
PERS221 Perseptuele Vaardighede 6 12 Elektief Uitkomste
SEPE222 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel Uitkomste
Jaarkursus
OPRA232 Onderwyspraktyk 2 vir Graad R 6 24 Elektief OPRA121 ORIE111, LVKU211, ONET111, ONWR121, LVLV121 Uitkomste
O151P Jaarvlak 2 totale krediete 126
O151P Jaarvlak 3
Eerste Semester
ASSR311 Assessering in Graad R 6 12 Kern Uitkomste
KIND311 Vroeë Kinderontwikkeling 6 6 Elektief Uitkomste
LVLV311 Lewensvaardighede: Natuurwetenskappe, Sosiale Wetenskappe en Tegnologie 6 6 Elektief Uitkomste
NTOB311 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
ONWR311 Onderrig van Wiskunde in Graad R 2 6 12 Elektief Uitkomste
OPVS311 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS222 Uitkomste
Tweede Semester
ENGA321 Engels Addisionele Taal 6 12 Fundamenteel Uitkomste
LOND321 Leerondersteuning 6 12 Kern Uitkomste
LVPS321 Lewensvaardighede: Persoonlike en Sosiale Welsyn 6 6 Elektief Uitkomste
SBES321 Skoolbestuur 6 12 Kern Uitkomste
Jaarkursus
OPRA332 Onderwyspraktyk 3 vir Graad R 6 36 Elektief OPRA231 ONET221, LVLV311, ONWR311 Uitkomste
O151P Jaarvlak 3 totale krediete 132
O151P O151P totale krediete 380

12.

BEd in Grondslagfase-onderrig (SAKO-nr. 86167)

Die Grondslagfase strek van graad 0 tot graad 3.  Hier word daar gebou aan die kind se etiese, sosiale en fundamentele grondslag as onderwyser.  Om in hierdie fase te onderrig, moet jy 'n liefde hê om met jong kinders te werk en dit geniet om deur middel van 'n praktiese aanslag te onderrig.  Die onderwyser moet selfs in hierdie fase 'n kenner wees in die taal-, syfer- en lewensvaardighede-leefareas.  Geduld, kreatiwiteit en empatie is tipiese kenmerke van 'n Grondslagfase-onderwyser. 

12.1

Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating
 • NKR-vlak: 7
 • Minimum tydperk: 4 jaar
 • Aros-toelatingspunt: 600
 • Toelating waglys: 570

12.2

Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van direkte kontaksessies en/of interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

12.3

Koste per jaar

 • Aansoekfooi: R250.00
 • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2023)
 • Klasgeld: R44 380.00
 • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

12.4

Beskikbare kurrikulums

12.4.1

O202P

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%

12.5

Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

 • Universiteitstoelating
 • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E’s op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

12.6

Onderwyspraktyk

Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in skole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die skool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke Departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde skole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag skole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die skole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n skool geplaas.

Volgens die vereistes van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding word daar aanbeveel dat studente gedurende hul opleiding van vier jaar praktiese ondervinding by ‘n verskeidenheid skole opdoen.

PRAK431 begin reeds met die aanvang van die eerste skoolkwartaal. Vierdejaarstudente wat PRAK431 moet neem, moet kennis neem dat hulle amptelik geregistreer moet wees alvorens hulle met Onderwyspraktyk 4 in die skool mag begin. Vir hierdie rede vind die amptelike registrasie van vierdejaars normaalweg plaas in die week voor die eerste skoolkwartaal in aanvang neem.

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK231, PRAK331 en PRAK431. Studente sal bewys moet lewer van hierdie sertifikate alvorens die module geslaag kan word.

PRAK121

Geen

PRAK231

ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:

 • ʼn afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike provinsiale liggaam) in ‘n skoolsport; en
 • 'n kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite)

PRAK331

ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:

 • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak ) in ‘n skoolsport; en
 • 'n kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite)

PRAK431

Noodhulpsertifikaat (vlak 1)

12.7

Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kredietdraende modules van die kurrikulum behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

'n Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie program geslaag het, insluitende RELS111, BYBK121, BYBK211, BYBK221, BYBK311, BYBK321 en BYBK411 of WBSL111, OTOB121, OTOB211, NTOB221 en NTOB311. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.

12.8

Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

70% of meer vir [ENGL221 + ONAT321] / 2 

12.9

Bepalings met betrekking tot voorwaardelike toelating

Kandidate wat in besit is van 'n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) en nie oor universiteitstoelating beskik nie, word outomaties vir twee brugmodules geregistreer. Die brugmodules is KRIT (Kritiese Denke en Probleemoplossing) en LEER (Leer- en Lewensstrategieë) en word in die eerste semester van die eerste jaar saam met die BEd-kurrikulum gevolg.  

 • Indien 'n student wat die brugmodules neem, een of beide van hierdie modules nie in die eerste semester van die eerste jaar slaag nie, is daar 'n finale geleentheid daartoe gedurende die eerste semester van die tweede jaar. Sou 'n student enige van die brugmodules daarna steeds nie slaag nie, sal die student se studies getermineer word aangesien dit die voorwaarde vir toelating was.
 • Aros doen by Universities SA (USAf) aansoek vir voorwaardelike toelating vir studente wat nie oor universiteitstoelating beskik nie. Hierdie aansoek word in April ingedien nadat die student vir die eerste jaar geregistreer is.

 • Sodra studente die volle eerste studiejaar suksesvol voltooi het, insluitend die twee brugmodules, word daar by USAf aansoek gedoen vir universiteitstoelating.

 • Studente is verantwoordelik vir die aansoekkostes by USAf wat teen die student se rekening gehef sal word. Hierdie kostes is 'n eenmalige koste tensy die vereistes nie binne die gestelde spertydperk nagekom is nie.
 • Neem kennis dat USAf nie dokumente (identiteitsdokumente en matrieksertifikate) aanvaar wat deur die SAPD of die Poskantoor gesertifiseer is nie. Studente moet asseblief kennis neem dat beëdiging van die dokumente vir USAf-doeleindes by 'n notaris gedoen moet word, anders word dit nie deur USAf aanvaar nie.  'n Notaris is 'n prokureur wat 'n verdere eksamen gesryf het en 'n aanvullende kwalifikasie verwerf het.   Neem kennis dat sertifisering gratis is.  Indien Aros dus nie nou korrekte gesertifiseerde dokumente vir USAf-doeleindes ontvang het nie, sal Akademiese Administrasie u volgende jaar kontak wanneer daar by USAf aansoek gedoen moet word.

'n Student se studie kan na vier formele waarskuwings getermineer word indien die student 36 en meer krediete per semester nie slaag nie.

12.10

Kurrikulums

O202P
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O202P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFRI111 Afrikaans 5 12 Fundamenteel Uitkomste
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel Uitkomste
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
ONHT111 Onderrig van Huistaal 1 5 12 Elektief Uitkomste
OWRR111 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL111 Wêreldbeskouingsleer 1A 5 6 Kern Uitkomste
Tweede Semester
ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
ONRI121 Onderrig in Graad R 5 12 Elektief Uitkomste
ONWS121 Onderrig van Wiskunde 1 5 12 Elektief Uitkomste
OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB121 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK121 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
AKAG133 Akademiese Geletterdheid 5 10 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
O202P Jaarvlak 1 totale krediete 138
O202P Jaarvlak 2
Eerste Semester
ASSE211 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
ONHT212 Onderrig van Huistaal 2 6 12 Elektief Uitkomste
ONWS211 Onderrig van Wiskunde 2 6 12 Elektief Uitkomste
OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121 Uitkomste
OTOB211 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
Tweede Semester
ENGL221 Engels 6 12 Fundamenteel Uitkomste
NTOB221 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
ONLV222 Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
ONLV223 Onderrig van Lewensvaardighede: Uitvoerende Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
SEPE222 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel Uitkomste
Jaarkursus
PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 Uitkomste
O202P Jaarvlak 2 totale krediete 126
O202P Jaarvlak 3
Eerste Semester
EWIS311 Elementêre Wiskunde 5 12 Elektief Uitkomste
LOND313 Leerondersteuning 3 6 12 Kern OPVS121, OPVS211, OPVS221 Uitkomste
NTOB311 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
ONHT311 Onderrig van Huistaal 3A 7 12 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
ONAT322 Onderrig van 'n Addisionele Taal 6 12 Elektief ONHT111, ONHT212, ONHT311 Uitkomste
ONHT321 Onderrig van Huistaal 3B 7 6 Elektief Uitkomste
ONLV321 Onderrig van Lewensvaardighede: Liggaamlike Opvoeding 6 6 Elektief Uitkomste
ONSA321 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
ONWS321 Onderrig van Wiskunde 3B 7 12 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK331 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK231 ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT211, ONHT221, ONHT311, ONWS321, ONLV321 Uitkomste
O202P Jaarvlak 3 totale krediete 120
O202P Jaarvlak 4
Eerste Semester
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311 Uitkomste
ONLV411 Onderrig van Lewensvaardighede: Aanvangskennis 7 12 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411 Uitkomste
ONLV421 Onderrig van Lewensvaardighede 4 6 6 Elektief Uitkomste
ROBO421 Robotika en Kodering 6 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 36 Elektief PRAK331 ONAT321, ONWS311, ONLV311, ONLV411, ONWS321, ONLV321, ONHT321, ONHT311 Uitkomste
O202P Jaarvlak 4 totale krediete 120
O202P O202P totale krediete 504

13.

BEd in Intermediêre Fase-onderrig (SAKO-nr. 97189)

Hierdie fase strek van graad 4 tot 7.  In hierdie fase word 'n werkswyse gevolg wat meer tegnies georiënteerd is.  Verder is die wyse waarop akademiese vaardighede bevorder word ook meer gespesialiseerd.  Die kennis waaraan leerders blootgestel word, word duidelik in hierdie fase omskryf.  Leerdissiplines in hierdie fase sluit Tale, Wiskunde, Natuurwetenskappe en Sosiale Wetenskappe in.  Die onderwyser moet akademiese vaardighede se basiese beginsels in hierdie fase ontwikkel.  Daarom is die vakkennis van opvoedkundiges in die Intermediêre Fase meer uitgebreid.  Die behoefte aan onderwysers in hierdie fase is geweldig groot.

13.1

Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating
 • NKR-vlak: 7
 • Minimum tydperk: 4 jaar
 • Aros-toelatingspunt: 600
 • Toelating waglys: 570

13.2

Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van direkte kontaksessies en/of interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

13.3

Koste per jaar

 • Aansoekfooi: R250.00
 • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2023)
 • Klasgeld: R44 380.00
 • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

13.4

Beskikbare kurrikulums

13.4.1

O213P Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%

13.4.2

O212P Wiskunde en Natuurwetenskappe

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%
Wiskunde 50%

13.5

Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

 • Universiteitstoelating
 • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E’s op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

Studente wat die Wiskunde en Natuurwetenskappe-kurrikulums (O210P en O212P) wil volg, moet vir Wiskunde SG 'n E-simbool behaal het.

13.6

Onderwyspraktyk

Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in skole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die skool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke Departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde skole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag skole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die skole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n skool geplaas.

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK232, PRAK332 en PRAK432. Studente sal bewys moet lewer dat hierdie sertifikate behaal is alvorens die module geslaag kan word.

PRAK122

Geen

PRAK232

ʼn Afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport

PRAK332

ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:      

 • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport;
 • ʼn kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite); en
 • ‘n erkende hulpverleningskursus soos Mind Moves Institute se leeropkikker-werkswinkels.

PRAK432

Noodhulpsertifikaat (vlak 1)

13.7

Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van akademiese jaar 2, 3 en 4 behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

ʼn Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie program geslaag het, insluitende RELS111, BYBK121, BYBK211, BYBK221, BYBK311, BYBK321 en BYBK411 of WBSL111, OTOB121, OTOB211, NTOB221 en NTOB311. Ten einde ’n onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.

13.8

Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

O210P en O211P   

70% of meer vir [(ENGT311 {modulepunt} + ENGT321 {modulepunt} +  ENGT411 {modulepunt} ) / 3 + ENGT421 {mondelingpunt} ]  / 2

O212P en O213P   

70% of meer vir [(ENGT311 {modulepunt} + ENGT321 {modulepunt} + ENGT412 {modulepunt} ) / 3 + ENGT422 {mondelingpunt} ]  / 2

13.9

Bepalings met betrekking tot voorwaardelike toelating

Kandidate wat in besit is van 'n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) en nie oor universiteitstoelating beskik nie, word outomaties vir twee bykomende modules geregistreer wat dien as brugmodules. Die brugmodules is KRIT (Kritiese Denke en Probleemoplossing) en LEER (Leer- en Lewensstrategieë) en word in die eerste semester van die eerste jaar saam met die BEd-kurrikulum gevolg.  

 • Indien 'n student wat die brugmodules neem, een of beide van hierdie modules nie in die eerste semester van die eerste jaar slaag nie, is daar 'n finale geleentheid daartoe gedurende die eerste semester van die tweede jaar. Sou 'n student enige van die brugmodules daarna steeds nie slaag nie, sal die student se studies getermineer word aangesien dit die voorwaarde vir toelating was.
 • Aros doen by Universities SA (USAf) aansoek vir voorwaardelike toelating vir studente wat nie oor universiteitstoelating beskik nie. Hierdie aansoek word in April ingedien nadat die student vir die eerste jaar geregistreer is.

 • Sodra studente die volle eerste studiejaar suksesvol voltooi het, insluitend die twee brugmodules, word daar by USAf aansoek gedoen vir universiteitstoelating.

 • Studente is verantwoordelik vir die aansoekkostes by USAf wat teen die student se rekening gehef sal word. Hierdie kostes is 'n eenmalige koste tensy die vereistes nie binne die gestelde spertydperk nagekom is nie.
 • Neem kennis dat USAf nie dokumente (identiteitsdokumente en matrieksertifikate) aanvaar wat deur die SAPD of die Poskantoor gesertifiseer is nie. Studente moet asseblief kennis neem dat beëdiging van die dokumente vir USAf-doeleindes by 'n notaris gedoen moet word, anders word dit nie deur USAf aanvaar nie.  'n Notaris is 'n prokureur wat 'n verdere eksamen gesryf het en 'n aanvullende kwalifikasie verwerf het.   Neem kennis dat sertifisering gratis is.  Indien Aros dus nie nou korrekte gesertifiseerde dokumente vir USAf-doeleindes ontvang het nie, sal Akademiese Administrasie u volgende jaar kontak wanneer daar by USAf aansoek gedoen moet word.

'n Student se studie kan na vier formele waarskuwings getermineer word indien die student 36 en meer krediete per semester nie slaag nie.

13.10

Kurrikulums

O213P Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe
O212P Wiskunde en Natuurwetenskappe
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O213P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFRO112 Afrikaans Huistaalonderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel Uitkomste
IWIS111 Elementêre Wiskunde vir Intermediêre Fase 5 6 Elektief Uitkomste
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
OWRR111 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL111 Wêreldbeskouingsleer 1A 5 6 Kern Uitkomste
WISO111 Oriëntering tot Wiskunde-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
WTEG111 Oriëntering tot Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
ENGT122 English First Additional Language Teaching 1 5 6 Elektief Uitkomste
IEBW121 Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5 6 Elektief Uitkomste
LVON122 Lewensvaardighede-onderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB121 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK122 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
SWET122 Sosiale Wetenskappe-onderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
AKAG135 Akademiese Geletterdheid 5 10 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
O213P Jaarvlak 1 totale krediete 138
O213P Jaarvlak 2
Eerste Semester
AFRO212 Afrikaans Huistaalonderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
ASSE211 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
ENGT212 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
LVON212 Lewensvaardighede-onderrig 2A 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121 Uitkomste
OTOB211 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
SWET212 Sosiale Wetenskappe-onderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
AFRO222 Afrikaans Huistaalonderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
ENGT222 English First Additional Language Teaching 2B 6 6 Elektief Uitkomste
LVON222 Lewensvaardighede-onderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
NTOB221 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
SEPE222 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel Uitkomste
SWET222 Sosiale Wetenskappe-onderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK122 Uitkomste
O213P Jaarvlak 2 totale krediete 126
O213P Jaarvlak 3
Eerste Semester
AFRO312 Afrikaans Huistaalonderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
ENGT311 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
LOND313 Leerondersteuning 3 6 12 Kern OPVS121, OPVS211, OPVS221 Uitkomste
LVON312 Lewensvaardighede-onderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
NTOB311 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
SWET312 Sosiale Wetenskappe-onderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
AFRO322 Afrikaans Huistaalonderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
ENGT321 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
LVON322 Lewensvaardighede-onderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
ONSA321 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
SWET322 Sosiale Wetenskappe-onderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK232 Uitkomste
O213P Jaarvlak 3 totale krediete 108
O213P Jaarvlak 4
Eerste Semester
AFRO412 Afrikaans Huistaalonderrig 4A 7 6 Elektief Uitkomste
ENGT412 English First Additional Language Teaching 4A 6 6 Elektief Uitkomste
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311 Uitkomste
LVON412 Lewensvaardighede-onderrig 4A 7 6 Elektief Uitkomste
SWET412 Sosiale Wetenskappe-onderrig 4A 7 6 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
AFRO422 Afrikaans Huistaalonderrig 4B 7 6 Elektief Uitkomste
ENGT422 English First Additional Language Teaching 4B 6 6 Elektief Uitkomste
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411 Uitkomste
LVON422 Lewensvaardighede-onderrig 4B 7 6 Elektief Uitkomste
SWET422 Sosiale Wetenskappe-onderrig 4B 7 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 24 Elektief PRAK332 Uitkomste
O213P Jaarvlak 4 totale krediete 132
O213P O213P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O212P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFRO112 Afrikaans Huistaalonderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
GVWO111 Grondslag van Wiskunde-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel Uitkomste
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
LVON111 Oriëntering tot Lewensvaardighede-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
OWRR111 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
SWET112 Oriëntering tot Sosiale Wetenskappe-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
WBSL111 Wêreldbeskouingsleer 1A 5 6 Kern Uitkomste
Tweede Semester
ENGT122 English First Additional Language Teaching 1 5 6 Elektief Uitkomste
IEBW121 Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5 6 Elektief Uitkomste
ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB121 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK122 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
WISO122 Wiskunde-onderrig 1 5 6 Elektief GVWO111 Uitkomste
WTEG121 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
AKAG135 Akademiese Geletterdheid 5 10 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
O212P Jaarvlak 1 totale krediete 138
O212P Jaarvlak 2
Eerste Semester
AFRO212 Afrikaans Huistaalonderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
ASSE211 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
ENGT212 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121 Uitkomste
OTOB211 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
WISO212 Wiskunde-onderrig 2A 6 6 Elektief WISO122 Uitkomste
WTEG211 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
AFRO222 Afrikaans Huistaalonderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
ENGT222 English First Additional Language Teaching 2B 6 6 Elektief Uitkomste
NTOB221 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
SEPE222 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel Uitkomste
WISO222 Wiskunde-onderrig 2B 6 6 Elektief WISO212 Uitkomste
WTEG221 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK122 Uitkomste
O212P Jaarvlak 2 totale krediete 126
O212P Jaarvlak 3
Eerste Semester
AFRO312 Afrikaans Huistaalonderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
ENGT311 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
LOND313 Leerondersteuning 3 6 12 Kern OPVS121, OPVS211, OPVS221 Uitkomste
NTOB311 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
WISO312 Wiskunde-onderrig 3A 6 6 Elektief WISO222 Uitkomste
WTEG311 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
AFRO322 Afrikaans Huistaalonderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
ENGT321 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
ONSA321 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
WISO322 Wiskunde-onderrig 3B 6 6 Elektief WISO312 Uitkomste
WTEG321 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK232 Uitkomste
O212P Jaarvlak 3 totale krediete 108
O212P Jaarvlak 4
Eerste Semester
AFRO412 Afrikaans Huistaalonderrig 4A 7 6 Elektief Uitkomste
ENGT412 English First Additional Language Teaching 4A 6 6 Elektief Uitkomste
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311 Uitkomste
WISO412 Wiskunde-onderrig 4A 7 6 Elektief WISO322 Uitkomste
WTEG411 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 4A 7 6 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
AFRO422 Afrikaans Huistaalonderrig 4B 7 6 Elektief Uitkomste
ENGT422 English First Additional Language Teaching 4B 6 6 Elektief Uitkomste
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411 Uitkomste
WISO422 Wiskunde-onderrig 4B 7 6 Elektief Uitkomste
WTEG421 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 4B 7 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 24 Elektief PRAK332 Uitkomste
O212P Jaarvlak 4 totale krediete 132
O212P O212P totale krediete 504

14.

BEd in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleidingsonderrig (SAKO-nr. 111014)

Hierdie fase strek van graad 7 tot 12.  Die onderwyser in hierdie fase is dus 'n vakspesialis wat leerders vir hul loopbaan voorberei.  Daar word gefokus op die integrasie van rou vakkennis en die oordrag van hierdie kennis aan die graad 7- tot 12-leerders.  Onderwysers in hierdie fase moet gemaklik wees met verandering en vakaanbieding wat meer akademies en tegnies van aard is.  Voorbereiding en genoegsame ondersteuning vir die leerder is noodsaaklik.

Daar is drie spesialiseringsrigtings wat Aros aanbied:

 • Tale
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Natuurwetenskappe - Wiskunde en Lewenswetenskappe OF Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe

14.1

Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating
 • NKR-vlak: 7
 • Minimum tydperk: 4 jaar
 • Aros-toelatingspunt: 600
 • Toelating waglys: 570

14.2

Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van direkte kontaksessies en/of interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

14.3

Koste per jaar

 • Aansoekfooi: R250.00
 • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2023)
 • Klasgeld: R40 270.00
 • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

14.4

Beskikbare kurrikulums

14.4.1

O225P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

14.4.2

O226P Natuurwetenskappe Wiskunde en Lewenswetenskappe

Spesifieke voorvereistes

Wiskunde 50%

14.4.3

O227P Natuurwetenskappe Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe

14.4.4

O224P Tale

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 60%
Engels Eerste Addisionele Taal 60%

14.5

Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

 • Universiteitstoelating
 • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E’s op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

Studente wat die Wiskunde en Lewenswetenskappe-kurrikulum (O222P) wil volg, moet vir Wiskunde SG 'n E-simbool behaal het.

14.6

Onderwyspraktyk

Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in hoërskole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die hoërskool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke Departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde hoërskole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag hoërskole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die hoërskole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n hoërskool geplaas.  Let wel: Die student moet prakties by ‘n hoërskool vir Onderwyspraktyk in die Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase doen en nie by ’n laerskool nie.

PRAK433 begin reeds met die aanvang van die eerste skoolkwartaal. Vierdejaarstudente wat PRAK433 moet neem, moet kennis neem dat hulle amptelik geregistreer moet wees alvorens hulle met Onderwyspraktyk 4 in die skool mag begin. Die amptelike registrasie van vierdejaars vind vir hierdie rede normaalweg plaas in die laaste week voor die eerste skoolkwartaal ’n aanvang neem.

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK233, PRAK333 en PRAK433. Studente sal bewys moet lewer dat hierdie sertifikate behaal is alvorens die module geslaag kan word.      

PRAK123

Geen

PRAK233

ʼn Afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport

PRAK333

ʼn Keuse van EEN van die volgende:

 • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport; en
 • ʼn kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante
  opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite); en
 • erkende opleiding in berading of hulpverlening (moet deur ‘n geregistreerde opleidingsinstansie aangebied word, deur Aros goedgekeur word en as ten minste ses PD-punte geregistreer wees), byvoorbeeld:
  • traumaberading vir kinders (word deur verskeie instansies aangebied)
  • HI-/Vigs-berading (word deur Unisa aangebied)
  • verliesberading (word deur verskeie instansies aangebied)

PRAK433

  Noodhulpsertifikaat (vlak 1)

14.7

Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van akademiese jaar 2, 3 en 4 behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

 ʼn Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie kurrikulum geslaag het, insluitende WBSL112, OTOB122, OTOB212, NTOB222 en NTOB312. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.

14.8

Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

Inligting volg later. Dit word in 2024 geassesseer.

14.9

Bepalings met betrekking tot voorwaardelike toelating

'n Student se studie kan na vier formele waarskuwings getermineer word indien die student 36 en meer krediete per semester nie slaag nie.

14.10

Kurrikulums

O225P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
O226P Natuurwetenskappe Wiskunde en Lewenswetenskappe
O227P Natuurwetenskappe Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe
O224P Tale
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O225P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ABES111 Besigheidstudies vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
BESA111 Besigheidstudies 1A 5 6 Elektief Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede SF en VOO 5 6 Fundamenteel Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
REKA111 Rekeningkunde 1A 5 6 Elektief Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 1A SF en VOO 5 6 Kern Uitkomste
Tweede Semester
AEKN121 Ekonomie vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
BESA121 Besigheidstudies 1B 6 6 Elektief Uitkomste
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
REKA121 Rekeningkunde 1B 6 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid SF en VOO 5 10 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
O225P Jaarvlak 1 totale krediete 124
O225P Jaarvlak 2
Eerste Semester
AREK211 Rekeningkunde vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
BESA211 Besigheidstudies 2A 6 8 Elektief Uitkomste
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
REKA211 Rekeningkunde 2A 6 8 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
BESA221 Besigheidstudies 2B 6 8 Elektief Uitkomste
BESM221 Besigheidstudiesmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern Uitkomste
REKA221 Rekeningkunde 2B 6 8 Elektief Uitkomste
REKM221 Rekeningkunde-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel Uitkomste
Jaarkursus
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK123 Uitkomste
O225P Jaarvlak 2 totale krediete 134
O225P Jaarvlak 3
Eerste Semester
BESA311 Besigheidstudies 3A 6 10 Elektief Uitkomste
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
REKA311 Rekeningkunde 3A 6 10 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
BESA321 Besigheidstudies 3B 7 10 Elektief Uitkomste
BESM321 Besigheidstudiesmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern Uitkomste
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
REKA321 Rekeningkunde 3B 7 10 Elektief Uitkomste
REKM321 Rekeningkunde-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK233 Uitkomste
O225P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O225P Jaarvlak 4
Eerste Semester
BESA411 Besigheidstudies 4A 7 10 Elektief Uitkomste
FILO414 Filosofie van die Opvoedkunde SF & VOO 7 12 Kern Uitkomste
INAV412 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
REKA411 Rekeningkunde 4A 7 10 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
BESA421 Besigheidstudies 4B 7 10 Elektief Uitkomste
BESM421 Besigheidstudiesmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
FILO422 Filosofie van die Opvoedkunde 4B 7 12 Kern Uitkomste
REKA421 Rekeningkunde 4B 7 10 Elektief Uitkomste
REKM421 Rekeningkunde-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 36 Elektief PRAK333 Uitkomste
O225P Jaarvlak 4 totale krediete 124
O225P O225P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O226P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ALWW111 Lewenswetenskappe vir Natuurwetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede SF en VOO 5 6 Fundamenteel Uitkomste
LWWA111 Lewenswetenskappe 1A 5 6 Elektief Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 1A SF en VOO 5 6 Kern Uitkomste
WSKA111 Wiskunde 1A 5 6 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
ISTA121 Statistiek vir die Opvoedkunde 5 6 Elektief Uitkomste
LWWA121 Lewenswetenskappe 1B 6 6 Elektief Uitkomste
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
WSKA121 Wiskunde 1B 6 6 Elektief WSKA111 Uitkomste
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid SF en VOO 5 10 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
O226P Jaarvlak 1 totale krediete 124
O226P Jaarvlak 2
Eerste Semester
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
AWET211 Fisiese Wetenskappe vir Natuurwetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
LWWA211 Lewenswetenskappe 2A 6 8 Elektief Uitkomste
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
WSKA211 Wiskunde 2A 6 8 Elektief WSKA121 Uitkomste
Tweede Semester
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
LWWA221 Lewenswetenskappe 2B 6 8 Elektief Uitkomste
LWWM221 Lewenswetenskappe-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel Uitkomste
WSKA221 Wiskunde 2B 6 8 Elektief WSKA211 Uitkomste
WSKM221 Wiskunde-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK123 Uitkomste
O226P Jaarvlak 2 totale krediete 134
O226P Jaarvlak 3
Eerste Semester
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
LWWA311 Lewenswetenskappe 3A 6 10 Elektief Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
WSKA311 Wiskunde 3A 6 10 Elektief WSKA221 Uitkomste
Tweede Semester
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern Uitkomste
LWWA321 Lewenswetenskappe 3B 7 10 Elektief Uitkomste
LWWM321 Lewenswetenskappe-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
WSKA321 Wiskunde 3B 7 10 Elektief WSKA311 Uitkomste
WSKM321 Wiskunde-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK233 Uitkomste
O226P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O226P Jaarvlak 4
Eerste Semester
FILO414 Filosofie van die Opvoedkunde SF & VOO 7 12 Kern Uitkomste
INAV412 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
LWWA411 Lewenswetenskappe 4A 7 10 Elektief Uitkomste
WSKA411 Wiskunde 4A 7 10 Elektief WSGL321 Uitkomste
Tweede Semester
FILO422 Filosofie van die Opvoedkunde 4B 7 12 Kern Uitkomste
LWWA421 Lewenswetenskappe 4B 7 10 Elektief Uitkomste
LWWM421 Lewenswetenskappe-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
WSKA421 Wiskunde 4B 7 10 Elektief WSKA411 Uitkomste
WSKM421 Wiskunde-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 36 Elektief PRAK333 Uitkomste
O226P Jaarvlak 4 totale krediete 124
O226P O226P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O227P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ALWW111 Lewenswetenskappe vir Natuurwetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede SF en VOO 5 6 Fundamenteel Uitkomste
LWWA111 Lewenswetenskappe 1A 5 6 Elektief Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 1A SF en VOO 5 6 Kern Uitkomste
WSGL111 Wiskundige Geletterdheid 1A 5 6 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
ISTA121 Statistiek vir die Opvoedkunde 5 6 Elektief Uitkomste
LWWA121 Lewenswetenskappe 1B 6 6 Elektief Uitkomste
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
WSGL121 Wiskundige Geletterdheid 1B 6 6 Elektief WSGL111 Uitkomste
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid SF en VOO 5 10 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
O227P Jaarvlak 1 totale krediete 124
O227P Jaarvlak 2
Eerste Semester
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
AWET211 Fisiese Wetenskappe vir Natuurwetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
LWWA211 Lewenswetenskappe 2A 6 8 Elektief Uitkomste
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
WSGL211 Wiskundige Geletterdheid 2A 6 8 Elektief WSGL121 Uitkomste
Tweede Semester
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
LWWA221 Lewenswetenskappe 2B 6 8 Elektief Uitkomste
LWWM221 Lewenswetenskappe-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel Uitkomste
WSGL221 Wiskundige Geletterdheid 2B 6 8 Elektief WSGL211 Uitkomste
WSGM221 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK123 Uitkomste
O227P Jaarvlak 2 totale krediete 134
O227P Jaarvlak 3
Eerste Semester
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
LWWA311 Lewenswetenskappe 3A 6 10 Elektief Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
WSGL311 Wiskundige Geletterdheid 3A 6 10 Elektief WSGL221 Uitkomste
Tweede Semester
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern Uitkomste
LWWA321 Lewenswetenskappe 3B 7 10 Elektief Uitkomste
LWWM321 Lewenswetenskappe-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
WSGL321 Wiskundige Geletterdheid 3B 7 10 Elektief WSGL311 Uitkomste
WSGM321 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK233 Uitkomste
O227P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O227P Jaarvlak 4
Eerste Semester
FILO414 Filosofie van die Opvoedkunde SF & VOO 7 12 Kern Uitkomste
INAV412 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
LWWA411 Lewenswetenskappe 4A 7 10 Elektief Uitkomste
WSGL411 Wiskundige Geletterdheid 4A 7 10 Elektief WSGL321 Uitkomste
Tweede Semester
FILO422 Filosofie van die Opvoedkunde 4B 7 12 Kern Uitkomste
LWWA421 Lewenswetenskappe 4B 7 10 Elektief Uitkomste
LWWM421 Lewenswetenskappe-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
WSGL421 Wiskundige Geletterdheid 4B 7 10 Elektief WSGL411 Uitkomste
WSGM421 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 36 Elektief PRAK333 Uitkomste
O227P Jaarvlak 4 totale krediete 124
O227P O227P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O224P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFHA111 Afrikaans Huistaal 1A 5 6 Elektief Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENAA111 Engels Eerste Addisionele Taal 1A 5 6 Elektief Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede SF en VOO 5 6 Fundamenteel Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
TVOA111 Taalvlakonderrig Afrikaans 5 6 Elektief Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 1A SF en VOO 5 6 Kern Uitkomste
Tweede Semester
AFHA121 Afrikaans Huistaal 1B 6 6 Elektief Uitkomste
ENAA121 Engels Eerste Addisionele Taal 1B 6 6 Elektief Uitkomste
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
TVOE121 Taalvlakonderrig Engels 5 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid SF en VOO 5 10 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
O224P Jaarvlak 1 totale krediete 124
O224P Jaarvlak 2
Eerste Semester
AFHA211 Afrikaans Huistaal 2A 6 8 Elektief Uitkomste
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
ENAA211 Engels eerste addisionele taal 2A 6 8 Elektief Uitkomste
ITEG211 Tegnologie in die Onderwys 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
Tweede Semester
AFHA221 Afrikaans Huistaal 2B 6 8 Elektief Uitkomste
AFKM221 Afrikaans Huistaalmetodologie 2 6 6 Elektief Uitkomste
ENAA221 Engels eerste addisionele taal 2B 6 8 Elektief Uitkomste
ENAM221 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel Uitkomste
Jaarkursus
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK123 Uitkomste
O224P Jaarvlak 2 totale krediete 134
O224P Jaarvlak 3
Eerste Semester
AFHA311 Afrikaans Huistaal 3A 6 10 Elektief Uitkomste
ENAA311 Engels Eerste Addisionele Taal 3A 6 10 Elektief Uitkomste
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
Tweede Semester
AFHA321 Afrikaans Huistaal 3B 7 10 Elektief Uitkomste
AFKM321 Afrikaans Huistaalmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
ENAA321 Engels Eerste Addisionele Taal 3B 7 10 Elektief Uitkomste
ENAM321 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern Uitkomste
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
Jaarkursus
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK233 Uitkomste
O224P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O224P Jaarvlak 4
Eerste Semester
AFHA411 Afrikaans Huistaal 4A 7 10 Elektief Uitkomste
ENAA411 Engels Eerste Addisionele Taal 4A 7 10 Elektief Uitkomste
FILO414 Filosofie van die Opvoedkunde SF & VOO 7 12 Kern Uitkomste
INAV412 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
Tweede Semester
AFHA421 Afrikaans Huistaal 4B 7 10 Elektief Uitkomste
AFKM421 Afrikaans Huistaalmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
ENAA421 Engels Eerste Addisionele Taal 4B 7 10 Elektief Uitkomste
ENAM421 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
FILO422 Filosofie van die Opvoedkunde 4B 7 12 Kern Uitkomste
Jaarkursus
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 36 Elektief PRAK333 Uitkomste
O224P Jaarvlak 4 totale krediete 124
O224P O224P totale krediete 504

15.

NGOS in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleidingsonderrig (SAKO-nr. 110100)

Beskik jy oor 'n graad en wil jy graag jou roeping as onderwyser uitleef?  NGOS is 'n nagraadse onderwyssertifikaat wat jou voorberei om vakkennis in jou vakgebied aan hoërskoolleerlinge oor te dra.  Aros bied drie NGOS-spesialiseringsrigtings aan, naamlik Tale, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, asook Natuurwetenskappe.  As jy 'n passie vir die onderwys het, is hierdie rigting net vir jou!

Voornemende studente moet in besit wees van ʼn NKR-vlak 6-diploma van 360 krediete of ’n NKR-vlak 7-baccalaureusgraad van 360 krediete, met die volgende vakkombinasies vir die aanbieding van twee onderrigmetodologieë, naamlik een Senior Fase-vak en een Verdere Onderwys en Opleidingsvak.

'n Spesialisering in die Senior Fase (toepaslike vakke op tweedejaarsvlak) en 'n Verdere Onderwys en Opleidingspesialisering (’n toepaslike hoofvak wat ten minste op tweedejaarsvlak op ’n NKR-vlak 7 voltooi is) word vereis. 

Indien tale as hoofvakke in die VOO gekies word, is die voorvereiste dat dit tot op derdejaarsvlak (NKR-vlak 7) geslaag is.

15.1

Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Baccalaureusgraad
 • NKR-vlak: 7
 • Minimum tydperk: 1 jaar

15.2

Metode van aanbieding

Hierdie kurrikulum word deur middel van ’n afstandsonderrigmodel aangebied, met 'n hoë vlak van aanlyn ondersteuning. Ondersteuning vind deurlopend deur middel van e-Klas (aanlyn) plaas.

15.3

Koste per jaar

 • Aansoekfooi: R250.00
 • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2023)
 • Klasgeld: R45 620.00
 • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

15.4

Beskikbare kurrikulums

15.4.1

O352P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe VOO - Rekeningkunde, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Spesifieke voorvereistes

VOO: Rekeningkunde 2 of  
Finansiële bestuur 2 en
Rekeningkunde 1

SF:  Rekeningkunde 2 of Ekonomie 2 of Besigheidsbestuur 2 of Besigheidsadministrasie 2

15.4.2

O353P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe VOO - Besigheidstudies, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Besigheidsbestuur 2 of Besigheidsekonomie 2 of Besigheidsadministrasie 2 of Kleinbesigheidsbestuur 2

SF: Rekeningkunde 2 of Ekonomie 2 of Besigheidsbestuur 2 of Besigheidsadministrasie 2

15.4.3

O354P Natuurwetenskappe VOO - Lewenswetenskappe, SF - Wiskunde

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Biologie 2 of
Soölogie 2 en Botanie 1 of
Botanie 2 en Soölogie 1 of

SF: Wiskunde 2

15.4.4

O355P Natuurwetenskappe VOO - Lewenswetenskappe, SF - Natuurwetenskappe

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Biologie 2 of
Soölogie 2 en Botanie 1 of
Botanie 2 en Soölogie 1

SF: Biologie 2 of Botanie 2 of Soölogie 2 of Fisika 2 of Chemie 2 of Geografie 2

15.4.5

O356P Natuurwetenskappe VOO - Wiskunde, SF - Natuurwetenskappe

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Wiskunde 2 of Statistiek 2 of Toegepaste Wiskunde 2

SF: Biologie 2 of  Botanie 2 
Soölogie 2 of  Fisika 2 of Chemie 2 of Geografie 2

15.4.6

O357P Natuurwetenskappe VOO - Wiskundige Geletterdheid, SF - Natuurwetenskappe

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Wiskunde 2 of Statistiek 2 of Toegepaste Wiskunde 2

SF:     Biologie 2 of Botanie 2 
Soölogie 2 of Fisika 2 of Chemie 2 of Geografie 2

15.4.7

O358P Natuurwetenskappe VOO - Wiskundige Geletterdheid, SF - Wiskunde

Spesifieke voorvereistes

VOO en SF:  Wiskunde 2 of Statistiek 2 of Toegepaste Wiskunde 2

15.4.8

O359P Natuurwetenskappe VOO - Wiskunde, SF - Wiskunde

Spesifieke voorvereistes

VOO en SF:  Wiskunde 2 of Statistiek 2 of Toegepaste Wiskunde 2

15.4.9

O350P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal

Spesifieke voorvereistes

VOO: Afrikaans 3
SF: Engels 2

15.4.10

O351P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Afrikaans Huistaal

Spesifieke voorvereistes

VOO: Engels 3
SF: Afrikaans 2

15.4.11

O360P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Afrikaans Huistaal

Spesifieke voorvereistes

VOO en SF: Afrikaans 3

15.4.12

O361P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal

Spesifieke voorvereistes

VOO en SF: Engels 3

15.4.13

O362P Verbruikerswetenskappe VOO - Verbruikerstudies, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Verbruikerswetenskappe-graad of Huishoudkundegraad of Voeding en Gesinsekologie-graad

SF:     Rekeningkunde 2 of Ekonomie 2 of Besigheidsadministrasie 2 of ‘n bestuursmodule op tweedejaarsvlak

15.5

Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

Soos hier bo.

15.6

Onderwyspraktyk

Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye praktiese ondervinding by skole op te doen.  Die praktiese tydperke sal bepaal word deur die student se keuse om die NGOS voltyds of deeltyds te voltooi.  Om aan die vereistes te voldoen, moet die student altesaam agt weke van praktiese onderwys voltooi.  Daar word aanbeveel dat ten minste vier van die agt weke se praktiese onderwys aaneenlopend voltooi word, met ‘n minimumvereiste van twee weke aaneenlopend. Dit is belangrik dat studente daarop let dat die agt weke prakties by ‘n hoërskool voltooi moet word. 

15.7

Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

15.8

Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

N.V.T.

15.9

Bepalings met betrekking tot voorwaardelike toelating

'n Student se studie kan na vier formele waarskuwings getermineer word indien die student 36 en meer krediete per semester nie slaag nie.

15.10

Kurrikulums

O352P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe VOO - Rekeningkunde, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe
O353P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe VOO - Besigheidstudies, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe
O354P Natuurwetenskappe VOO - Lewenswetenskappe, SF - Wiskunde
O355P Natuurwetenskappe VOO - Lewenswetenskappe, SF - Natuurwetenskappe
O356P Natuurwetenskappe VOO - Wiskunde, SF - Natuurwetenskappe
O357P Natuurwetenskappe VOO - Wiskundige Geletterdheid, SF - Natuurwetenskappe
O358P Natuurwetenskappe VOO - Wiskundige Geletterdheid, SF - Wiskunde
O359P Natuurwetenskappe VOO - Wiskunde, SF - Wiskunde
O350P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal
O351P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Afrikaans Huistaal
O360P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Afrikaans Huistaal
O361P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal
O362P Verbruikerswetenskappe VOO - Verbruikerstudies, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O352P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
EBWS511 Onderrig van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
REKV511 Onderrig van Rekeningkunde vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
Tweede Semester
EBWS521 Onderrig van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief Uitkomste
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
REKV521 Onderrig van Rekeningkunde vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern Uitkomste
O352P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O352P O352P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O353P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
BESV511 Onderrig van Besigheidstudies vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
EBWS511 Onderrig van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
Tweede Semester
BESV521 Onderrig van Besigheidstudies vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief Uitkomste
EBWS521 Onderrig van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief Uitkomste
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern Uitkomste
O353P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O353P O353P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O354P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
LEWV511 Onderrig van Lewenswetenskappe vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
WISS511 Onderrig van Wiskunde vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
LEWV521 Onderrig van Lewenswetenskappe vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief LEWV511 Uitkomste
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
WISS521 Onderrig van Wiskunde vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief WISS511 Uitkomste
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern Uitkomste
O354P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O354P O354P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O355P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
LEWV511 Onderrig van Lewenswetenskappe vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
NATS511 Onderrig van Natuurwetenskappe vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
Tweede Semester
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
LEWV521 Onderrig van Lewenswetenskappe vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief LEWV511 Uitkomste
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
NATS521 Onderrig van Natuurwetenskappe vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief NATS511 Uitkomste
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern Uitkomste
O355P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O355P O355P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O356P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
NATS511 Onderrig van Natuurwetenskappe vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
WISV511 Onderrig van Wiskunde vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
NATS521 Onderrig van Natuurwetenskappe vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief NATS511 Uitkomste
WISV521 Onderrig van Wiskunde vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief WISV511 Uitkomste
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern Uitkomste
O356P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O356P O356P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O357P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
GELV511 Onderrig van Wiskundige Geletterdheid vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
NATS511 Onderrig van Natuurwetenskappe vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
Tweede Semester
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
GELV521 Onderrig van Wiskundige Geletterdheid vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief GELV511 Uitkomste
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
NATS521 Onderrig van Natuurwetenskappe vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief NATS511 Uitkomste
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern Uitkomste
O357P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O357P O357P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O358P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
GELV511 Onderrig van Wiskundige Geletterdheid vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
WISS511 Onderrig van Wiskunde vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
GELV521 Onderrig van Wiskundige Geletterdheid vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief GELV511 Uitkomste
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
WISS521 Onderrig van Wiskunde vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief WISS511 Uitkomste
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern Uitkomste
O358P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O358P O358P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O359P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
WISS511 Onderrig van Wiskunde vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
WISV511 Onderrig van Wiskunde vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
WISS521 Onderrig van Wiskunde vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief WISS511 Uitkomste
WISV521 Onderrig van Wiskunde vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief WISV511 Uitkomste
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern Uitkomste
O359P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O359P O359P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O350P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFHV511 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
EATS511 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
Tweede Semester
AFHV521 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief AFHV511 Uitkomste
EATS521 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief EATS511 Uitkomste
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern Uitkomste
O350P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O350P O350P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O351P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFHS511 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
EATV511 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
Tweede Semester
AFHS521 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Senior Fase 5B 7 12 Elektief AFHS511 Uitkomste
EATV521 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief EATV511 Uitkomste
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern Uitkomste
O351P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O351P O351P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O360P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFHS511 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
AFHV511 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
Tweede Semester
AFHS521 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Senior Fase 5B 7 12 Elektief AFHS511 Uitkomste
AFHV521 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief AFHV511 Uitkomste
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern Uitkomste
O360P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O360P O360P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O361P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
EATS511 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
EATV511 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
Tweede Semester
EATS521 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief EATS511 Uitkomste
EATV521 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief EATV511 Uitkomste
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern Uitkomste
O361P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O361P O361P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O362P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
EBWS511 Onderrig van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
VERB511 Onderrig van Verbruikerstudies vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
EBWS521 Onderrig van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief Uitkomste
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
VERB521 Onderrig van Verbruikerstudies vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern Uitkomste
O362P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O362P O362P totale krediete 140