Terug na bo

KURS321 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • die noodsaak van Kurrikulum as ‘n studieveld kan ontleed;
 • die rol van teoretiese begronding en praktiese toepassing van die kurrikulum kan identifiseer;
 • die proses van kurrikulumontwikkeling kan interpreteer;
 • die evalueringsproses van ‘n kurrikulum kan analiseer;
 • die noodsaak van kurrikuluminterpretasie kan evalueer volgens verskillende kontekste;
 • die rol van die onderwyser as oordraer van ‘n kurrikulum kan rasionaliseer;
 • ‘n bestaande kurrikulum kan aanpas vanuit ’n Christelike perspektief; en
 • die verantwoordelikheid van die Christenonderwyser as kurrikulumkundige kan beoordeel.

 

After completing this module, students should be able to

 • analyse the necessity of Curriculum as a study area;
 • identify the role of a theoretical foundation and practical application of the curriculum;
 • interpret the process of curriculum development;
 • analyse the process of evaluating a curriculum;
 • evaluate the necessity for curriculum interpretation according to different contexts;
 • rationalise the role of the teacher as a transmitter of a curriculum;
 • adapt an existing curriculum from a Christian perspective; and
 • assess the responsibility of the Christian teacher as a curriculum expert.