Terug na bo

AFRO322 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • geïntegreerde kennis kan demonstreer van die onderrig van transaksionele tekste tydens die onderrig van Skryf en Aanbied as taalvaardigheid;
  • geïntegreerde kennis kan demonstreer van die onderrig van  kreatiewe skryfwerk tydens Skryf en Aanbied as taalvaardigheid;
  • mondelinge vaardighede kan demonstreer in Afrikaans;
  • geïntegreerde kennis kan demonstreer van sintaksis (sinstruktuur); en
  • geïntegreerde kennis kan demonstreer van taalvariëteite en Standaardafrikaans.

After completion of this module, students should

  • demonstrate integrated knowledge of teaching transactional texts while teaching Writing and Presenting as language skill;
  • demonstrate integrated knowledge of teaching creative writing while teaching Writing and Presenting as language skill;
  • demonstrate oral skills in Afrikaans;
  • demonstrate integrated knowledge of syntax (sentence structure); and
  • demonstrate integrated knowledge of language varieties and Standard Afrikaans.