Terug na bo

GVWO111 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • begrip kan demonstreer rondom die kompleksiteit verbonde aan Wiskunde-onderrig;
  • bevoegdheid kan demonstreer met betrekking tot begrip van aspekte wat nodig is om Wiskunde effektief te onderrig;
  • krities kan reflekteer oor die belang daarvan verbonde om ’n Wiskundeles te beplan; en
  • begrip kan toon rondom die belang van probleemoplossing en getalbegrip, tesame met die remediëring van wanopvattings.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate understanding of Mathematics teaching’s complexity;
  • demonstrate competence in understanding the aspects involved to teach mathematics effectively;
  • critically reflect on the importance of planning a mathematics lesson; and
  • understand the importance of problem-solving and number sense together with the remediation of misconceptions.