Terug na bo

SWET111 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente 

  • die vak Sosiale Wetenskappe, soos wat dit in die KABV-dokument weergegee word, kan verduidelik;
  • bevoegdheid kan demonstreer ten opsigte van Geskiedenis- en Geografiekennis; en
  • wyses kan identifiseer om Sosiale Wetenskappe as vak te onderrig.

After completing this module, students should be able to

  • explain the subject Social Sciences as presented in the CAPS document;
  • demonstrate competence regarding History and Geography knowledge; and
  • identify ways of teaching the subject Social Sciences.