Terug na bo

OTOB212 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente 

  • ’n gedetailleerde kennis kan toon van die eienskappe van God, die verhouding tussen God en mens, asook die koninkryk van die beloofde Messias binne die konteks van die Ou Testamentiese geskiedenisboeke;
  • die vermoë kan demonstreer om Gereformeerde verklarende metodes op die Ou Testamentiese geskiedenisboeke vir ’n Christusgesentreerde perspektief toe te pas; en
  • die vermoë kan demonstreer om komplekse inligting betroubaar en samehangend met behulp van toepaslike akademiese konvensies te kommunikeer.

After completing this module, students should be able to 

  • demonstrate detailed knowledge of attributes of God, the relationship between God and man as well as the kingdom of the promised Messiah within the context of the Old Testament history books;
  • demonstrate the ability to apply Reformed interpretive methods to the Old Testament history books for a Christ-centred perspective; and
  • demonstrate the ability to communicate complex information reliably and coherently using appropriate academic conventions.