Terug na bo

DIDA111 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • die kernkonsepte en algemene beginsels kan beskryf van opvoeding en leer binne die Christelike wêreldbeskouing;
 • die rolspelers kan beskryf in die onderrigstelsel;
 • ‘n positiewe leeromgewing kan skep vir die onderrig van leerders binne God se raadsplan;
 • geskikte onderrigmetodes kan identifiseer vir 'n verskeidenheid van kontekste;
 • geskikte onderrigmedia kan identifiseer vir ‘n verskeidenheid van kontekste;
 • “assessering” kan beskryf binne die Suid-Afrikaanse kurrikulum; en
 • moontlike oplossings kan identifiseer vir kernuitdagings in die hedendaagse Suid-Afrikaanse onderrigomgewing.

After completing this module, students should be able to

 • describe the core concepts and general principles of teaching and learning within the Christian worldview;
 • describe the role players in the education system;
 • create a positive learning environment for teaching learners within the counsel of God;
 • identify suitable teaching methods for various contexts;
 • identify suitable teaching media for various contexts;
 • describe "assessment" within the South African curriculum; and
 • identify possible solutions to core challenges in the current South African teaching environment.