Terug na bo

PRAK332 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • bewys kan lewer van mede-onderrig saam met ’n mentoronderwyser in die Intermediêre Fase en ’n graad 7-klaskamer;
  • bewys kan lewer van onafhanklike onderrig binne die Intermediêre Fase en graad 7; en
  • bewys kan lewer van die implementering van die inklusiwiteitsbeginsels. 

After completing this module, students should be able to

  • provide evidence of co-teaching with a mentor teacher in the Intermediate Phase and a grade 7 classroom;
  • provide evidence of independent teaching across the Intermediate Phase and grade 7; and
  • provide evidence of implementation of the principles of inclusivity.