Terug na bo

AFRO212 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente 

  • ’n gestruktureerde Afrikaanse lesplan kan opstel waarvolgens Taalstrukture en -Konvensies onderrig kan word;
  • gedetailleerde kennis kan demonstreer van die fonetiek, wat spesifiek van toepassing op Afrikaans en die onderrig van Afrikaanse klankleer is;
  • gedetailleerde kennis kan demonstreer van die fonologie, wat spesifiek van toepassing op Afrikaans en die onderrig van Afrikaanse klankleer is;
  • gedetailleerde kennis kan demonstreer van die ontwikkelingsgeskiedenis van Afrikaans en die onderrig daarvan in die Intermediêre Fase; en
  • gedetailleerde kennis kan demonstreer van Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur en die onderrig daarvan in die Intermediêre Fase.

After completing this module, students should be able to

  • compile a structured Afrikaans lesson plan according to which Language Structures and Language Conventions can be taught;
  • demonstrate detailed knowledge of phonetics, which is specifically applicable to Afrikaans and the teaching of Afrikaans phonics;
  • demonstrate detailed knowledge of phonology, which is specifically applicable to Afrikaans and the teaching of Afrikaans phonics;
  • demonstrate detailed knowledge of the developmental history of Afrikaans and its teaching in the Intermediate Phase; and
  • demonstrate detailed knowledge of Afrikaans children's and youth literature and its teaching in the Intermediate Phase.