Terug na bo

WISO411 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • die bemeestering kan demonstreer van akademiese wiskundige inhoudskennis van meting, meetkunde en datahantering wat vir die onderrig van Wiskunde nodig is;
  • vir die onderrig van Wiskunde regoor die Intermediêre Fase en graad 7 kan beplan;
  • die waarde van meting en meetkunde as skoolvak kan evalueer en leerders se meetkundige denke kan ontwikkel; en
  • ’n Christelike perspektief op die onderrig van Wiskunde kan evalueer en krities oor eie praktyke kan nadink.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate mastery of academic mathematical content knowledge of measurement, geometry and data handling needed for teaching mathematics;
  • plan for teaching mathematics across the Intermediate Phase and grade 7;
  • evaluate the value of measurement and geometry as a school subject and develop learners’ geometric thinking; and
  • evaluate a Christian perspective on the teaching of Mathematics and critically reflect on own practices.