Terug na bo

BYBK221 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • feitekennis rondom die profete en Psalms kan demonstreer;
  • kan verduidelik hoedat die profete en die inhoud van hul profesie op Jesus dui;
  • die Psalms kan bestudeer om te sien dat Jesus oor Hom en saam met Hom in die Psalms sing.  
  • kan verdedig dat die liefde tussen ‘n man en ‘n vrou in Hooglied oor Jesus en die kerk gaan; en
  • kan konkludeer wat God van Homself in Jesus openbaar.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate factual knowledge of the prophets and the Psalms;
  • explain how the prophets and the content of their prophesies point to Jesus;
  • inspect the Psalms  to come to the conclusion that we sing  for, about and with Jesus in the Psalms;
  • defend the fact that the love between a man and a woman as described in Songs of Solomon, is an image of the relationship of Jesus and the church;
  • conclude about how God reveals himself in Jesus.