Terug na bo

BYBK121 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • die Pentateug tematies kan ontleed en dit in die praktyk kan toepas;
  • die Skrif kan ontleed as samehangende geheel met die Pentateug, met toespitsing op die indeling van sonde, verlossing en dankbaarheid; en
  • die Christenonderwyser se lewens- en wêreldbeskouing verstaan vanuit die Pentateug en dit kan toepas.

After completing this module, students should be able to

  • analyse the Pentateuch thematically and apply it in practice;
  • analyse Scripture as a coherent whole with the Pentateuch, focusing on the division of sin, salvation, and gratitude; and
  • understand the Christian teacher’s view of life and the world and be able to apply it.