Terug na bo

LOND311 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • in staat wees om ʼn persoonlike raamwerk te vorm om jong leerders met leerbeperkinge te ondersteun deur verskeie leerderhulpteorieë te evalueer;
  • kennis hê rondom die volgende: die tipe persone wat betrokke moet wees by leerondersteuning, praktyk, omgewing, houdings en vaardighede wat kan bydra tot die ondersteuning van leerders wat hindernisse ervaar;
  • kennis kan demonstreer van die wyse waarop assessering benader moet word en hoe leerders wat hindernisse ervaar se assessering aangepas kan word;
  • in staat wees om onderrigpraktyke en onderrigstrategieë te vestig om inklusiewe onderrig te akkommodeer en te differensieer; en
  • begrip en kennis toon met betrekking tot die hantering van leerders wat hindernisse ervaar en professionele en etiese gedrag as konsepte kan verstaan in terme van die wyse waarop toegewyde Christenonderwysers moet optree met betrekking tot die behoeftes van die kind en dié se ouers of versorgers.

After completing this module, students should be able to

  • form a personal framework to support young learners with learning limitations by evaluating various learner aid theories;
  • have knowledge about the following: the type of person who must be involved in learner support, practice, environment, attitudes and skills that can contribute to the support of learners who experience barriers;
  • demonstrate knowledge of the way in which assessment must be approached and how the assessment of learners who experience barriers can be adapted;
  • establish teaching practices and teaching strategies to accommodate and differentiate inclusive teaching; and
  • demonstrate an understanding and knowledge about the handling of learners who experience barriers and understand the concept of professional and ethical behaviour in terms of how dedicated Christian teachers must act in respect to the child’s needs and their parents or caregivers.