Terug na bo

NTOB222 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • die vier Evangelies en Handelinge tematies kan ontleed en dit in die praktyk kan toepas;
  • die Skrif as samehangende geheel kan ontleed met toespitsing op die verlossingsleer en die begrip “regverdigmaking”; en
  • die Christenonderwyser se lewens- en wêreldbeskouing verstaan vanuit die vier Evangelies en Handelinge en dit kan toepas.

After completing this module, students should be able to

  • thematically analyse the four Gospels and Acts and apply them in practice;
  • analyse the Scriptures as a coherent whole by focusing on the doctrine of salvation and the concept of “justification”; and
  • understand and apply the Christian teacher’s philosophy of life and worldview from the four Gospels and Acts.