Terug na bo

AFRO422 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • ’n bestaande lesbeplanning kan evalueer;
  • toetse en eksamenvraestelle met memorandums kan opstel volgens die riglyne van die huidige kurrikulum;
  • krities kan reflekteer oor eie praktyke;
  • bewys kan lewer van die wyse waarop hulle hul eie leer self kan bestuur en ook verantwoordbaar kan wees; en
  • ’n kritiese benadering tot kinder- en jeugliteratuur in die praktyk kan toepas.

At the end of this module, students should be able to

  • evaluate an existing lesson plan;
  • compile tests and examinations papers with memoranda according to the guidelines of the current curriculum;
  • critically reflect on their own practices;
  • provide evidence of how they can manage their own learning and also be accountable; and
  • apply a critical approach to children’s and youth literature in practice.