Terug na bo

WTEG311 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • ‘n gedetailleerde kennis kan demonstreer van energiebronne en dit kan klassifiseer;
 • ’n gedetailleerde kennis kan demonstreer van die begrippe “potensiële energie” en “kinetiese energie” en die wet van energiebehoud in alledaagse probleme kan toepas;
 • warmte as energievorm kan bespreek en momentumberekeninge kan uitvoer om die oordrag van energie te demonstreer;
 • ’n gedetailleerde kennis kan demonstreer van arbeid, energie en drywing as konsepte, die interaksie tussen arbeid, energie en drywing kan bespreek en wiskundige berekeninge van arbeid, energie en drywing kan doen;
 • ’n gedetailleerde kennis kan demonstreer oor die feit dat energie en vibrasies klank voortbring en gebruike van klank kan bespreek; en
 • toepaslike metodes, prosedures en tegnieke tydens praktikums kan evalueer, selekteer en toepas om die kenmerke van energie en energie-oordrag te ondersoek en die beginsels van klank en klankgolwe te gebruik in die ontwerp en evaluering van verskillende praktiese take.

After completing this module, students should be able to

 • demonstrate a detailed understanding of energy sources and classify them;
 • demonstrate a detailed knowledge of the concepts “potential energy” and “kinetic energy” and the law of conservation of energy in day-to-day problems;
 • discuss heat as a form of energy and perform calculations regarding momentum to demonstrate the transfer of energy;
 • demonstrate a detailed knowledge of the concepts “work”, “energy” and “power”, discuss the interaction between work, energy and power and do mathematical calculations of work, energy and power;
 • demonstrate a detailed knowledge of the fact that energy and vibrations produce sound and discuss the uses of sound; and
 • evaluate, select and apply appropriate methods, procedures and techniques to investigate the characteristics of energy and energy transfer and use the principles of sound and sound waves in the design and evaluation of various practical tasks.