Terug na bo

OPVS121 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • die filosofiese begronding van onderwys as ʼn wetenskap kan verduidelik;
  • die terrein van Opvoedkundige Sielkunde in die onderwys kan begryp;
  • die belangrikheid van verskillende vertrekpunte ten opsigte van onderrig en leer kan insien en verstaan hoe hierdie vertrekpunte in verskillende filosofieë van onderwys uitgedruk word;
  • die Christelike vertrekpunte kan identifiseer; en
  • die kennis en vaardighede bemeester het wat nodig is om kinderontwikkeling te verstaan ten opsigte van fisiese, kognitiewe, etiese, sosiale, kreatiewe en emosionele ontwikkeling tydens die kinderjare (geboorte tot 18 jaar).

After completing this module, students should be able to

  • explain the philosophical basis of education as a science;
  • understand the domain of Educational Psychology in teaching;
  • understand the importance of various perspectives regarding teaching and learning and understand how these perspectives are expressed in the various philosophies of teaching;
  • identify Christian points of departure; and
  • have mastered the knowledge and skills necessary to understand child development regarding physical, cognitive, ethical, social, creative, and emotional development during childhood (birth to 18 years).