Terug na bo

SPED311 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente  

 • die verskillende teorieë kan analiseer wat sosiopedagogiek begrond;
 • die verskillende kontekste kan interpreteer wat 'n invloed op die ontwikkeling en leer van die kind het;
 • die verskillende gesinsmodelle kan verduidelik waarin die kind in Suid-Afrika moontlik kan grootword;
 • kan verduidelik hoe 'n gemeenskap geëvalueer word deur die multikulturele aspek in ag te neem;
 • die invloed van armoede op die kind kan beoordeel; 
 • die effek kan analiseer van MIV/vigs op die kind, die gesin en die gemeenskap;
 • geweld in skole kan ontleed; 
 • dwelmmisbruik krities kan bespreek; 
 • kan onderskei tussen verskillende wyses waarop kinders mishandel kan word; en
 • die effek kan analiseer van pornografie op die kind, die gesin en die gemeenskap.

After completing this module, students should be able to 

 • analyse the different theories that underpin sociopedagogy;
 • interpret the different contexts influencing the development and learning of the child;
 • explain different family models in which the child can perhaps grow up in South Africa;
 • explain how a community is evaluated by considering the multicultural aspect;
 • assess the influence of poverty on the child; 
 • analyse the effect of HIV/Aids on the child, the family, and the community;
 • analyse violence in schools; 
 • critically discuss drug abuse; 
 • distinguish between different ways in which children can be abused; and
 • analyse the effect of pornography on the child, the family, and the community.