Terug na bo

WISO311 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • gedetailleerde akademiese kennis kan demonstreer van die hoofareas en konsepte van multiplikatiewe redenering, patrone, funksies en algebra;
  • kennis kan toepas van Wiskunde en onderrig en leer;
  • kan beplan vir die onderrig van vermenigvuldiging, deling en patrone, funksies en algebra; en
  • kan beplan vir die assessering van wiskundige vaardighede wat in die modules vir Wiskunde-onderrig 1 en 3 ingesluit is.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate detailed academic knowledge of the core areas and concepts of multiplicative reasoning, patterns, functions, and algebra;
  • apply knowledge of Mathematics and teaching and learning;
  • plan for teaching multiplication, division and patterns, functions, and algebra; and
  • plan the assessment of mathematical skills included in the modules Mathematics Teaching 1 and 3.