Terug na bo

WISO221 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • kennis van die basiese norme en waardes, eienskappe en geskiedenis van die ontwikkeling van wiskunde kan formuleer;
  • akademiese kennis van getalle, getal- en plekwaardestelsels en reëls van bewerkings vir heelgetalle, breuke en verhoudings in Wiskunde kan demonstreer en hierdie kennis in onderrig kan toepas;
  • die gebruik van ’n verskeidenheid strategieë vir die onderrig van getalle, plekwaardestelsels en die optelling en aftrekking van heelgetalle, breuke en verhoudings kan motiveer;
  • die invloed van die stel van doelwitte en motivering oor prestasie in Wiskunde kan evalueer; en die verskillende kognitiewe ontwikkelingstadiums kan identifiseer en dit op die onderrig van Wiskunde kan toepas; en
  • kennis van reekse en rye in Wiskunde kan toepas om finansiële en ander wiskundige probleme in lewenswerklike situasies op te los.

After completing this module, students should be able to

  • construct knowledge of the basic norms and values, characteristics and history of mathematics’ development;
  • demonstrate academic knowledge of numbers, number and place value systems and rules of operations for integers, fractions and relationships in mathematics and apply this knowledge in teaching;
  • motivate the use of various strategies for teaching numbers, place value systems, and the addition and subtraction of integers, fractions, and relationships;
  • evaluate the influence of goal setting and motivation on achievements in Mathematics; and identify the different stages of cognitive development and apply it to the teaching of Mathematics; and
  • apply knowledge of sequences and series in Mathematics to solve financial and other mathematical problems in real-life situations.