Terug na bo

NAVP421 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • geïntegreerde kennisgeletterdheid kan toepas binne ‘n spesifieke dissipline of onderwerp; en
  • geïntegreerde metodes en werkwyses kan toepas om ‘n navorsingsvoorstel en navorsingsprojek uit te voer.

After completing this module, students should be able to

  • apply newly integrated knowledge literacy in a specific discipline or subject; and
  • apply integrated methods and procedures to execute a research proposal and research project.