Terug na bo

ASSE213 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • ʼn gestruktureerde proses vir die insameling en interpretasie van inligting kan gebruik ten opsigte van leer op alle vlakke;
 • kennis kan demonstreer van ʼn verskeidenheid assesseringstegnieke, -metodes en -instrumente;
 • die belangrikheid van assessering as ʼn integrale deel van alle beplanning van leer en onderrig kan verstaan;
 • wyses van selfassessering, assessering van die leerder en assessering van onderwysprogramme kan bemeester;
 • gedetailleerde en diagnostiese rekords van assessering kan hou; en
 • besef dat die waardes en norme, soos in die Bybel vervat, rigtinggewend is wanneer assessering gedoen word.

After completing this module, students should be able to

 • utilise a structured process to collect and interpret information regarding learning at all levels;
 • demonstrate knowledge of various techniques, methods and instruments for assessment;
 • understand the importance of assessment as an integral part of all planning of learning and teaching;
 • master the skills of self-assessment, assessment of the learner, and assessment of educational programmes;
 • keep detailed and diagnostic records of assessment; and
 • realise that the values and norms, as they are found in Scripture, should be directional when assessment is done.