Terug na bo

RELS111 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente 

  • die fenomeen "wêreldbeskouing", soos dit in die globale konteks gebruik word, kan verduidelik;
  • 'n bewustheid toon van die wyse waarop die konsep "wêreldbeskouing" binne die studieveld ontwikkel het; en die belangrikheid van 'n wêreldbeskouing kan bespreek;
  • 'n geïntegreerde kennis van 'n Christelike wêreldbeskouing se basiese beginsels kan demonstreer, wat die sleutelterme, konsepte, feite, beginsels en teorieë van hierdie wêreldbeskouing en hoe dit van ander fundamentele wêreldbeskouings verskil, insluit; en
  • die vermoë demonstreer om inligting uit 'n verskeidenheid bronne, waaronder mondelinge, geskrewe en simboliese tekste ingesluit is, te versamel en te selekteer ten einde 'n akademiese skryfstuk te skryf; basiese analise-, sintese- en evalueringsprosesse op daardie inligting kan toepas; oor die vermoë beskik om die versamelde inligting betroubaar, akkuraat en samehangend deur te gee deur gebruik te maak van konvensies wat geskik is vir die konteks; en 'n geskrewe opdrag kan ingee, met inbegrip van goeie akademiese praktyk en respek vir konvensies rondom intellektuele eiendom, outeursreg en plagiaat.

After completing this module, students should be able to

  • explain the phenomenon “worldview” as it is used in the global context;
  • show an awareness of how the concept “worldview” has developed in the study field; and discuss the importance of a worldview;
  • demonstrate integrated knowledge of the basic principles of a Christian worldview, which includes an understanding of the key terms, concepts, facts, principles, and theories of this life vision and how it differs from other fundamental worldviews; and
  • demonstrate the ability to collect and select information from a variety of sources, including oral, written, or symbolic texts, to write an academic paper; apply fundamental analysis, synthesis, and evaluation processes to that information; possess the ability to convey the collected information reliably, accurately, and coherently by using conventions suitable for the context; and submit a written assignment, including good academic practice and respect for conventions regarding intellectual property, copyright, and plagiarism.