Terug na bo

AFRO321 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • geïntegreerde kennis en omgang met diskoersanalise en pragmatiek kan toon, soos dit met onderrig en leer verband hou;
  • die impak van die teks, leser en konteks in terme van taal kan evalueer;
  • geïntegreerde kennis van teksgenres kan toon om verantwoordelike onderrigpraktyke te bewerkstellig;
  • kan differensieer tussen tradisionele en historiese literatuur, biografieë en informatiewe tekste; en
  • tradisionele en historiese literatuur, biografieë en informatiewe tekste in die onderrig van Afrikaans kan gebruik.

At the end of this module, students should be able to

  • demonstrate integrated knowledge of and association with the analysis and pragmatics of discourse, as related to teaching and learning;
  • evaluate the impact of the text, reader, and context in terms of language;
  • display integrated knowledge of the various genres to bring about accountable teaching practices;
  • differentiate between traditional and historical literature, biographies, and informative texts; and
  • utilise traditional and historical literature, biographies, and informative texts in the teaching of Afrikaans.