Terug na bo


1. Nagraadse Onderwyssertifikaat in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding (SAKO-nr. 110100)

Tale

Beskik jy oor 'n graad en wil jy graag jou roeping as onderwyser uitleef?  NGOS is 'n nagraadse onderwyssertifikaat wat jou voorberei om vakkennis in jou vakgebied aan hoërskoolleerlinge oor te dra.  Aros bied drie NGOS-spesialiseringsrigtings aan, naamlik Tale, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, asook Natuurwetenskappe.  As jy 'n passie vir die onderwys het, is hierdie rigting net vir jou!

Voornemende studente moet in besit wees van ʼn toepaslike NKR-vlak 6-diploma van 360 krediete of ’n NKR-vlak 7-baccalaureusgraad van 360 krediete, met die volgende vakkombinasies vir die aanbieding van twee onderrigmetodologieë, naamlik een Senior Fase-vak en een Verdere Onderwys en Opleidingsvak.

'n Spesialisering in die Senior Fase (toepaslike vakke op tweedejaarsvlak) en 'n Verdere Onderwys en Opleidingspesialisering (’n toepaslike hoofvak wat ten minste op tweedejaarsvlak op ’n NKR-vlak 7 voltooi is) word vereis. 

Indien Tale as hoofvakke in die VOO gekies word, is die voorvereiste dat dit tot op derdejaarsvlak (NKR-vlak 7) geslaag is.

Kwalifikasie-inligting

  • Minimumvoorvereiste: Baccalaureusgraad
  • NKR-vlak: 7
  • Minimum tydperk: 1 jaar

Metode van aanbieding

Hierdie kurrikulum word deur middel van ’n afstandsonderrigmodel aangebied, met 'n hoë vlak van aanlyn ondersteuning. Ondersteuning vind deurlopend deur middel van e-Klas (aanlyn) plaas.

Koste per jaar

  • Aansoekfooi: R250.00
  • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2025)
  • Klasgeld: R48 610.00
  • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

Beskikbare kurrikulums

O350P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal

Spesifieke voorvereistes

VOO: Afrikaans 3
SF: Engels 2

O351P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Afrikaans Huistaal

Spesifieke voorvereistes

VOO: Engels 3
SF: Afrikaans 2

O360P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Afrikaans Huistaal

Spesifieke voorvereistes

VOO en SF: Afrikaans 3

O361P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal

Spesifieke voorvereistes

VOO en SF: Engels 3

Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

Soos hier bo.

Onderwyspraktyk

Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye praktiese ondervinding by skole op te doen.  Die praktiese tydperke sal bepaal word deur die student se keuse om die NGOS voltyds of deeltyds te voltooi.  Om aan die vereistes te voldoen, moet die student altesaam agt weke van praktiese onderwys voltooi.  Daar word aanbeveel dat ten minste vier van die agt weke se praktiese onderwys aaneenlopend voltooi word, met ‘n minimumvereiste van twee weke aaneenlopend. Dit is belangrik dat studente daarop let dat die agt weke prakties by ‘n hoërskool voltooi moet word. 

Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

N.V.T. 

Kurrikulums

Kurrikulummodulelys

O350P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal
O351P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Afrikaans Huistaal
O360P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Afrikaans Huistaal
O361P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O350P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFHV511 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
EATS511 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 12 Kern Uitkomste
Derde kwartaal
AFHV521 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief AFHV511 Uitkomste
EATS521 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief EATS511 Uitkomste
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 12 Kern Uitkomste
Vierde kwartaal
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
O350P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O350P O350P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O351P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFHS511 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
EATV511 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 12 Kern Uitkomste
Derde kwartaal
AFHS521 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Senior Fase 5B 7 12 Elektief AFHS511 Uitkomste
EATV521 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief EATV511 Uitkomste
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 12 Kern Uitkomste
Vierde kwartaal
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
O351P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O351P O351P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O360P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFHS511 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
AFHV511 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 12 Kern Uitkomste
Derde kwartaal
AFHS521 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Senior Fase 5B 7 12 Elektief AFHS511 Uitkomste
AFHV521 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief AFHV511 Uitkomste
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 12 Kern Uitkomste
Vierde kwartaal
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
O360P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O360P O360P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O361P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern Uitkomste
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern Uitkomste
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern Uitkomste
EATS511 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief Uitkomste
EATV511 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief Uitkomste
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 12 Kern Uitkomste
Derde kwartaal
EATS521 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief EATS511 Uitkomste
EATV521 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief EATV511 Uitkomste
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern Uitkomste
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 12 Kern Uitkomste
Vierde kwartaal
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern Uitkomste
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern Uitkomste
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531 Uitkomste
O361P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O361P O361P totale krediete 140