Terug na bo

ASSE511 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • oor ʼn geïntegreerde kennisbasis beskik om uitvoerige kennis te demonstreer van sleutelterme wat aan assessering verwant is;
  • metodes en prosedures kan ontwikkel op grond van hul vermoë om inligting oor leer op alle vlakke te versamel, te vertolk, te selekteer en toe te pas deur middel van toepaslike metodes, prosedures of tegnieke vir assessering deur dit binne gestruktureerde prosesse te demonstreer;
  • goed ontwikkelde assesseringsprosesse kan toepas en evalueer op grond van hul vermoë om uitvoerige en diagnostiese rekords te bestuur; en rapportering oor assessering kan demonstreer;
  • etiese en professionele praktyk kan ontwikkel wat gegrond is op daardie Bybelse waardes en norme wat hulle binne die assesseringskonteks kan vertolk en toepas; en
  • oor ʼn kennisbasis beskik om uitvoerige kennis van assessering oor die jare te demonstreer.

After completing this module, students should be able to

  • possess an integrated knowledge base to illustrate extensive knowledge of key terms related to assessment;
  • develop methods and procedures based on their ability to collect, interpret, select, and utilise information regarding learning at all levels through using applicable methods, procedures or techniques for assessment by demonstrating it within structured processes;
  • apply and evaluate well-developed assessment processes based on their ability to manage detailed and diagnostic records; and demonstrate reporting on assessment;
  • develop an ethical and professional practice based on those Biblical values and norms that they can interpret and apply within the context of assessment; and
  • possess a knowledge base to demonstrate extensive knowledge of assessment over the years.