Terug na bo

PRAK531 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • lesse kan beplan en aanbied vir klasse in die Senior & VOO-fase;
  • bewys kan lewer dat inklusiwiteitsbeginsels geïmplementeer is;
  • lesplanne kan voltooi deur verskillende tipes assesseringsmetodes, -tipes, -vorms en -instrumente te gebruik en doeltreffend oor hierdie assesserings kan besin; en
  • ʼn geïntegreerde kennisbasis kan demonstreer waarmee verskillende tegnologie-tegnieke doeltreffend in die klaskamerkonteks toegepas kan word.

After completing this module, students should be able to

  • plan lessons and present them to classes in the Senior & FET phase;
  • provide evidence that principles of inclusivity were implemented;
  • complete lesson plans by using different methods, types, forms, and instruments of assessment and successfully reflect upon these assessments; and
  • demonstrate an informed knowledge base with which different technology techniques can be applied efficiently in the classroom context.