Terug na bo

AFHV521 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • die konteks en aard van Afrikaanse letterkunde in ʼn klaskamersituasie suksesvol kan oordra en oor ’n begrip van nasionale onderwysbeleidsdokumente beskik;
  • die vermoë hê om tersaaklike metodes, tegnieke en prosedures vir gestruktureerde fasilitering en assessering van Afrikaanse letterkunde saam te stel; en
  • inligting kan verwerk en bestuur gegrond op metodes wat hulle kan voorstel om inligting uit verskeie bronne te versamel ten einde spesifieke inligting vir gebruik in ʼn klaskamersituasie in te win.

After completing this module, students should be able to

  • successfully convey the context and nature of Afrikaans literature in a classroom situation and possess an understanding of national educational policy documents;
  • have the ability to compile relevant methods, techniques, and procedures for the successful facilitation and assessment of Afrikaans literature; and
  • process and manage information based on methods they can propose to gather information from various sources to obtain specific information for use in the classroom situation.