Terug na bo

AFHV511 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente 

  • oor kennisgeletterdheid beskik wat gegrond is op wat hulle kan onderrig, illustreer en toepas op die taalontledingsvlakke in ʼn klaskamersituasie deur die nasionale onderwysbeleidsdokumente in ag te neem;
  • metodes en werksbenaderings kan gebruik wat gegrond is op die vermoë wat hulle toon om toepaslike metodes, tegnieke en prosedures vir gestruktureerde fasilitering en assessering van Afrikaanse taalkunde te kan saamstel; en
  • oor ʼn kennisbasis beskik op grond waarvan hulle kan verduidelik watter metodes gebruik kan word om spesifieke inligting uit verskillende bronne te herwin en dit dan in die klaskamersituasie toe te pas.

 

After completing this module, students should be able to

  • have a knowledge literacy based on what they can teach, illustrate, and apply on all levels of language analysis in a classroom situation by taking into account  the national policy documents in education;
  • use methods and procedures based on the ability they demonstrate to compile applicable methods, techniques, and procedures for the structured facilitation and assessment of Afrikaans linguistics; and
  • have informed knowledge that they can use to explain which methods can be employed to retrieve specific information from different sources and then apply it in the classroom situation.