Terug na bo

AFHS511 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • oor ʼn kennisgrondslag beskik wat gegrond is op begrip wat hulle kan toon in terme van die implementering en vereistes van die nasionale skoolkurrikulum, met verwysing na huistaalonderrig;
  • oor ʼn geïntegreerde en geletterde basiese kennis beskik waarvolgens hulle die KABV vir Afrikaans Huistaal: Graad 7-9 kan vertolk;
  • oor ʼn geïntegreerde kennisgrondslag beskik op grond waarvan hulle ʼn les in huistaalonderrig as vakgebied kan beplan en aanbied; en
  • oor ʼn geïntegreerde kennisgrondslag beskik op grond waarvan hulle ʼn leerprogram en werkskedule in Afrikaans Huistaalonderrig in graad 7-9 kan ontwerp.

After completing this module, students should be able to

  • have a knowledge base founded upon understanding they can show in terms of understanding the implementation and requirements of the national school curriculum, with reference to home language instruction;
  • have an integrated and literate basic knowledge whereby they can interpret the CAPS on Afrikaans Home Language for Grades 7-9;
  • have an integrated knowledge basis on the basis of which they can plan and present a lesson within the field of home language instruction; and
  • have an integrated knowledge basis on the basis of which they can design a learning programme and work schedule in Afrikaans Home Language in Grades 7-9.