Terug na bo

EDTS521 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • ’n geïntegreerde kennisbasis hê op grond waarvan hulle ’n professionele onderrigomgewing in enige van hul spesialiseringsvakke kan ontwikkel;
  • ’n geïntegreerde kennisbasis en begrip kan demonstreer van verskeie moderne benaderings teenoor kurrikulumontwikkeling ten einde die verskillende kurrikulumvorme te herken en te evalueer;
  • konteks en stelsels as ’n basis kan aanwend om oor kurrikulum as praktyk te debatteer; en
  • metodes, werksprosesse en vaardighede kan implementeer met betrekking tot die ontwikkeling van ’n Christelike kurrikulum wat op Bybelse waardes gebaseer is.

After completing this module, students should be able to

  • have an integrated knowledge base in terms of which they can develop a professional tuition environment in any of their subjects of specialisation;
  • demonstrate an integrated knowledge base and understanding of several modern approaches towards curriculum development in order to recognise and evaluate the different forms of curricula;
  • utilise context and systems as a basis to debate the curriculum as practice; and
  • implement methods, procedures and skills regarding developing a Christian curriculum based on Biblical values.