Terug na bo


1. Baccalaureus Educationis in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding (SAKO-nr. 111014)

Hierdie fase strek van graad 7 tot 12.  Die onderwyser in hierdie fase is dus 'n vakspesialis wat leerders vir hul loopbaan voorberei.  Daar word op die integrasie van rou vakkennis  gefokus, asook die oordrag van hierdie kennis aan die graad 7- tot 12-leerders.  Onderwysers in hierdie fase moet gemaklik wees met verandering en vakaanbieding wat meer akademies en tegnies van aard is.  Voorbereiding en genoegsame ondersteuning vir die leerder is noodsaaklik.

Daar is vier spesialiseringsrigtings wat Aros aanbied:

 • Tale
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Natuurwetenskappe - Wiskunde en Lewenswetenskappe OF Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe
 • Verbruikerswetenskappe - Verbruikerstudies en Besigheidstudies OF Verbruikerstudies en Rekeningkunde 

Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating
 • NKR-vlak: 7
 • Minimum tydperk: 4 jaar
 • Aros-toelatingspunt: 600
 • Toelating waglys: 570
 • Metode van aanbieding

  Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

  Studente wat die Verbruikerswetenskappe-kurrikulums volg, moet van die volgende praktiese tydperke kennis neem:

  • Jaar 2: drie dae aaneenlopend (Donderdag, Vrydag en Saterdag)
  • Jaar 3: drie dae aaneenlopend (Donderdag, Vrydag en Saterdag)
  • Jaar 4: drie dae aaneenlopend (Donderdag, Vrydag en Saterdag)

  Studente is self verantwoordelik om verblyf vir die verpligte praktiese tydperke te reël, en die onkoste aan die reis en verblyf is vir die student se eie rekening. 

  Koste per jaar

  • Aansoekfooi: R250.00
  • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2025)
  • Klasgeld: R43 030.00
  • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

  Beskikbare kurrikulums

  O225P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

  Spesifieke voorvereistes

  Afrikaans Huistaal 50%
  Engels Eerste Addisionele Taal 50%

  O226P Natuurwetenskappe Wiskunde en Lewenswetenskappe

  Spesifieke voorvereistes

  Wiskunde 50%
  Afrikaans Huistaal 50%
  Engels Eerste Addisionele Taal 50%

  O227P Natuurwetenskappe Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe

  Spesifieke voorvereistes

  Afrikaans Huistaal 50%
  Engels Eerste Addisionele Taal 50%

  Wiskunde of Wiskundige geletterdheid geslaag in matriek.

  O224P Tale

  Spesifieke voorvereistes

  Afrikaans Huistaal 60%
  Engels Eerste Addisionele Taal 60%

  O228P Verbruikerswetenskappe Verbruikerstudies en Besigheidstudies

  Spesifieke voorvereistes

  Afrikaans Huistaal 50%
  Engels Eerste Addisionele Taal 50%

  Verbruikerstudies 40% OF Gasvryheidstudies 40% op matriekvlak. 

  O229P Verbruikerswetenskappe Verbruikerstudies en Rekeningkunde

  Spesifieke voorvereistes

  Afrikaans Huistaal 50%
  Engels Eerste Addisionele Taal 50%

  Verbruikerstudies 40% OF Gasvryheidstudies 40% op matriekvlak. 
  Dit word aanbeveel dat Rekeningkunde op matriekvlak geslaag is.

  Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

  • Universiteitstoelating
  • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E’s op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

  Studente wat die Wiskunde en Lewenswetenskappe-kurrikulum (O227P) wil volg, moet vir Wiskunde SG 'n E-simbool behaal het.

  Studente wat die Verbruikerswetenskappe-kurrikulums (O228P en O229P) wil volg, moet vir Huishoudkunde SG 'n E-simbool behaal het. 

  Onderwyspraktyk

  Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in hoërskole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die hoërskool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde hoërskole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag hoërskole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die hoërskole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n hoërskool geplaas.  Let wel: Die student moet prakties by ‘n hoërskool vir onderwyspraktyk in die Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding doen en nie by ’n laerskool nie.

  PRAK433 begin reeds met die aanvang van die eerste skoolkwartaal. Vierdejaarstudente wat PRAK433 moet neem, moet kennis neem dat hulle amptelik geregistreer moet wees alvorens hulle met Onderwyspraktyk 4 in die skool mag begin. Die amptelike registrasie van vierdejaars vind vir hierdie rede normaalweg plaas in die laaste week voor die eerste skoolkwartaal ’n aanvang neem.

  Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK233, PRAK333 en PRAK433. Studente sal bewys moet lewer dat hierdie sertifikate behaal is alvorens die module geslaag kan word. 

   

  PRAK123

  Geen

  PRAK233

  ʼn Afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport

  PRAK333

  ʼn Keuse van EEN van die volgende:

  • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport; en
  • ʼn kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante
   opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite); en
  • erkende opleiding in berading of hulpverlening (moet deur ‘n geregistreerde opleidingsinstansie aangebied word, deur Aros goedgekeur word en as ten minste ses PD-punte geregistreer wees), byvoorbeeld:
   • traumaberading vir kinders (word deur verskeie instansies aangebied)
   • HI-/Vigs-berading (word deur Unisa aangebied)
   • verliesberading (word deur verskeie instansies aangebied)

  PRAK433

    Noodhulpsertifikaat (vlak 1)

  Kwalifikasie met onderskeiding

  ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van akademiese jaar 2, 3 en 4 behaal het, verwerf die kwalifikasie met onderskeiding.

   ʼn Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie kurrikulum geslaag het, insluitende WBSL112, OTOB122, OTOB212, NTOB222 en NTOB312. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.

  Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

  70% of meer vir [ENNT221 + ENNT311] / 2 

  Kurrikulums

  Kurrikulummodulelys

  O230P Algemeen met EBW in Seniorfase (Gr 7-9) en twee keusevakke vir VOO (Gr 10-12)
  O231P Algemeen met Natuurwetenskappe in Seniorfase (Gr 7-9) en twee keusevakke vir VOO (Gr 10-12)
  O232P Algemeen met Tale in Seniorfase (Gr 7-9) en twee keusevakke vir VOO (Gr 10-12)
  O225P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
  O226P Natuurwetenskappe Wiskunde en Lewenswetenskappe
  O227P Natuurwetenskappe Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe
  O224P Tale
  O228P Verbruikerswetenskappe Verbruikerstudies en Besigheidstudies
  O229P Verbruikerswetenskappe Verbruikerstudies en Rekeningkunde
  O221P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (Eindig 2025)
  O222P Natuurwetenskappe Wiskunde en Lewenswetenskappe (Eindig 2025)
  O223P Natuurwetenskappe Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe (Eindig 2025)
  O220P Tale (Eindig 2025)
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O230P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ABES111 Besigheidstudies vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  BESA111 Besigheidstudies 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
  REKA111 Rekeningkunde 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  BESA121 Besigheidstudies 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
  REKA121 Rekeningkunde 1B 6 6 Elektief REKA111 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AEKN121 Ekonomie vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  O230P Jaarvlak 1 totale krediete 124
  O230P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  AREK211 Rekeningkunde vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  BESA211 Besigheidstudies 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  REKA211 Rekeningkunde 2A 6 8 Elektief REKA121 Uitkomste
  Tweede kwartaal
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  REKM221 Rekeningkunde-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESM221 Besigheidstudiesmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  Vierde kwartaal
  BESA221 Besigheidstudies 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  REKA221 Rekeningkunde 2B 6 8 Elektief REKA211 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  O230P Jaarvlak 2 totale krediete 134
  O230P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  BESM321 Besigheidstudiesmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  REKM321 Rekeningkunde-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BESA311 Besigheidstudies 3A 6 10 Elektief Uitkomste
  ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  REKA311 Rekeningkunde 3A 6 10 Elektief REKA221 Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESA321 Besigheidstudies 3B 7 10 Elektief Uitkomste
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  REKA321 Rekeningkunde 3B 7 10 Elektief REKA311 Uitkomste
  O230P Jaarvlak 3 totale krediete 122
  O230P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BESA411 Besigheidstudies 4A 7 10 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  REKA411 Rekeningkunde 4A 7 10 Elektief REKA321 Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESM421 Besigheidstudiesmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  REKM421 Rekeningkunde-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  BESA421 Besigheidstudies 4B 7 10 Elektief Uitkomste
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  REKA421 Rekeningkunde 4B 7 10 Elektief REKA411 Uitkomste
  O230P Jaarvlak 4 totale krediete 124
  O230P O230P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O231P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ALWG111 Algemene Wetenskappe en Geografie 5 6 Elektief Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
  LWWA111 Lewenswetenskappe 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  WSGL111 Wiskundige Geletterdheid 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  LWWA121 Lewenswetenskappe 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
  WSGL121 Wiskundige Geletterdheid 1B 6 6 Elektief WSGL111 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ISTA121 Statistiek vir die Opvoedkunde 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  O231P Jaarvlak 1 totale krediete 124
  O231P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  FICH211 Fisiese Wetenskappe en Chemie 5 6 Elektief Uitkomste
  LWWA211 Lewenswetenskappe 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  WSGL211 Wiskundige Geletterdheid 2A 6 8 Elektief WSGL121 Uitkomste
  Tweede kwartaal
  LWWM221 Lewenswetenskappe-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  Derde kwartaal
  ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  WSGM221 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  LWWA221 Lewenswetenskappe 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  WSGL221 Wiskundige Geletterdheid 2B 6 8 Elektief WSGL211 Uitkomste
  O231P Jaarvlak 2 totale krediete 134
  O231P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  LWWM321 Lewenswetenskappe-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  WSGM321 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
  LWWA311 Lewenswetenskappe 3A 6 10 Elektief LWWA111, LWWA121, LWWA211, LWWA221 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  WSGL311 Wiskundige Geletterdheid 3A 6 10 Elektief WSGL221 Uitkomste
  Derde kwartaal
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  LWWA321 Lewenswetenskappe 3B 7 10 Elektief LWWA311 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  WSGL321 Wiskundige Geletterdheid 3B 7 10 Elektief WSGL311 Uitkomste
  O231P Jaarvlak 3 totale krediete 122
  O231P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  LWWA411 Lewenswetenskappe 4A 7 10 Elektief LWWA321 Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  WSGL411 Wiskundige Geletterdheid 4A 7 10 Elektief WSGL321 Uitkomste
  Derde kwartaal
  LWWM421 Lewenswetenskappe-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  WSGM421 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  LWWA421 Lewenswetenskappe 4B 7 10 Elektief LWWA411 Uitkomste
  WSGL421 Wiskundige Geletterdheid 4B 7 10 Elektief WSGL411 Uitkomste
  O231P Jaarvlak 4 totale krediete 124
  O231P O231P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O232P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFHA111 Afrikaans Huistaal 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENAA111 Engels Eerste Addisionele Taal 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
  TVOA111 Taalvlakonderrig Afrikaans 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFHA121 Afrikaans Huistaal 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENAA121 Engels Eerste Addisionele Taal 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  TVOE121 Taalvlakonderrig Engels 5 6 Elektief Uitkomste
  O232P Jaarvlak 1 totale krediete 124
  O232P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  AFHA221 Afrikaans Huistaal 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  ENAA211 Engels eerste addisionele taal 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  ITEG211 Tegnologie in die Onderwys 5 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ENAM221 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFKM221 Afrikaans Huistaalmetodologie 2 6 6 Elektief Uitkomste
  ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AFHA211 Afrikaans Huistaal 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  ENAA221 Engels eerste addisionele taal 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  O232P Jaarvlak 2 totale krediete 134
  O232P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  AFKM321 Afrikaans Huistaalmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  ENAM321 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFHA311 Afrikaans Huistaal 3A 6 10 Elektief Uitkomste
  ENAA311 Engels Eerste Addisionele Taal 3A 6 10 Elektief Uitkomste
  ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFHA321 Afrikaans Huistaal 3B 7 10 Elektief Uitkomste
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ENAA321 Engels Eerste Addisionele Taal 3B 7 10 Elektief Uitkomste
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  O232P Jaarvlak 3 totale krediete 122
  O232P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFHA411 Afrikaans Huistaal 4A 7 10 Elektief Uitkomste
  ENAA411 Engels Eerste Addisionele Taal 4A 7 10 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFKM421 Afrikaans Huistaalmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  ENAM421 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AFHA421 Afrikaans Huistaal 4B 7 10 Elektief Uitkomste
  ENAA421 Engels Eerste Addisionele Taal 4B 7 10 Elektief Uitkomste
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  O232P Jaarvlak 4 totale krediete 124
  O232P O232P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O225P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ABES111 Besigheidstudies vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  BESA111 Besigheidstudies 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
  REKA111 Rekeningkunde 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  BESA121 Besigheidstudies 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
  REKA121 Rekeningkunde 1B 6 6 Elektief REKA111 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AEKN121 Ekonomie vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  O225P Jaarvlak 1 totale krediete 124
  O225P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  AREK211 Rekeningkunde vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  BESA211 Besigheidstudies 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  REKA211 Rekeningkunde 2A 6 8 Elektief REKA121 Uitkomste
  Tweede kwartaal
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  REKM221 Rekeningkunde-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESM221 Besigheidstudiesmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  Vierde kwartaal
  BESA221 Besigheidstudies 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  REKA221 Rekeningkunde 2B 6 8 Elektief REKA211 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  O225P Jaarvlak 2 totale krediete 134
  O225P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  BESM321 Besigheidstudiesmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  REKM321 Rekeningkunde-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BESA311 Besigheidstudies 3A 6 10 Elektief Uitkomste
  ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  REKA311 Rekeningkunde 3A 6 10 Elektief REKA221 Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESA321 Besigheidstudies 3B 7 10 Elektief Uitkomste
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  REKA321 Rekeningkunde 3B 7 10 Elektief REKA311 Uitkomste
  O225P Jaarvlak 3 totale krediete 122
  O225P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BESA411 Besigheidstudies 4A 7 10 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  REKA411 Rekeningkunde 4A 7 10 Elektief REKA321 Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESM421 Besigheidstudiesmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  REKM421 Rekeningkunde-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  BESA421 Besigheidstudies 4B 7 10 Elektief Uitkomste
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  REKA421 Rekeningkunde 4B 7 10 Elektief REKA411 Uitkomste
  O225P Jaarvlak 4 totale krediete 124
  O225P O225P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O226P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ALWG111 Algemene Wetenskappe en Geografie 5 6 Elektief Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
  LWWA111 Lewenswetenskappe 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  WSKA111 Wiskunde 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  LWWA121 Lewenswetenskappe 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
  WSKA121 Wiskunde 1B 6 6 Elektief WSKA111 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ISTA121 Statistiek vir die Opvoedkunde 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  O226P Jaarvlak 1 totale krediete 124
  O226P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  FICH211 Fisiese Wetenskappe en Chemie 5 6 Elektief Uitkomste
  LWWA211 Lewenswetenskappe 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  WSKA211 Wiskunde 2A 6 8 Elektief WSKA121 Uitkomste
  Tweede kwartaal
  LWWM221 Lewenswetenskappe-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  Derde kwartaal
  ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  WSKM221 Wiskunde-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  LWWA221 Lewenswetenskappe 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  WSKA221 Wiskunde 2B 6 8 Elektief WSKA211 Uitkomste
  O226P Jaarvlak 2 totale krediete 134
  O226P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  LWWM321 Lewenswetenskappe-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  WSKM321 Wiskunde-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
  LWWA311 Lewenswetenskappe 3A 6 10 Elektief LWWA111, LWWA121, LWWA211, LWWA221 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  WSKA311 Wiskunde 3A 6 10 Elektief WSKA221 Uitkomste
  Derde kwartaal
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  LWWA321 Lewenswetenskappe 3B 7 10 Elektief LWWA311 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  WSKA321 Wiskunde 3B 7 10 Elektief WSKA311 Uitkomste
  O226P Jaarvlak 3 totale krediete 122
  O226P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  LWWA411 Lewenswetenskappe 4A 7 10 Elektief LWWA321 Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  WSKA411 Wiskunde 4A 7 10 Elektief WSGL321 Uitkomste
  Derde kwartaal
  LWWM421 Lewenswetenskappe-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  WSKM421 Wiskunde-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  LWWA421 Lewenswetenskappe 4B 7 10 Elektief LWWA411 Uitkomste
  WSKA421 Wiskunde 4B 7 10 Elektief WSKA411 Uitkomste
  O226P Jaarvlak 4 totale krediete 124
  O226P O226P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O227P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ALWG111 Algemene Wetenskappe en Geografie 5 6 Elektief Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
  LWWA111 Lewenswetenskappe 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  WSGL111 Wiskundige Geletterdheid 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  LWWA121 Lewenswetenskappe 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
  WSGL121 Wiskundige Geletterdheid 1B 6 6 Elektief WSGL111 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ISTA121 Statistiek vir die Opvoedkunde 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  O227P Jaarvlak 1 totale krediete 124
  O227P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  FICH211 Fisiese Wetenskappe en Chemie 5 6 Elektief Uitkomste
  LWWA211 Lewenswetenskappe 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  WSGL211 Wiskundige Geletterdheid 2A 6 8 Elektief WSGL121 Uitkomste
  Tweede kwartaal
  LWWM221 Lewenswetenskappe-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  Derde kwartaal
  ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  WSGM221 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  LWWA221 Lewenswetenskappe 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  WSGL221 Wiskundige Geletterdheid 2B 6 8 Elektief WSGL211 Uitkomste
  O227P Jaarvlak 2 totale krediete 134
  O227P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  LWWM321 Lewenswetenskappe-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  WSGM321 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
  LWWA311 Lewenswetenskappe 3A 6 10 Elektief LWWA111, LWWA121, LWWA211, LWWA221 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  WSGL311 Wiskundige Geletterdheid 3A 6 10 Elektief WSGL221 Uitkomste
  Derde kwartaal
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  LWWA321 Lewenswetenskappe 3B 7 10 Elektief LWWA311 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  WSGL321 Wiskundige Geletterdheid 3B 7 10 Elektief WSGL311 Uitkomste
  O227P Jaarvlak 3 totale krediete 122
  O227P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  LWWA411 Lewenswetenskappe 4A 7 10 Elektief LWWA321 Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  WSGL411 Wiskundige Geletterdheid 4A 7 10 Elektief WSGL321 Uitkomste
  Derde kwartaal
  LWWM421 Lewenswetenskappe-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  WSGM421 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  LWWA421 Lewenswetenskappe 4B 7 10 Elektief LWWA411 Uitkomste
  WSGL421 Wiskundige Geletterdheid 4B 7 10 Elektief WSGL411 Uitkomste
  O227P Jaarvlak 4 totale krediete 124
  O227P O227P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O224P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFHA111 Afrikaans Huistaal 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENAA111 Engels Eerste Addisionele Taal 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
  TVOA111 Taalvlakonderrig Afrikaans 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFHA121 Afrikaans Huistaal 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENAA121 Engels Eerste Addisionele Taal 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  TVOE121 Taalvlakonderrig Engels 5 6 Elektief Uitkomste
  O224P Jaarvlak 1 totale krediete 124
  O224P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  AFHA221 Afrikaans Huistaal 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  ENAA211 Engels eerste addisionele taal 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  ITEG211 Tegnologie in die Onderwys 5 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ENAM221 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFKM221 Afrikaans Huistaalmetodologie 2 6 6 Elektief Uitkomste
  ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AFHA211 Afrikaans Huistaal 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  ENAA221 Engels eerste addisionele taal 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  O224P Jaarvlak 2 totale krediete 134
  O224P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  AFKM321 Afrikaans Huistaalmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  ENAM321 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFHA311 Afrikaans Huistaal 3A 6 10 Elektief Uitkomste
  ENAA311 Engels Eerste Addisionele Taal 3A 6 10 Elektief Uitkomste
  ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFHA321 Afrikaans Huistaal 3B 7 10 Elektief Uitkomste
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ENAA321 Engels Eerste Addisionele Taal 3B 7 10 Elektief Uitkomste
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  O224P Jaarvlak 3 totale krediete 122
  O224P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFHA411 Afrikaans Huistaal 4A 7 10 Elektief Uitkomste
  ENAA411 Engels Eerste Addisionele Taal 4A 7 10 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFKM421 Afrikaans Huistaalmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  ENAM421 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AFHA421 Afrikaans Huistaal 4B 7 10 Elektief Uitkomste
  ENAA421 Engels Eerste Addisionele Taal 4B 7 10 Elektief Uitkomste
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  O224P Jaarvlak 4 totale krediete 124
  O224P O224P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O228P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ABES111 Besigheidstudies vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  BESA111 Besigheidstudies 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  VERA111 Verbruikerstudie 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  BESA121 Besigheidstudies 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
  VERA121 Verbruikerstudie 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AEKN121 Ekonomie vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  O228P Jaarvlak 1 totale krediete 124
  O228P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  AREK211 Rekeningkunde vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  BESA211 Besigheidstudies 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  VERA211 Verbruikerstudies 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  VERM221 Verbruikerstudies-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESM221 Besigheidstudiesmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  Vierde kwartaal
  BESA221 Besigheidstudies 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  VERA221 Verbruikerstudies 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  O228P Jaarvlak 2 totale krediete 134
  O228P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  BESM321 Besigheidstudiesmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  VERM321 Verbruikerstudies-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BESA311 Besigheidstudies 3A 6 10 Elektief Uitkomste
  ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  VERA311 Verbruikerstudies 3A 6 10 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESA321 Besigheidstudies 3B 7 10 Elektief Uitkomste
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  VERA321 Verbruikerstudies 3B 7 10 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  O228P Jaarvlak 3 totale krediete 122
  O228P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BESA411 Besigheidstudies 4A 7 10 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  VERA411 Verbruikerstudies 4A 7 10 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESM421 Besigheidstudiesmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  VERM421 Verbruikerstudies-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  BESA421 Besigheidstudies 4B 7 10 Elektief Uitkomste
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  VERA421 Verbruikerstudies 4B 7 10 Elektief Uitkomste
  O228P Jaarvlak 4 totale krediete 124
  O228P O228P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O229P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ABES111 Besigheidstudies vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  REKA111 Rekeningkunde 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  VERA111 Verbruikerstudie 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
  REKA121 Rekeningkunde 1B 6 6 Elektief REKA111 Uitkomste
  VERA121 Verbruikerstudie 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AEKN121 Ekonomie vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  O229P Jaarvlak 1 totale krediete 124
  O229P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  AREK211 Rekeningkunde vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  REKA211 Rekeningkunde 2A 6 8 Elektief REKA121 Uitkomste
  VERA211 Verbruikerstudies 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  REKM221 Rekeningkunde-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  VERM221 Verbruikerstudies-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  Vierde kwartaal
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  REKA221 Rekeningkunde 2B 6 8 Elektief REKA211 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  VERA221 Verbruikerstudies 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  O229P Jaarvlak 2 totale krediete 134
  O229P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  REKM321 Rekeningkunde-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  VERM321 Verbruikerstudies-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  REKA311 Rekeningkunde 3A 6 10 Elektief REKA221 Uitkomste
  VERA311 Verbruikerstudies 3A 6 10 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  VERA321 Verbruikerstudies 3B 7 10 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  REKA321 Rekeningkunde 3B 7 10 Elektief REKA311 Uitkomste
  O229P Jaarvlak 3 totale krediete 122
  O229P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  REKA411 Rekeningkunde 4A 7 10 Elektief REKA321 Uitkomste
  VERA411 Verbruikerstudies 4A 7 10 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  REKM421 Rekeningkunde-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  VERM421 Verbruikerstudies-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  REKA421 Rekeningkunde 4B 7 10 Elektief REKA411 Uitkomste
  VERA421 Verbruikerstudies 4B 7 10 Elektief Uitkomste
  O229P Jaarvlak 4 totale krediete 124
  O229P O229P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O221P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  OWRR112 Onderwysreg 5 6 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ABES111 Besigheidstudies vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  BESA111 Besigheidstudies 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  REKA111 Rekeningkunde 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  BESA121 Besigheidstudies 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ONBS122 Klaskamerbestuur 5 10 Kern Uitkomste
  PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
  REKA121 Rekeningkunde 1B 6 6 Elektief REKA111 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  Vierde kwartaal
  AEKN121 Ekonomie vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS122 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 10 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  O221P Jaarvlak 1 totale krediete 120
  O221P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  AREK211 Rekeningkunde vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  BESA211 Besigheidstudies 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  REKA211 Rekeningkunde 2A 6 8 Elektief REKA121 Uitkomste
  Tweede kwartaal
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  REKM221 Rekeningkunde-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESM221 Besigheidstudiesmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
  LOND221 Leerondersteuning 2 6 10 Kern OPVS122, PRAK233 Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  BESA221 Besigheidstudies 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  REKA221 Rekeningkunde 2B 6 8 Elektief REKA211 Uitkomste
  O221P Jaarvlak 2 totale krediete 126
  O221P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  BESM321 Besigheidstudiesmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  REKM321 Rekeningkunde-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BESA311 Besigheidstudies 3A 6 10 Elektief Uitkomste
  ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  REKA311 Rekeningkunde 3A 6 10 Elektief REKA221 Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESA321 Besigheidstudies 3B 7 10 Elektief Uitkomste
  FILO323 Filosofie van die Opvoedkunde 4A SF & VOO 7 12 Kern Uitkomste
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  REKA321 Rekeningkunde 3B 7 10 Elektief REKA311 Uitkomste
  O221P Jaarvlak 3 totale krediete 122
  O221P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  NAVT411 Navorsingsteorie 7 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BESA411 Besigheidstudies 4A 7 10 Elektief Uitkomste
  OPVS411 Opvoedkundige Sielkunde 4 7 12 Kern OPVS122, Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  REKA411 Rekeningkunde 4A 7 10 Elektief REKA321 Uitkomste
  Derde kwartaal
  BESM421 Besigheidstudiesmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  NAVP421 Navorsingsprojek 7 12 Kern NAVT411 Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  REKM421 Rekeningkunde-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  BESA421 Besigheidstudies 4B 7 10 Elektief Uitkomste
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  REKA421 Rekeningkunde 4B 7 10 Elektief REKA411 Uitkomste
  O221P Jaarvlak 4 totale krediete 136
  O221P O221P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O222P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  OWRR112 Onderwysreg 5 6 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ALWW111 Lewenswetenskappe vir Natuurwetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  LWWA111 Lewenswetenskappe 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  WSKA111 Wiskunde 1A 5 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  LWWA121 Lewenswetenskappe 1B 6 6 Elektief Uitkomste
  ONBS122 Klaskamerbestuur 5 10 Kern Uitkomste
  PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  WSKA121 Wiskunde 1B 6 6 Elektief WSKA111 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ISTA121 Statistiek vir die Opvoedkunde 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS122 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 10 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  O222P Jaarvlak 1 totale krediete 120
  O222P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  AWET211 Fisiese Wetenskappe vir Natuurwetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief Uitkomste
  LWWA211 Lewenswetenskappe 2A 6 8 Elektief Uitkomste
  WSKA211 Wiskunde 2A 6 8 Elektief WSKA121 Uitkomste
  Tweede kwartaal
  LWWM221 Lewenswetenskappe-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  Derde kwartaal
  ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
  LOND221 Leerondersteuning 2 6 10 Kern OPVS122, PRAK233 Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
  WSKM221 Wiskunde-metodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  LWWA221 Lewenswetenskappe 2B 6 8 Elektief Uitkomste
  WSKA221 Wiskunde 2B 6 8 Elektief WSKA211 Uitkomste
  O222P Jaarvlak 2 totale krediete 126
  O222P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  LWWM321 Lewenswetenskappe-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  WSKM321 Wiskunde-metodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
  LWWA311 Lewenswetenskappe 3A 6 10 Elektief LWWA111, LWWA121, LWWA211, LWWA221 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  WSKA311 Wiskunde 3A 6 10 Elektief WSKA221 Uitkomste
  Derde kwartaal
  FILO323 Filosofie van die Opvoedkunde 4A SF & VOO 7 12 Kern Uitkomste
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  LWWA321 Lewenswetenskappe 3B 7 10 Elektief LWWA311 Uitkomste
  PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  WSKA321 Wiskunde 3B 7 10 Elektief WSKA311 Uitkomste
  O222P Jaarvlak 3 totale krediete 122
  O222P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  NAVT411 Navorsingsteorie 7 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  LWWA411 Lewenswetenskappe 4A 7 10 Elektief LWWA321 Uitkomste
  OPVS411 Opvoedkundige Sielkunde 4 7 12 Kern OPVS122, Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  WSKA411 Wiskunde 4A 7 10 Elektief WSGL321 Uitkomste
  Derde kwartaal
  LWWM421 Lewenswetenskappe-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  NAVP421 Navorsingsprojek 7 12 Kern NAVT411 Uitkomste
  PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
  WSKM421 Wiskunde-metodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  LWWA421 Lewenswetenskappe 4B 7 10 Elektief LWWA411 Uitkomste
  WSKA421 Wiskunde 4B 7 10 Elektief WSKA411 Uitkomste
  O222P Jaarvlak 4 totale krediete 136
  O222P O222P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O223P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel