Terug na bo

BEd in Intermediêre Fase-onderrig (SAKO-nr. 97189)

Hierdie fase strek van graad 4 tot 7.  In hierdie fase word 'n werkswyse gevolg wat meer tegnies georiënteerd is.  Verder is die wyse waarop akademiese vaardighede bevorder word ook meer gespesialiseerd.  Die kennis waaraan leerders blootgestel word, word duidelik in hierdie fase omskryf.  Leerdissiplines in hierdie fase sluit Tale, Wiskunde, Natuurwetenskappe en Sosiale Wetenskappe in.  Die onderwyser moet akademiese vaardighede se basiese beginsels in hierdie fase ontwikkel.  Daarom is die vakkennis van opvoedkundiges in die Intermediêre Fase meer uitgebreid.  Die behoefte aan onderwysers in hierdie fase is geweldig groot.

Koste per jaar vir beide spesialiseringsrigtings 

 • Aansoekfooi: R250
 • Registrasie: R3 500 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2023)
 • Klasgeld: R 46 950  (eerste deposito ingesluit)
 • Handboeke: ongeveer R7 000

1. Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met diplomatoelating
 • NKR-vlak: 7
 • Minimum tydperk: 4 jaar
 • Aros-toelatingspunt: 600
 • Toelating waglys: 600


2. Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van direkte kontaksessies en/of interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.


3. Koste per jaar

 • Aansoekfooi: R250.00
 • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2023)
 • Klasgeld: R44 380.00
 • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00


4. Beskikbare kurrikulums

O213P Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%

O212P Wiskunde en Natuurwetenskappe

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%
Wiskunde 50%

5. Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

 • Universiteitstoelating
 • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E’s op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

Studente wat die Wiskunde en Natuurwetenskappe-kurrikulums (O210P en O212P) wil volg, moet vir Wiskunde SG 'n E-simbool behaal het.


6. Onderwyspraktyk

Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in skole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die skool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke Departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde skole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag skole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die skole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n skool geplaas.

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK232, PRAK332 en PRAK432. Studente sal bewys moet lewer dat hierdie sertifikate behaal is alvorens die module geslaag kan word.

PRAK122

Geen

PRAK232

ʼn Afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport

PRAK332

ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:      

 • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport;
 • ʼn kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite); en
 • ‘n erkende hulpverleningskursus soos Mind Moves Institute se leeropkikker-werkswinkels.

PRAK432

Noodhulpsertifikaat (vlak 1)


7. Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van akademiese jaar 2, 3 en 4 behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

ʼn Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie program geslaag het, insluitende RELS111, BYBK121, BYBK211, BYBK221, BYBK311, BYBK321 en BYBK411 of WBSL111, OTOB121, OTOB211, NTOB221 en NTOB311. Ten einde ’n onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.


8. Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

O210P en O211P   

70% of meer vir [(ENGT311 {modulepunt} + ENGT321 {modulepunt} +  ENGT411 {modulepunt} ) / 3 + ENGT421 {mondelingpunt} ]  / 2

O212P en O213P   

70% of meer vir [(ENGT311 {modulepunt} + ENGT321 {modulepunt} + ENGT412 {modulepunt} ) / 3 + ENGT422 {mondelingpunt} ]  / 2


9. Bepalings met betrekking tot voorwaardelike toelating

Kandidate wat in besit is van 'n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) en nie oor universiteitstoelating beskik nie, word outomaties vir twee bykomende modules geregistreer wat dien as brugmodules. Die brugmodules is KRIT (Kritiese Denke en Probleemoplossing) en LEER (Leer- en Lewensstrategieë) en word in die eerste semester van die eerste jaar saam met die BEd-kurrikulum gevolg.  

 • Indien 'n student wat die brugmodules neem, een of beide van hierdie modules nie in die eerste semester van die eerste jaar slaag nie, is daar 'n finale geleentheid daartoe gedurende die eerste semester van die tweede jaar. Sou 'n student enige van die brugmodules daarna steeds nie slaag nie, sal die student se studies getermineer word aangesien dit die voorwaarde vir toelating was.
 • Aros doen by Universities SA (USAf) aansoek vir voorwaardelike toelating vir studente wat nie oor universiteitstoelating beskik nie. Hierdie aansoek word in April ingedien nadat die student vir die eerste jaar geregistreer is.

 • Sodra studente die volle eerste studiejaar suksesvol voltooi het, insluitend die twee brugmodules, word daar by USAf aansoek gedoen vir universiteitstoelating.

 • Studente is verantwoordelik vir die aansoekkostes by USAf wat teen die student se rekening gehef sal word. Hierdie kostes is 'n eenmalige koste tensy die vereistes nie binne die gestelde spertydperk nagekom is nie.
 • Neem kennis dat USAf nie dokumente (identiteitsdokumente en matrieksertifikate) aanvaar wat deur die SAPD of die Poskantoor gesertifiseer is nie. Studente moet asseblief kennis neem dat beëdiging van die dokumente vir USAf-doeleindes by 'n notaris gedoen moet word, anders word dit nie deur USAf aanvaar nie.  'n Notaris is 'n prokureur wat 'n verdere eksamen gesryf het en 'n aanvullende kwalifikasie verwerf het.   Neem kennis dat sertifisering gratis is.  Indien Aros dus nie nou korrekte gesertifiseerde dokumente vir USAf-doeleindes ontvang het nie, sal Akademiese Administrasie u volgende jaar kontak wanneer daar by USAf aansoek gedoen moet word.

'n Student se studie kan na vier formele waarskuwings getermineer word indien die student 36 en meer krediete per semester nie slaag nie.

10. Kurrikulums en voorvereistes


Kurrikulums

O213P Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe
O212P Wiskunde en Natuurwetenskappe
O211P Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe (Eindig 2025)
O210P Wiskunde en Natuurwetenskappe (Eindig 2025)
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Fundamenteel
AFRL111 0 AFRL111 1 SEPE222 6
AKAG135 5 AKAG135 5
ENGR121 0 ENGR121 1
INRV111 6
Kern
DIDA111 12 ASSE211 12 LOND313 12 FILO413 12 ONBS121 12 NTOB221 6 KURS321 12 FILO421 12
OWRR111 12 OPVS211 12 NTOB311 6 INAV411 12 OPVS121 12 OPVS221 12 ONSA321 6 LOND421 12
WBSL111 6 OTOB211 6 LOND411 12 OTOB121 6
Elektief
AFRO112 6 AFRO212 6 AFRO312 6 AFRO412 6 ENGT122 6 AFRO222 6 AFRO322 6 AFRO422 6
IWIS111 6 ENGT212 6 ENGT311 6 ENGT412 6 IEBW121 6 ENGT222 6 ENGT321 6 ENGT422 6
WISO111 6 LVON212 6 LVON312 6 LVON412 6 LVON122 6 LVON222 6 LVON322 6 LVON422 6
WTEG111 6 PRAK232 12 PRAK332 12 PRAK432 12 PRAK122 12 PRAK232 12 PRAK332 12 PRAK432 12
SWET212 6 SWET312 6 SWET412 6 SWET122 6 SWET222 6 SWET322 6 SWET422 6
Brug
KRIT111 0
LEER113 0
Totaal
65 66 54 72 73 60 54 60
Kurrikulumtotaal
504
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Fundamenteel
AFRL111 0 AFRL111 1 SEPE222 6
AKAG135 5 AKAG135 5
ENGR121 0 ENGR121 1
INRV111 6
Kern
DIDA111 12 ASSE211 12 LOND313 12 FILO413 12 ONBS121 12 NTOB221 6 KURS321 12 FILO421 12
OWRR111 12 OPVS211 12 NTOB311 6 INAV411 12 OPVS121 12 OPVS221 12 ONSA321 6 LOND421 12
WBSL111 6 OTOB211 6 LOND411 12 OTOB121 6
Elektief
AFRO112 6 AFRO212 6 AFRO312 6 AFRO412 6 ENGT122 6 AFRO222 6 AFRO322 6 AFRO422 6
GVWO111 6 ENGT212 6 ENGT311 6 ENGT412 6 IEBW121 6 ENGT222 6 ENGT321 6 ENGT422 6
LVON111 6 PRAK232 12 PRAK332 12 PRAK432 12 PRAK122 12 PRAK232 12 PRAK332 12 PRAK432 12
SWET112 6 WISO212 6 WISO312 6 WISO412 6 WISO122 6 WISO222 6 WISO322 6 WISO422 6
WTEG211 6 WTEG311 6 WTEG411 6 WTEG121 6 WTEG221 6 WTEG321 6 WTEG421 6
Brug
KRIT111 0
LEER113 0
Totaal
65 66 54 72 73 60 54 60
Kurrikulumtotaal
504
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Fundamenteel
AFRL111 0 AFRL111 1 SEPE221 12
ENGR121 0 ENGR121 1
INRV111 6
Kern
DIDA111 12 ASSE211 12 BYBK311 6 BYBK411 6 BYBK121 6 BYBK221 6 BYBK321 6 FILO421 12
ONSA111 12 BYBK211 6 LOND311 12 LOND411 12 ONBS121 12 OPVS221 12 FILO321 12 LOND421 12
RELS111 6 OPVS211 12 OOVO311 6 NAVT411 12 OPVS121 12 KURS321 12 NAVP421 12
SPED311 12
Elektief
AFRO111 8 AFRO211 8 AFRO311 8 AFRO411 8 IEBW121 6 AFRO221 8 AFRO321 8 AFRO421 8
IWIS111 6 ENGT211 6 ENGT311 6 ENGT411 6 PRAK122 12 ENGT221 6 ENGT321 6 ENGT421 6
WISO111 6 LVON211 6 LVON311 6 LVON411 6 LVON221 6 LVON321 6 LVON421 6
WTEG111 6 PRAK232 12 PRAK332 12 PRAK432 12 PRAK232 12 PRAK332 12 PRAK432 12
SWET211 6 SWET311 6 SWET411 6 SWET221 6 SWET321 6 SWET421 6
Brug
KRIT111 0
LEER113 0
Totaal
62 68 74 68 50 68 68 74
Kurrikulumtotaal
532
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Fundamenteel
AFRL111 0 AFRL111 1 SEPE221 12
ENGR121 0 ENGR121 1
INRV111 6
Kern
DIDA111 12 ASSE211 12 BYBK311 6 BYBK411 6 BYBK121 6 BYBK221 6 BYBK321 6 FILO421 12
ONSA111 12 BYBK211 6 LOND311 12 LOND411 12 ONBS121 12 OPVS221 12 FILO321 12 LOND421 12
RELS111 6 OPVS211 12 OOVO311 6 NAVT411 12 OPVS121 12 KURS321 12 NAVP421 12
SPED311 12
Elektief
AFRO111 8 AFRO211 8 AFRO311 8 AFRO411 8 IEBW121 6 AFRO221 8 AFRO321 8 AFRO421 8
LVON111 6 ENGT211 6 ENGT311 6 ENGT411 6 PRAK122 12 ENGT221 6 ENGT321 6 ENGT421 6
PRAK232 12 PRAK332 12 PRAK432 12 WTEG121 6 PRAK232 12 PRAK332 12 PRAK432 12
WISO211 6 WISO311 6 WISO411 6 WISO221 6 WISO321 6 WISO421 6
WTEG211 6 WTEG311 6 WTEG411 6 WTEG221 6 WTEG321 6 WTEG421 6
Brug
KRIT111 0
LEER113 0
Totaal
50 68 74 68 56 68 68 74
Kurrikulumtotaal
526

Kwalifikasiemodulelys

O213P Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe
O212P Wiskunde en Natuurwetenskappe
O211P Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe (Eindig 2025)
O210P Wiskunde en Natuurwetenskappe (Eindig 2025)
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O213P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFRO112 Afrikaans Huistaalonderrig 1 5 6 Elektief
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel
IWIS111 Elementêre Wiskunde vir Intermediêre Fase 5 6 Elektief
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug
OWRR111 Onderwysreg 5 12 Kern
WBSL111 Wêreldbeskouingsleer 1A 5 6 Kern
WISO111 Oriëntering tot Wiskunde-onderrig 5 6 Elektief
WTEG111 Oriëntering tot Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 5 6 Elektief
Tweede Semester
ENGT122 English First Additional Language Teaching 1 5 6 Elektief
IEBW121 Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5 6 Elektief
LVON122 Lewensvaardighede-onderrig 1 5 6 Elektief
ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern
OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern
OTOB121 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
PRAK122 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief
SWET122 Sosiale Wetenskappe-onderrig 1 5 6 Elektief
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel
AKAG135 Akademiese Geletterdheid 5 10 Fundamenteel
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel
O213P Jaarvlak 1 totale krediete 138
O213P Jaarvlak 2
Eerste Semester
AFRO212 Afrikaans Huistaalonderrig 2A 6 6 Elektief
ASSE211 Assessering 6 12 Kern
ENGT212 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2A 6 6 Elektief
LVON212 Lewensvaardighede-onderrig 2A 5 6 Elektief
OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121
OTOB211 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
SWET212 Sosiale Wetenskappe-onderrig 2A 6 6 Elektief
Tweede Semester
AFRO222 Afrikaans Huistaalonderrig 2B 6 6 Elektief
ENGT222 English First Additional Language Teaching 2B 6 6 Elektief
LVON222 Lewensvaardighede-onderrig 2B 6 6 Elektief
NTOB221 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211
SEPE222 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel
SWET222 Sosiale Wetenskappe-onderrig 2B 6 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK122
O213P Jaarvlak 2 totale krediete 126
O213P Jaarvlak 3
Eerste Semester
AFRO312 Afrikaans Huistaalonderrig 3A 6 6 Elektief
ENGT311 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3A 6 6 Elektief
LOND313 Leerondersteuning 3 6 12 Kern OPVS121, OPVS211, OPVS221
LVON312 Lewensvaardighede-onderrig 3A 6 6 Elektief
NTOB311 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
SWET312 Sosiale Wetenskappe-onderrig 3A 6 6 Elektief
Tweede Semester
AFRO322 Afrikaans Huistaalonderrig 3B 6 6 Elektief
ENGT321 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3B 6 6 Elektief
KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern
LVON322 Lewensvaardighede-onderrig 3B 6 6 Elektief
ONSA321 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern
SWET322 Sosiale Wetenskappe-onderrig 3B 6 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK232
O213P Jaarvlak 3 totale krediete 108
O213P Jaarvlak 4
Eerste Semester
AFRO412 Afrikaans Huistaalonderrig 4A 7 6 Elektief
ENGT412 English First Additional Language Teaching 4A 6 6 Elektief
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern
LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311
LVON412 Lewensvaardighede-onderrig 4A 7 6 Elektief
SWET412 Sosiale Wetenskappe-onderrig 4A 7 6 Elektief
Tweede Semester
AFRO422 Afrikaans Huistaalonderrig 4B 7 6 Elektief
ENGT422 English First Additional Language Teaching 4B 6 6 Elektief
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern
LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411
LVON422 Lewensvaardighede-onderrig 4B 7 6 Elektief
SWET422 Sosiale Wetenskappe-onderrig 4B 7 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 24 Elektief PRAK332
O213P Jaarvlak 4 totale krediete 132
O213P O213P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O212P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFRO112 Afrikaans Huistaalonderrig 1 5 6 Elektief
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern
GVWO111 Grondslag van Wiskunde-onderrig 5 6 Elektief
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug
LVON111 Oriëntering tot Lewensvaardighede-onderrig 5 6 Elektief
OWRR111 Onderwysreg 5 12 Kern
SWET112 Oriëntering tot Sosiale Wetenskappe-onderrig 5 6 Elektief
WBSL111 Wêreldbeskouingsleer 1A 5 6 Kern
Tweede Semester
ENGT122 English First Additional Language Teaching 1 5 6 Elektief
IEBW121 Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5 6 Elektief
ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern
OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern
OTOB121 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
PRAK122 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief
WISO122 Wiskunde-onderrig 1 5 6 Elektief GVWO111
WTEG121 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 1 5 6 Elektief
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel
AKAG135 Akademiese Geletterdheid 5 10 Fundamenteel
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel
O212P Jaarvlak 1 totale krediete 138
O212P Jaarvlak 2
Eerste Semester
AFRO212 Afrikaans Huistaalonderrig 2A 6 6 Elektief
ASSE211 Assessering 6 12 Kern
ENGT212 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2A 6 6 Elektief
OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121
OTOB211 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
WISO212 Wiskunde-onderrig 2A 6 6 Elektief WISO122
WTEG211 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 2A 6 6 Elektief
Tweede Semester
AFRO222 Afrikaans Huistaalonderrig 2B 6 6 Elektief
ENGT222 English First Additional Language Teaching 2B 6 6 Elektief
NTOB221 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211
SEPE222 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel
WISO222 Wiskunde-onderrig 2B 6 6 Elektief WISO212
WTEG221 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 2B 6 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK122
O212P Jaarvlak 2 totale krediete 126
O212P Jaarvlak 3
Eerste Semester
AFRO312 Afrikaans Huistaalonderrig 3A 6 6 Elektief
ENGT311 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3A 6 6 Elektief
LOND313 Leerondersteuning 3 6 12 Kern OPVS121, OPVS211, OPVS221
NTOB311 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
WISO312 Wiskunde-onderrig 3A 6 6 Elektief WISO222
WTEG311 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 3A 6 6 Elektief
Tweede Semester
AFRO322 Afrikaans Huistaalonderrig 3B 6 6 Elektief
ENGT321 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3B 6 6 Elektief
KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern
ONSA321 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern
WISO322 Wiskunde-onderrig 3B 6 6 Elektief WISO312
WTEG321 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 3B 6 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK232
O212P Jaarvlak 3 totale krediete 108
O212P Jaarvlak 4
Eerste Semester
AFRO412 Afrikaans Huistaalonderrig 4A 7 6 Elektief
ENGT412 English First Additional Language Teaching 4A 6 6 Elektief
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern
LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311
WISO412 Wiskunde-onderrig 4A 7 6 Elektief WISO322
WTEG411 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 4A 7 6 Elektief
Tweede Semester
AFRO422 Afrikaans Huistaalonderrig 4B 7 6 Elektief
ENGT422 English First Additional Language Teaching 4B 6 6 Elektief
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern
LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411
WISO422 Wiskunde-onderrig 4B 7 6 Elektief WISS511
WTEG421 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 4B 7 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 24 Elektief PRAK332
O212P Jaarvlak 4 totale krediete 132
O212P O212P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O211P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFRO111 Afrikaans Huistaalonderrig 1 5 8 Elektief
AKAG112 Akademiese Geletterdheid 5 4 Fundamenteel
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel
IWIS111 Elementêre Wiskunde vir Intermediêre Fase 5 6 Elektief
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug
ONSA111 Onderwys in Suid-Afrika 5 12 Kern
RELS111 Religiestudies 5 6 Kern
WISO111 Oriëntering tot Wiskunde-onderrig 5 6 Elektief
WTEG111 Oriëntering tot Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 5 6 Elektief
Tweede Semester
BYBK121 Bybelkunde 1 5 6 Kern
ENGT121 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 1 5 6 Elektief
IEBW121 Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5 6 Elektief
LVON121 Lewensvaardighede-onderrig 1 5 6 Elektief
ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern
OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern
PRAK122 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief
SWET121 Sosiale Wetenskappe-onderrig 1 5 6 Elektief
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel
O211P Jaarvlak 1 totale krediete 134
O211P Jaarvlak 2
Eerste Semester
AFRO211 Afrikaans Huistaalonderrig 2A 6 8 Elektief
ASSE211 Assessering 6 12 Kern
BYBK211 Bybelkunde 2A 6 6 Kern
ENGT211 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2A 6 6 Elektief
LVON211 Lewensvaardighede-onderrig 2A 5 6 Elektief
OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121
SWET211 Sosiale Wetenskappe-onderrig 2A 6 6 Elektief
Tweede Semester
AFRO221 Afrikaans Huistaalonderrig 2B 6 8 Elektief
BYBK221 Bybelkunde 2B 6 6 Kern
ENGT221 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2B 6 6 Elektief
LVON221 Lewensvaardighede-onderrig 2B 6 6 Elektief
OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211
SEPE221 Sepedi-kommunikasievlak 5 12 Fundamenteel
SWET221 Sosiale Wetenskappe-onderrig 2B 6 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK122
O211P Jaarvlak 2 totale krediete 136
O211P Jaarvlak 3
Eerste Semester
AFRO311 Afrikaans Huistaalonderrig 3A 6 8 Elektief
BYBK311 Bybelkunde 3A 6 6 Kern
ENGT311 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3A 6 6 Elektief
LOND311 Leerondersteuning 3 7 12 Kern OPVS121, OPVS211
LVON311 Lewensvaardighede-onderrig 3A 6 6 Elektief
OOVO311 Omgewingsopvoeding vir Volhoubare Ontwikkeling 6 6 Kern
SPED311 Sosiopedagogiek 6 12 Kern
SWET311 Sosiale Wetenskappe-onderrig 3A 6 6 Elektief
Tweede Semester
AFRO321 Afrikaans Huistaalonderrig 3B 6 8 Elektief
BYBK321 Bybelkunde 3B 6 6 Kern
ENGT321 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3B 6 6 Elektief
FILO321 Filosofie van die Opvoedkunde 3 7 12 Kern
KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern
LVON321 Lewensvaardighede-onderrig 3B 6 6 Elektief
SWET321 Sosiale Wetenskappe-onderrig 3B 6 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK232
O211P Jaarvlak 3 totale krediete 142
O211P Jaarvlak 4
Eerste Semester
AFRO411 Afrikaans Huistaalonderrig 4A 7 8 Elektief
BYBK411 Bybelkunde 4 7 6 Kern
ENGT411 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 4A 6 6 Elektief
LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311
LVON411 Lewensvaardighede-onderrig 4A 7 6 Elektief
NAVT411 Navorsingsteorie 7 12 Kern
SWET411 Sosiale Wetenskappe-onderrig 4A 7 6 Elektief
Tweede Semester
AFRO421 Afrikaans Huistaalonderrig 4B 7 8 Elektief
ENGT421 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 4B 7 6 Elektief
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern
LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411
LVON421 Lewensvaardighede-onderrig 4B 7 6 Elektief
NAVP421 Navorsingsprojek 7 12 Kern NAVT411
SWET421 Sosiale Wetenskappe-onderrig 4B 7 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 24 Elektief PRAK332
O211P Jaarvlak 4 totale krediete 142
O211P O211P totale krediete 554
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O210P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFRO111 Afrikaans Huistaalonderrig 1 5 8 Elektief
AKAG112 Akademiese Geletterdheid 5 4 Fundamenteel
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug
LVON111 Oriëntering tot Lewensvaardighede-onderrig 5 6 Elektief
ONSA111 Onderwys in Suid-Afrika 5 12 Kern
RELS111 Religiestudies 5 6 Kern
SWET111 Oriëntering tot Sosiale Wetenskappe-onderrig 5 6 Elektief
Tweede Semester
BYBK121 Bybelkunde 1 5 6 Kern
ENGT121 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 1 5 6 Elektief
IEBW121 Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5 6 Elektief
ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern
OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern
PRAK122 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief
WISO121 Wiskunde-onderrig 1 5 6 Elektief
WTEG121 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 1 5 6 Elektief
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel
O210P Jaarvlak 1 totale krediete 128
O210P Jaarvlak 2
Eerste Semester
AFRO211 Afrikaans Huistaalonderrig 2A 6 8 Elektief
ASSE211 Assessering 6 12 Kern
BYBK211 Bybelkunde 2A 6 6 Kern
ENGT211 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2A 6 6 Elektief
OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121
WISO211 Wiskunde-onderrig 2A 6 6 Elektief
WTEG211 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 2A 6 6 Elektief
Tweede Semester
AFRO221 Afrikaans Huistaalonderrig 2B 6 8 Elektief
BYBK221 Bybelkunde 2B 6 6 Kern
ENGT221 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2B 6 6 Elektief
OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211
SEPE221 Sepedi-kommunikasievlak 5 12 Fundamenteel
WISO221 Wiskunde-onderrig 2B 6 6 Elektief WISO211
WTEG221 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 2B 6 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK122
O210P Jaarvlak 2 totale krediete 136
O210P Jaarvlak 3
Eerste Semester
AFRO311 Afrikaans Huistaalonderrig 3A 6 8 Elektief
BYBK311 Bybelkunde 3A 6 6 Kern
ENGT311 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3A 6 6 Elektief
LOND311 Leerondersteuning 3 7 12 Kern OPVS121, OPVS211
OOVO311 Omgewingsopvoeding vir Volhoubare Ontwikkeling 6 6 Kern
SPED311 Sosiopedagogiek 6 12 Kern
WISO311 Wiskunde-onderrig 3A 6 6 Elektief WISO221
WTEG311 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 3A 6 6 Elektief
Tweede Semester
AFRO321 Afrikaans Huistaalonderrig 3B 6 8 Elektief
BYBK321 Bybelkunde 3B 6 6 Kern
ENGT321 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3B 6 6 Elektief
FILO321 Filosofie van die Opvoedkunde 3 7 12 Kern
KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern
WISO321 Wiskunde-onderrig 3B 6 6 Elektief WISO311
WTEG321 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 3B 6 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK232
O210P Jaarvlak 3 totale krediete 142
O210P Jaarvlak 4
Eerste Semester
AFRO411 Afrikaans Huistaalonderrig 4A 7 8 Elektief
BYBK411 Bybelkunde 4 7 6 Kern
ENGT411 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 4A 6 6 Elektief
LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311
NAVT411 Navorsingsteorie 7 12 Kern
WISO411 Wiskunde-onderrig 4A 7 6 Elektief WISO321
WTEG411 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 4A 7 6 Elektief
Tweede Semester
AFRO421 Afrikaans Huistaalonderrig 4B 7 8 Elektief
ENGT421 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 4B 7 6 Elektief
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern
LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411
NAVP421 Navorsingsprojek 7 12 Kern NAVT411
WISO421 Wiskunde-onderrig 4B 7 6 Elektief WISO411
WTEG421 Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 4B 7 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 24 Elektief PRAK332
O210P Jaarvlak 4 totale krediete 142
O210P O210P totale krediete 548