Terug na bo


1. Baccalaureus Educationis in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding (SAKO-nr. 111014)

Tale

Hierdie fase strek van graad 7 tot 12.  Die onderwyser in hierdie fase is dus 'n vakspesialis wat leerders vir hul loopbaan voorberei.  Daar word op die integrasie van rou vakkennis  gefokus, asook die oordrag van hierdie kennis aan die graad 7- tot 12-leerders.  Onderwysers in hierdie fase moet gemaklik wees met verandering en vakaanbieding wat meer akademies en tegnies van aard is.  Voorbereiding en genoegsame ondersteuning vir die leerder is noodsaaklik.

Daar is vier spesialiseringsrigtings wat Aros aanbied:

 • Tale
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Natuurwetenskappe - Wiskunde en Lewenswetenskappe OF Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe
 • Verbruikerswetenskappe - Verbruikerstudies en Besigheidstudies OF Verbruikerstudies en Rekeningkunde 

Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating
 • NKR-vlak: 7
 • Minimum tydperk: 4 jaar

Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

Studente wat die Verbruikerswetenskappe-kurrikulums volg, moet van die volgende praktiese tydperke kennis neem:

 • Jaar 2: drie dae aaneenlopend (Donderdag, Vrydag en Saterdag)
 • Jaar 3: drie dae aaneenlopend (Donderdag, Vrydag en Saterdag)
 • Jaar 4: drie dae aaneenlopend (Donderdag, Vrydag en Saterdag)

Studente is self verantwoordelik om verblyf vir die verpligte praktiese tydperke te reël, en die onkoste aan die reis en verblyf is vir die student se eie rekening. 

Koste per jaar

 • Aansoekfooi: R250.00
 • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2025)
 • Klasgeld: R43 030.00
 • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

Beskikbare kurrikulums

O224P Tale

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 60%
Engels Eerste Addisionele Taal 60%

Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

 • Universiteitstoelating
 • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E’s op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

Studente wat die Wiskunde en Lewenswetenskappe-kurrikulum (O227P) wil volg, moet vir Wiskunde SG 'n E-simbool behaal het.

Studente wat die Verbruikerswetenskappe-kurrikulums (O228P en O229P) wil volg, moet vir Huishoudkunde SG 'n E-simbool behaal het. 

Onderwyspraktyk

Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in hoërskole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die hoërskool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde hoërskole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag hoërskole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die hoërskole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n hoërskool geplaas.  Let wel: Die student moet prakties by ‘n hoërskool vir onderwyspraktyk in die Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding doen en nie by ’n laerskool nie.

PRAK433 begin reeds met die aanvang van die eerste skoolkwartaal. Vierdejaarstudente wat PRAK433 moet neem, moet kennis neem dat hulle amptelik geregistreer moet wees alvorens hulle met Onderwyspraktyk 4 in die skool mag begin. Die amptelike registrasie van vierdejaars vind vir hierdie rede normaalweg plaas in die laaste week voor die eerste skoolkwartaal ’n aanvang neem.

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK233, PRAK333 en PRAK433. Studente sal bewys moet lewer dat hierdie sertifikate behaal is alvorens die module geslaag kan word. 

 

PRAK123

Geen

PRAK233

ʼn Afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport

PRAK333

ʼn Keuse van EEN van die volgende:

 • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport; en
 • ʼn kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante
  opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite); en
 • erkende opleiding in berading of hulpverlening (moet deur ‘n geregistreerde opleidingsinstansie aangebied word, deur Aros goedgekeur word en as ten minste ses PD-punte geregistreer wees), byvoorbeeld:
  • traumaberading vir kinders (word deur verskeie instansies aangebied)
  • HI-/Vigs-berading (word deur Unisa aangebied)
  • verliesberading (word deur verskeie instansies aangebied)

PRAK433

  Noodhulpsertifikaat (vlak 1)

Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van akademiese jaar 2, 3 en 4 behaal het, verwerf die kwalifikasie met onderskeiding.

 ʼn Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie kurrikulum geslaag het, insluitende WBSL112, OTOB122, OTOB212, NTOB222 en NTOB312. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.

Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

70% of meer vir [ENNT221 + ENNT311] / 2 

Kurrikulums

Kurrikulummodulelys

O224P Tale
O220P Tale (Eindig 2025)
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O224P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFHA111 Afrikaans Huistaal 1A 5 6 Elektief Uitkomste
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENAA111 Engels Eerste Addisionele Taal 1A 5 6 Elektief Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
TVOA111 Taalvlakonderrig Afrikaans 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
AFHA121 Afrikaans Huistaal 1B 6 6 Elektief Uitkomste
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENAA121 Engels Eerste Addisionele Taal 1B 6 6 Elektief Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
Vierde kwartaal
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
TVOE121 Taalvlakonderrig Engels 5 6 Elektief Uitkomste
O224P Jaarvlak 1 totale krediete 124
O224P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
AFHA221 Afrikaans Huistaal 2A 6 8 Elektief Uitkomste
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
ENAA211 Engels eerste addisionele taal 2A 6 8 Elektief Uitkomste
ITEG211 Tegnologie in die Onderwys 5 6 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
ENAM221 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
Derde kwartaal
AFKM221 Afrikaans Huistaalmetodologie 2 6 6 Elektief Uitkomste
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
Vierde kwartaal
AFHA211 Afrikaans Huistaal 2B 6 8 Elektief Uitkomste
ENAA221 Engels eerste addisionele taal 2B 6 8 Elektief Uitkomste
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
O224P Jaarvlak 2 totale krediete 134
O224P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
AFKM321 Afrikaans Huistaalmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
ENAM321 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFHA311 Afrikaans Huistaal 3A 6 10 Elektief Uitkomste
ENAA311 Engels Eerste Addisionele Taal 3A 6 10 Elektief Uitkomste
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
Derde kwartaal
AFHA321 Afrikaans Huistaal 3B 7 10 Elektief Uitkomste
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
Vierde kwartaal
ENAA321 Engels Eerste Addisionele Taal 3B 7 10 Elektief Uitkomste
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
O224P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O224P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFHA411 Afrikaans Huistaal 4A 7 10 Elektief Uitkomste
ENAA411 Engels Eerste Addisionele Taal 4A 7 10 Elektief Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
Derde kwartaal
AFKM421 Afrikaans Huistaalmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
ENAM421 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
Vierde kwartaal
AFHA421 Afrikaans Huistaal 4B 7 10 Elektief Uitkomste
ENAA421 Engels Eerste Addisionele Taal 4B 7 10 Elektief Uitkomste
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
O224P Jaarvlak 4 totale krediete 124
O224P O224P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O220P Jaarvlak 1
Eerste kwartaal
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
OWRR112 Onderwysreg 5 6 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFHA111 Afrikaans Huistaal 1A 5 6 Elektief Uitkomste
AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
ENAA111 Engels Eerste Addisionele Taal 1A 5 6 Elektief Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
TVOA111 Taalvlakonderrig Afrikaans 5 6 Elektief Uitkomste
Derde kwartaal
AFHA121 Afrikaans Huistaal 1B 6 6 Elektief Uitkomste
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENAA121 Engels Eerste Addisionele Taal 1B 6 6 Elektief Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ONBS122 Klaskamerbestuur 5 10 Kern Uitkomste
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
Vierde kwartaal
OPVS122 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 10 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
TVOE121 Taalvlakonderrig Engels 5 6 Elektief Uitkomste
O220P Jaarvlak 1 totale krediete 120
O220P Jaarvlak 2
Eerste kwartaal
AFHA221 Afrikaans Huistaal 2A 6 8 Elektief Uitkomste
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
ENAA211 Engels eerste addisionele taal 2A 6 8 Elektief Uitkomste
ITEG211 Tegnologie in die Onderwys 5 6 Elektief Uitkomste
Tweede kwartaal
ENAM221 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 2 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
Derde kwartaal
AFKM221 Afrikaans Huistaalmetodologie 2 6 6 Elektief Uitkomste
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern Uitkomste
LOND221 Leerondersteuning 2 6 10 Kern OPVS122, PRAK233 Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSKA111, WSKA121, WSGL111, WSGL121, VERA111, VERA121 PRAK123 Uitkomste
Vierde kwartaal
AFHA211 Afrikaans Huistaal 2B 6 8 Elektief Uitkomste
ENAA221 Engels eerste addisionele taal 2B 6 8 Elektief Uitkomste
O220P Jaarvlak 2 totale krediete 126
O220P Jaarvlak 3
Eerste kwartaal
AFKM321 Afrikaans Huistaalmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
ENAM321 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 3 6 6 Elektief Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFHA311 Afrikaans Huistaal 3A 6 10 Elektief Uitkomste
ENAA311 Engels Eerste Addisionele Taal 3A 6 10 Elektief Uitkomste
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
Derde kwartaal
AFHA321 Afrikaans Huistaal 3B 7 10 Elektief Uitkomste
FILO323 Filosofie van die Opvoedkunde 4A SF & VOO 7 12 Kern Uitkomste
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 PRAK233 Uitkomste
Vierde kwartaal
ENAA321 Engels Eerste Addisionele Taal 3B 7 10 Elektief Uitkomste
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
O220P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O220P Jaarvlak 4
Eerste kwartaal
NAVT411 Navorsingsteorie 7 12 Kern Uitkomste
Tweede kwartaal
AFHA411 Afrikaans Huistaal 4A 7 10 Elektief Uitkomste
ENAA411 Engels Eerste Addisionele Taal 4A 7 10 Elektief Uitkomste
OPVS411 Opvoedkundige Sielkunde 4 7 12 Kern OPVS122, Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
Derde kwartaal
AFKM421 Afrikaans Huistaalmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
ENAM421 Engels Eerste Addisionele Taalmetodologie 4 7 6 Elektief Uitkomste
NAVP421 Navorsingsprojek 7 12 Kern NAVT411 Uitkomste
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 18 Elektief VERA321 Uitkomste
Vierde kwartaal
AFHA421 Afrikaans Huistaal 4B 7 10 Elektief Uitkomste
ENAA421 Engels Eerste Addisionele Taal 4B 7 10 Elektief Uitkomste
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
O220P Jaarvlak 4 totale krediete 136
O220P O220P totale krediete 504