Terug na bo

TEOR111 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2023

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • die konsep “lewensfilosofie” en die invloed daarvan op die mens se gedrag kan verduidelik;
 • voorskoolse onderrig in ’n historiese konteks kan plaas;
 • die algemene hedendaagse benaderings tot die onderwys en sorg van jong kinders kan verduidelik;
 • die teoretiese basis van opvoedkundige sielkunde kan verduidelik;
 • behaviorisme en die sosiale leerteorie kan bespreek en die toepassingswaarde van hierdie teorieë kan illustreer;
 • Erikson se psigososiale teorie kan bespreek en die toepassingswaarde van hierdie teorie kan illustreer;
 • Piaget se teorie van kognitiewe ontwikkeling kan bespreek en die toepassingswaarde van Piaget se teorie kan illustreer;
 • Vygotsky se sosiokulturele teorie en Bronfenbrenner se ekologiese teorie kan bespreek en die toepassingswaarde van hierdie teorieë kan illustreer;
 • Howard Gardner se teorie van veelvoudige intelligensies kan bespreek en die toepassingswaarde van hierdie teorie kan illustreer; en
 • Maslow se teorie oor die hiërargie van menslike behoeftes kan bespreek en die toepassingswaarde van Maslow se teorie kan illustreer.

After completing this module, students should be able to

 • explain the concept “philosophy of life” and its influence on the conduct of people;
 • place preschool teaching in a historical context;
 • explain general contemporary approaches to education and caring for young children;
 • explain the theoretical basis of educational psychology;
 • discuss behaviourism and the social learning theory and illustrate the application value of these theories;
 • discuss Erikson’s psychosocial theory and illustrate the application value of this theory;
 • discuss Piaget’s theory of cognitive development and illustrate the application value of Piaget’s theory;
 • discuss Vygotsky’s sociocultural theory and Bronfenbrenner’s ecological theory and illustrate the application value of these theories;
 • discuss Howard Gardner’s theory of multiple intelligences and illustrate the application value of this theory; and
 • discuss Maslow’s theory of the hierarchy of human needs and illustrate the application value of Maslow’s theory.