Terug na bo

ISTA121 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • in staat wees om ‘n ingeligte begrip te demonstreer van Statistiek se kernkonsepte, byvoorbeeld statistiek, populasie, steekproefneming, beskrywende statistiek, inferensiële statistiek, frekwensies, mediaan, modus, verspreiding, gemiddeldes en standaardafwykings;
  • die vermoë kan demonstreer om te onderskei tussen die verskillende vlakke van meting, veranderlikes en grafiese voorstellings; en
  • probleemoplossing demonstreer om probleme te identifiseer, te evalueer en op te los deur die kernkonsepte van Statistiek te gebruik.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate an informed understanding of the core concepts of Statistics, for example, statistics, population, taking a random sample, descriptive statistics, inferential statistics, frequencies, median, modus, distribution, averages, and standard deviations;
  • demonstrate the ability to distinguish between the different levels of measurement, variable, and graphic representations; and
  • demonstrate problem-solving skills to identify, evaluate, and solve problems by using the core concepts of Statistics.