Terug na bo

AFKM321 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • oor ’n kennisgeletterdheid beskik wat gebruik kan word om onderrig te gee en die verskillende taalanalisevlakke in die klaskamersituasie te illustreer en te analiseer deur die nasionale onderrigbeleidsdokumente in ag te neem;
  • metodes en benaderings kan gebruik wat gebaseer is op hul vermoë om gepaste metodes, tegnieke en prosedures vir gestruktureerde fasilitering en assessering saam te stel met betrekking tot Afrikaanse linguistiek; en
  • oor ’n kennisbasis beskik wat deur hulle gebruik kan word om te verduidelik watter metodes geskik is om spesifieke inligting van verskeie bronne in te win en dit dan in die klaskamersituasie toe te pas.

After completing this module, students should be able to

  • possess a knowledge literacy that they can use to instruct, illustrate and apply the levels of language analysis in a classroom situation by taking the national education policy documents into account;
  • use methods and approaches based on their ability to compile appropriate methods, techniques and procedures for structured facilitation and assessment with reference to Afrikaans linguistics; and
  • possess a knowledge base that they can use to explain which methods are suitable for gathering specific information from various sources and then apply it in the classroom situation.