Terug na bo

PRAK331 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • lesse kan skep vir verskillende leerareas;
 • verskillende leerprogramme kan skep; in die Grondslagfase;
 • geskikte waardes kan identifiseer om by lesse in te sluit;
 • leerders kan assesseer;
 • die program kan assesseer en verbeter; en
 • die weeklikse beplanning kan wys wat relevant is met betrekking tot die onderrigpraktykperiode by ’n skool.

After completing this module, students should be able to

 • create lessons for the different learning areas;
 • manage the learning programme in the Foundation Phase;
 • identify suitable values to include in the lessons;
 • assess the learners;
 • assess and improve the programme; and
 • show the weekly planning relevant to the teaching practice period at a school.