Terug na bo

WSKA411 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • geïntegreerde kennis, begrip en insig van die volgende toon: limiete en kontinuïteit, die afgeleide, differensieerbaarheid, betekenis van integraal, die middelpuntreël, eienskappe van die bepaalde integraal, Riemann-somme en die hoofstelling van analise; en kan begryp hoe hierdie kennis in die praktyk toegepas kan word;
 • die vaardigheid toon om die volgende te kan doen: die berekening van die afgeleide vanuit die definisie; die afleiding van relevante differensiasiereëls en berekening van afgeleides; die limiet van ‘n Riemann-som; en bepaalde sowel as onbepaalde integrale;
 • oor die vermoë beskik om indiwidueel, of as deel van ‘n groep, toepaslike prosedures, reëls, formules en metodes te identifiseer, te analiseer, te kies en toe te pas ten einde komplekse probleme deur analise op te los;
 • bevoeg wees om wiskundige terminologie, simbole en notasie te gebruik om differensiasie en integrasie toe te pas ten einde die gedrag van funksies binne werklikheidsgetroue en praktykgerigte situasies te gebruik om probleme op te los waar veranderingstempo, ingeslote oppervlaktes, netto verandering en volumes betrokke is;
 • die vermoë toon om tegnologieë soos sakrekenaars en rekenaarsagteware te benut in die voorstelling van funksies, limiete, snylyne, raaklyne aan krommes en ingeslote oppervlaktes en om verder ook verwante onbekende lewenswerklike probleme daarmee op te los;
 • die vermoë toon om prosedures, gevolgtrekkings en voorgestelde oplossings van lewenswerklike probleme en eie menings te kommunikeer in goed geformuleerde argumente, met inagneming van die konvensies rondom intellektuele eiendom, kopiereg en plagiaat; en
 • oor die ingesteldheid en vermoë beskik om algehele verantwoordelikheid te aanvaar vir eie leerbehoeftes, vordering van eie leer, besluitneming en implementering van toepaslike leerstrategieë en hulpbronne om die uitkomstes van hierdie module te bereik.

After completing this module, students should be able to

 • show integrated knowledge, understanding and insight into the following: limits and continuity, the derivative, differentiability, meaning of integral, the midpoint rule, properties of the definite integral, Riemann sums, and the fundamental theorem of calculus; and understand how this knowledge can be applied in practice;
 • have the skill to do the following: the calculation of the derivative from the definition; the derivation of the relevant differentiation rules and calculation of derivatives; the limit of a Riemann sum; and definite as well as indefinite integrals;
 • have the ability to identify, analyse, choose and apply applicable procedures, rules, formulas and methods individually, or as part of a group, in order to solve complex problems through calculus;
 • use mathematical terminology, symbols and notation to apply differentiation and integration to solve the behaviour of functions in real-life and practice-oriented situations regarding rate of change, enclosed areas, net change, and volume;
 • show the ability to use technologies like calculators and computer software in the presentation of functions, limits, lines of intersection, tangent lines to curves, and enclosed areas and to also use that in the solving of related unknown real-life problems;
 • show the ability to communicate procedures, conclusions, and proposed solutions of real-life problems and own opinions in well-formulated arguments, taking the conventions of intellectual property, copyright, and plagiarism into account; and
 • have the mindset and ability to take sole responsibility for own learning needs, the progress of own learning, decision-making, and the implementation of relevant learning strategies and resources to achieve the outcomes of this module.