Terug na bo

WSKA211 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • ‘n gedetailleerde kennisbasis bevat wat begrip en insig demonstreer met betrekking tot die verskillende tipes funksies: lineêre, kwadratiese, polinoom-, absolutewaarde-, rasionale, trigonometriese, eksponensiële, logaritmiese en hiperboliese funksies;
 • bevoegdheid toon om toepaslike metodes, werkswyses en tegnieke met betrekking tot funksionele verhoudings en wiskundige modellering te evalueer, te selekteer en toe te pas;
 • die vermoë toon om, indiwidueel of as deel van ‘n groep, goed gedefinieerde, onbekende en lewenswerklike probleme ten opsigte van funksionele verhoudings en wiskundige modellering op te los deur van toepaslike werkswyses en bewyse gebruik te maak;
 • bevoegdheid toon om toepaslike wiskundige terminologie, simbole en notasie te gebruik ten einde ingewikkelde inligting ten opsigte van funksionele verhoudings en wiskundige modellering op ‘n betroubare en samehangende manier, in verbale en geskrewe vorm, te kommunikeer, waarby toepaslike tegnologie ingesluit is;
 • bevoegdheid toon om lewenswerklike situasies en werklikheidsgetroue probleme deur middel van funksies te modelleer en op te los deur tegnologie soos rekenaarsagteware en webgebaseerde Wiskunde-toepassingsprogrammatuur (“mathematical tools”) te gebruik; en
 • oor die ingesteldheid en vermoë beskik om verantwoordelikheid te neem vir eie leer deur vordering van eie leer te monitor; krities oor eie prestasie kan reflekteer en dit ook aan die hand van gegewe kriteria evalueer; en toepaslike leerstrategieë en hulpbronne kan implementeer om die uitkomstes van hierdie module te bereik en terselfdertyd tot die bevordering van ander se leer by te dra.

After completing this module, students should be able to

 • possess a detailed knowledge base that demonstrates knowledge and an understanding regarding the different types of functions: linear, quadratic, polynomial, absolute value-, rational, trigonometrical, exponential, logarithmic and hyperbolic functions;
 • show the capacity to evaluate, select and apply appropriate methods, procedures, and techniques regarding functional proportions and mathematical modelling;
 • show the ability to solve well-defined, unknown and real-life problems regarding functional relations and mathematical modelling by using appropriate work methods and evidence individually or effectively as part of a group;
 • show the competency to use the applicable mathematical terminology, symbols, and notation in order to communicate complicated information regarding functional relationships and mathematical modelling reliably and coherently, in verbal and written form, which includes appropriate technology;
 • show the competency to model and solve real-life situations and real problems through functions by using technology like computer software and web-based mathematical tools; and
 • have the mindset and ability to take responsibility for own learning by monitoring the progress of own learning; critically reflect on and evaluate own performance against given criteria; and implement suitable learning strategies and resources to achieve the outcomes of this module and at the same time contribute to the learning of others.