Terug na bo

WSGM421 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • rekord kan hou en oor hul eie ontwikkeling om in Wiskundige Geletterdheidsonderwysers te ontluik, kan reflekteer 
  • oor kennis beskik van verskillende assesseringspraktyke in Wiskundige Geletterdheid as vak;
  • oor kennis beskik van Bloom se Taksonomie om vrae in Wiskundige Geletterdheid op te stel;
  • ’n vraestel en memorandum in Wiskundige Geletterdheid kan opstel; en
  • oor die vermoë beskik om ’n vraestel te modereer wat iemand anders opgestel het.

 

 

 

After completing this module, students should be able to

  • keep a record and reflect on their own growth towards becoming Mathematical Literacy teachers;
  • have knowledge of different assessment practices in the subject of Mathematical Literacy;
  • have knowledge of Bloom’s Taxonomy for setting questions in Mathematical Literacy;
  • set a question paper and memorandum  in Mathematical Literacy; and
  • have the ability to moderate a question paper that somebody else set.