Terug na bo

WSGL311 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • hul eie sterk- en swakpunte kan assesseer deur 'n aanlyn toets oor die vorige werk te skryf;
  • vaardig wees ten opsigte van die manipulering van lineêre vergelykings;
  • die verskille tussen lineêre vergelykings en kwadratiese vergelyking kan herken en kontrasteer;
  • kan illustreer hoe gelyktydige vergelykings opgelos kan word, insluitende kwadratiese en lineêre vergelykings; en 
  • hul eie denke en dié van ander metakognitief kan evalueer. 

After completing this module, students should be able to

  • assess their strengths and weaknesses by writing an online test about the previous work;
  • be proficient in manipulating linear equations;
  • recognise and contrast the differences between linear equations and quadratic equations;
  • illustrate how simultaneous equations can be solved, including quadratic and linear equations; and
  • evaluate their own thinking and those of others metacognitively.