Terug na bo

WSGL221 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • die vaardigheid bevat om lewenswerklike probleme met algebraïese uitdrukkings en lineêre funksies in verband te bring;
  • algebraïes vaardig genoeg wees om sodoende algebraïese uitdrukkings en lineêre funksies te manipuleer;
  • gelyktydige lineêre vergelykings kan oplos;
  • kundigheid demonstreer oor verskillende leesstrategieë wat vir Wiskundige Geletterdheid toepaslik is; en
  • hul eie denkpatrone en dié van ander metakognitief kan evalueer.

After completing this module, students should be able to

  • show competency in relating real-world problems to algebraic expressions;
  • have algebraic fluency, thus enabling them to manipulate algebraic expressions and linear functions;
  • solve simultaneous linear equations;
  • demonstrate knowledge of different reading strategies relevant for Mathematical Literacy; and
  • evaluate their own thinking and those of others metacognitively.