Terug na bo

REKM421 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente 

  • in-dieptekennis en begrip toon van die beginsels van assessering, benaderings tot leer en leerhindernisse; kan begryp hoe die inhoud van hierdie module met vorige metodiekmodules saamhang; en kritiese denke kan toepas met betrekking tot die skep van gehalte-leerervarings;
  • probleemoplossing kan doen, wat gebaseer word op hul vermoë om die korrekte metodes, tipes en instrumente met betrekking tot assessering te kies, te evalueer en te implementeer om as oplossing vir leerders se diverse leerbehoeftes te dien;
  • oor die vermoë beskik om verskillende prosedures, tegnieke en onderrigmetodes te selekteer, te evalueer en toe te pas om bestaande probleme met betrekking tot onderrig en leer op te los om sodoende die effektiewe onderrig van EBW daardeur te bevorder; en
  • Christelike norme en waardes weerspieël tydens die aanbieding van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe as module; en ‘n etiese en waardegedrewe houding toon teenoor EBW as vakgebied en die onderwysprofessie as geheel. 

After completing this module, students should be able to

  • show in-depth knowledge and an understanding of the principles of assessment, approaches to learning, and barriers to learning; understand how this module’s content is related to previous methodology modules; and apply critical reasoning regarding the creation of quality learning experiences; 
  • do problem-solving, which is based on the student’s ability to choose, evaluate, and implement the correct methods, types, and instruments regarding assessment to serve as a solution for the diverse learning needs of learners;
  • have the ability to select, evaluate, and apply different procedures, techniques, and teaching methods to solve existing problems and barriers regarding teaching and learning in order to promote the effective teaching of EMS; and
  • reflect Christian norms and values during the presentation of Economic and Management Sciences as a module; and demonstrate an ethical and value-driven attitude towards EMS as a subject field and the teaching profession as a whole.