Terug na bo

REKM321 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente 

  • oor ’n geïntegreerde kennis en begrip beskik van onderrig en leer met betrekking tot EBW en Rekeningkunde se sleutelbeginsels; en die vermoë demonstreer om hierdie kennis en begrip te evalueer en toe te pas, met inbegrip van die Suid-Afrikaanse konteks waarin onderrig plaasvind;
  • probleemoplossing kan doen, wat gebaseer word op hul vermoë om kritiese denke en kreatiewe redenering toe te pas ten opsigte van onderrig in EBW/Rekeningkunde;
  • akkurate en samehangende geskrewe en verbale kommunikasie kan produseer tydens kontaksessies; en lesse kan aanbied deur die effektiewe gebruik van hulpmiddels; en
  • Christelike norme en waardes kan weerspieël tydens die aanbieding van 'n EBW-les; en ‘n etiese en waardegedrewe houding toon teenoor EBW as vakgebied en die onderwysprofessie as geheel.

After completing this module, students should be able to

  • have integrated knowledge and an understanding of teaching and learning regarding the key concepts of EMS and Accountancy; and demonstrate the ability to evaluate and apply this knowledge and understanding, keeping in mind the South African context in which teaching occurs;
  • do problem-solving, which is based on their ability to apply critical and creative reasoning regarding the teaching of EMS/Accountancy;
  • produce accurate and coherent written and verbal communication during contact sessions; present lessons through the effective use of aids; and
  • reflect Christian norms and values during the presentation of an EMS lesson; and demonstrate an ethical and value-driven attitude towards EMS as a subject field and the teaching profession as a whole.