Terug na bo

REKM221 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • ‘n duidelike begrip toon van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe as vakgebied se inhoud en doel; en die vermoë demonstreer om die beleidsdokumente wat betrekking daarop het krities te analiseer en te interpreteer;
  • oor die vermoë beskik om probleme wat ontstaan vanuit die teoretiese temas in hierdie module op te los deur voldoende lesbeplanning en -voorbereiding;
  • inligting effektief kan oordra en lesse doeltreffend aanbied deur die effektiewe gebruik van gepaste inligting- en kommunikasietegnologie-vaardighede en -hulpmiddels; en
  • die module Ekonomiese en Bestuurswetenskappe op so 'n wyse kan aanbied dat hul Christelike norme en waardes weerspieël word.

 

After completing this module, students should be able to

  • show a clear understanding of the content and purpose of Economic and Management Sciences as a subject field; and demonstrate the ability to analyse and interpret the policy documents relating to this critically;
  • solve problems arising from theoretical themes in this module through competent lesson planning and preparation;
  • effectively convey information and present lessons through the efficient use of appropriate information and communication technology skills and aids; and
  • present the module Economic and Management Sciences in such a manner that their Christian norms and values are reflected.