Terug na bo

REKA321 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • gedetailleerde kennis en begrip toon van ander ondernemingsvorms in die rekeningkundige veld en ‘n begrip toon van die wyse waarop dit met ander ondernemingsvorms en rekeningkundige stelsels verband hou wat in vorige modules behandel is;
  • oor die vermoë beskik om probleme wat verband hou met verskillende ondernemingsvorms in onbekende kontekste te identifiseer, te analiseer en op te los deur oplossings wat op toepaslike prosesse en prosedures in die rekeningkundige veld gebaseer is;
  • die vermoë toon om komplekse rekeningkundige inligting op ‘n verstaanbare en geldige manier aan te bied en te kommunikeer deur van aanvaarbare rekeningkundige metodes gebruik te maak;
  • die vermoë toon om waardegedrewe besluite te neem en eties in verskeie kontekste op te tree; en
  • ‘n begrip toon van gedrag, optrede en besluitneming se etiese implikasies met betrekking tot verskillende ondernemingsvorms, met inbegrip van die wette, beleide en etiese kodes wat daarmee verband hou.

After completing this module, students should be able to

  • show detailed knowledge and understanding of other business forms in the accounting field and show an understanding of how it relates to the other business forms and accounting systems that were discussed in previous modules;
  • have the ability to identify, analyse, and solve problems relating to different business forms in unknown contexts using solutions based on appropriate processes and procedures in the accounting field;
  • show the ability to present and communicate complex accounting information understandably and validly by using acceptable accounting methods;
  • show the ability to make value-driven decisions and act ethically in various contexts; and
  • show an understanding of the ethical implications of behaviour, actions, and decision making regarding different business forms, including the related laws, policies, and ethical codes.